วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
10:30 น.   ร่วมประชุมและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฏาคม 2565) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) Video Conference System   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(ยุทธศาสตร์)  
17:00 น.   ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติตตามผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดสระบุรี   โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สสจ.  
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
10:30 น.   ร่วมประชุมและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฏาคม 2565) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) Video Conference System    ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(ยุทธศาสตร์)  
14:00 น.   ร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย   ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ศอ.ปส.จ.สบ.  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
10:30 น.   ร่วมประชุมและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฏาคม 2565) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) Video Conference System    ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(ยุทธศาสตร์)  
นายเอกพร จุ้ยสำราญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.   กล่าวปฏิสันถารในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี   ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พระพุทธศาสนา  
17:00 น.   ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติตตามผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดสระบุรี   โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สสจ.  
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
17:00 น.   ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติตตามผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดสระบุรี   โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สสจ.  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.   ร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 96     ห้องปฏิบัติงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี ก.พ.  
17:00 น.   ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติตตามผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดสระบุรี   โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สสจ.  
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:28 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th