กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  นำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี2561  การแต่งกาย ชุดคาวบอย   โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี สสจ. 081-9468005 หน.อัมพร
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.  ประธานพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่งกาย : ชุดสุภาพ (สูท)   ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี คุณรัชดาพร 096-2974995
13:30 น.  ประธานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและใช้ประโยชน์บึงแม่หนอง ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี   ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ. สนจ.(ยุทธศาสตร์)
นายชินวุฒิ ขาวสำลี (หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
08:30 น.  เข้าศึกษาการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 สถานบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย   ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุด จังหวัดชลบุรี  
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
09:30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดสระบุรี   ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัด ปภ. ปภ.
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 05:17 น.