กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  -   - - -
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  -    
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  อยู่เวรรักษาราชการในพื้นที่ (วันหยุดราชการ)     - - -
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัด)
08:30 น.  ปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
00:00 น.  -    
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:45 น.