กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  ปฎิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี    ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี - -
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (1)   ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี  
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)   - สำนักงบประมาณ -
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัด)
14:00 น.  ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรับรองข้อมูลการรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 61/62   ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) พาณิชย์  
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
08:30 น.  ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี   ณ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:33 น.