กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:45 น.  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 4  นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาข้อราชการ   ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สสจ. สสจ.
10:00 น.  ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ PAME ในการติดตาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์ประกอบที่ 5   ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ. สนจ.
13:30 น.  ประธานประชุมแนวทางทางการบูราณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ NGIS PORTAL   ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ. สนจ.
18:00 น.  ประธานพิธีเปิดงาน มนต์เสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำป่าสัก  (การแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองไทยวน-ลาวเวียง)   ตลาดน้ำดาวเรือง อ.เมือง ท่องเที่่ยวฯ 097-3543917  แนน
19:30 น.  ประธานพิธีเปิดงานชมรมชาวใต้จังหวัดสระบุรี   ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชมรมชาวใต้ 063-2308899  สุชล
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดสระบุรี (ก.ค.อ.) ครั้งที่ 1/2561   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี พมจ. พมจ.
13:30 น.  ร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ NGIS PORTAL   ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ. สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ)
18:00 น.  ร่วมพิธีเปิดงาน มนต์เสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำป่าสัก     ณ ตลาดนำ้ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
19:30 น.  ร่วมพิธีเปิดงานชมรมชาวใต้จังหวัดสระบุรี     ณ ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชมรมชาวใต้ คุณสุชล 063-2308899  
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
09:00 น.  ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดสระบุรี(ก.ค.อ.)   ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี พมจ. พมจ.
13:30 น.  ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)    ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ สนจ.
นายชินวุฒิ ขาวสำลี (หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
08:30 น.  เข้าศึกษาการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 สถานบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย   ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุด จังหวัดชลบุรี  
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 23:51 น.