กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.  ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่18 ครบรอบหน่วยปีที่ 62    (พลโท กู้เกียรติ  ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1) ประธาน   (การแต่งกาย เครื่องแบบกากีแขนยาว)   กองบัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 18 มทบ.18 081-8518113    พันเอก จรัญ
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.  ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่18 ครบรอบหน่วยปีที่ 62 (พลโท กู้เกียรติ  ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน)    ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 มทบ.18 เครื่องแบบกากีแขนยาว
09:30 น.  ประธานประชุมเฝ้าระวังฯ ครั้งที่ 7/2561   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ศอ.ปส. ศอ.ปส.
10:00 น.  ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ   ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนจ.(ยุทธศาสตร์) สมัชญา 093-2329695
10:00 น.   ร่วมรับฟังและสนทนาในรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพย์ สนจ.(ยุทธศาสตร์) ผู้สัมภาษณ์ จารุพร 089-8444324
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
09:30 น.  ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ   ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ศอ.ปส. ศอ.ปส.
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
10:00 น.  ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขั้นกรรมาธิการ   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนจ. สนจ.(ยุทธศาสตร์)
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
11:00 น.  ประธานตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสระบุรี   ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย ปค. ปค.
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
13:30 น.  ให้สัมภาษณ์การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบศูนย์ราชการจังหวัด ครั้งที่ 2    ณ ห้องปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09:57 น.