กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ (นายกรัฐมนตรี)ประธาน (การแต่งกาย ชุดสุภาพ )   อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ฮอลล์ 9 ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พช. พช.
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และคณะแพทย์ พยาบาล ผ้ปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพประจำปี 2561   ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(อำนายการ) *งดนำ้และอาหารตั้งแต่ 20.00 น.
09:30 น.  ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดสระบุรี ปี 2561รุ่นที่ 1   ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง จ.สระบุรี พมจ. คุณอ้อย 081-4281043 ชุดสุภาพ
10:00 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความเห้นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงลำ้ลำนำ้ในเขตจังหวัดสระบุรี   ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชัั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ. สนจ.(ยุทธศาสตร์)
13:30 น.  คณะจาก บ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) ขอเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท   ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลังงาน พลังงาน
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
10:00 น.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสระบุรี   ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ. สนจ.(ยุทธศาสตร์)
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
11:00 น.  ประธานตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด   ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปค. ปค.
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:43 น.