วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565   ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
10:00 น.   ตรวจความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทสจ.  
13:00 น.   ตรวจความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทสจ.  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (2)   ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
นายเอกพร จุ้ยสำราญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565   ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
13:15 น.   ประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ   ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี   ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:36 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th