วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.   ร่วมการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย (ผ่านระบบ Video Conference System: VCS)   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(ยุทธศาสตร์)  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายเอกพร จุ้ยสำราญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   รักษาราชการในพื้นที่ในวันหยุดราชการ    
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.   ร่วมการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย (ผ่านระบบ Video Conference System: VCS)   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(ยุทธศาสตร์)  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.   ร่วมการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย (ผ่านระบบ Video Conference System: VCS)   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(ยุทธศาสตร์)  
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:30 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th