กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
10:00 น.  ร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2561  (การแต่งกาย ชุดคาวบอย)   HALL 9 ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี สสจ. 081-9468005  หน.อัมพร
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.                         -    
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
00:00 น.  -    
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
08:30 น.  อยู่เวรรักษาราชการในพื้นที่ (วันหยุดราชการ)    
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10:22 น.