กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
10:00 น.  ไปราชการศาลปกครองกลาง ณ ศาลปกครองกลาง ชั้น 2 ห้องไต่สวน 2 กทม.    
13:00 น.  ร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการแก่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ก่อนการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค   ห้องประชุม ชั้น5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.  ประธานประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smatt City " Saraburi Smart Province 2020 " เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก   ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สระบุรี สนจ.(ยุทธศาสตร์) ณัชปภัสมน 093-3204488
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
09:00 น.  ประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smatt City " Saraburi Smart Province 2020 " เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก    ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สระบุรี สนจ. สนจ.(ยุทธศาสตร์)
10:00 น.  ประธานการประชุมพิจารณาคำขออนุญาตจัดงานและขอใช้พื้นที่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี   ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ. สนจ.(อำนวยการ)
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:49 น.