กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
10:00 น.  ร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2561  (การแต่งกาย ชุดคาวบอย)   HALL 9 ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี สสจ. 081-9468005  หน.อัมพร
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.                         -    
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
00:00 น.  -    
นายชินวุฒิ ขาวสำลี (หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
08:30 น.  อยู่เวรรักษาราชการในพื้นที่ (วันหยุดราชการ)    
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07:25 น.