กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  -   - - -
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  -    
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)    - สำนักงบประมาณ -
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัด)
14:20 น.  ประธานพิธีเปิดกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติ ถวายองค์ราชาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ชมรมคนรักในหลวง แต่งกายเสื้อสีเหลือง
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
08:30 น.  อยู่เวรรักษาราชการในพื้นที่ (วันหยุดราชการ)     
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:37 น.