กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 04:09 น.