กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
07:00 น.  ประธานกิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี   สำนักงานทางหลวงชลบทที่ 2 (สระบุรี) สนจ. สนจ.
08:45 น.  ประธานพิธีการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิม พระเกียรติ จำนวน 67 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   วัดศรัทธาประชากร ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธฯ พระพุทธฯ
10:45 น.  ประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day ปี 2561 (การแต่งกาย สวมเสื้อหม้อฮ่อม)   ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลสวนดอกไม้ บ้านนายพานทอง สิงห์แก้ว เลขที่47 ม.7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ เกษตร 089-6153799  สมบูรณ์
14:00 น.  ประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่1 /2561   ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี พมจ. พมจ.
17:30 น.  ประธานพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ อาหารสุขภาพดี วีถีวัฒนธรรม นำสู่ท้องถิ่น   บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น ท้องถิ่น
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
07:00 น.  ร่วมกิจกรรมกินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ครั้งที่ 5/2561   ณ สนง.ทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) สนจ. สนจ.(อำนวยการ)
09:00 น.  ประธานการประชุมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)   ณ ห้องจามจุรี โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี พลังงาน ชุดสุภาพ  
13:00 น.  กล่าวต้อนรับพล.อ.นพ.ประสาท   เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ สำหรับ ครู แพทย์อาสา และประชาชน   ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จ.สระบุรี สสจ. อัมพร 081-9468005
17:30 น.  ร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ อาหารสุขภาพดี วีถีวัฒนธรรม นำสู่ท้องถิ่น     ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น ท้องถิ่น
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
07:00 น.  ร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้า กับพ่อเมืองสระบุรี" ครั้งที่ 5/2561   ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี) สนจ. สนจ.
09:30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(ครพฟ.2)   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหนองแค คพรฟ.2 ครพฟ.2
13:30 น.  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี   ณ ห้องรับรอง 1 - 2 ชั้น 3 อาคารัฐสภา 2 สนช. สนช.
17:30 น.  ร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่ออาหารสุขภาพดี วิถีวัฒนธรรม นำสู่ท้องถิ่น   ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น ท้องถิ่น
นายชินวุฒิ ขาวสำลี (หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
09:00 น.  ร่วมอบรมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 03:50 น.