กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
07:00 น.  ประธานกิจกรรม "สภากาแฟ" ครั้งที่ 11/2561   ห้องประชุมสวนริมเขา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี สนจ. -
10:00 น.  ผู้บริหารบริษัท ออโรส จำกัด ขอเข้าพบ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการวางผังภาคกลาง   ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี โยธาฯ -
16:00 น.  ประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรประมง   ณ อ่างเก็บน้ำซับประดู่ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประมง -
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
07:00 น.  ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ " ครั้งที่ 11/2561   ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี สนจ. สนจ.(อำนวยการ)
13:30 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น ท้องถิ่น
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
07:00 น.  ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ " ครั้งที่ 11/2561     ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี สนจ. สนจ.(อำนวยการ)
09:30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดสระบุรี   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปภ. ปภ.
14:00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561 ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2561   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ฝั่งทางรถไฟ) ปภ. ปภ.
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัด)
07:00 น.  ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ"   ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี สนจ. กลุ่มงานอำนวยการ
09:30 น.  ตรวจเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง   ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ปกครอง ปกครอง
11:00 น.  ตรวจเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง   ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย ปกครอง ปกครอง
14:00 น.  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี กกต.จ.สระบุรี กกต.จ.สระบุรี
นายชินวุฒิ ขาวสำลี (หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
07:00 น.  ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ"   ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สนจ. สนจ.(อำนวยการ)
08:30 น.  ร่วมประชุมเพื่อสรุปการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   ณ ห้องประชุม มงคลบพิตร(1) ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนจ. สนจ. (ยุทธศาสตร์)
14:00 น.  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี กกต.จ.สระบุรี กกต.จ.สระบุรี
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:31 น.