วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรในพื้นที่ (วันหยุดราชการ)    
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายเอกพร จุ้ยสำราญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
-   -    
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:09 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th