กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  ประธานงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถี" ประจำปี 2562   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4ฯ ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี สนจ. -
15:00 น.  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 เนื่องในวันกองทัพไทย   ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี มทบ.18 -
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  ร่วมงานรัฐพิธี " วันยุทธหัตถี " ประจำปี 2562   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ สนจ.(อำนวยการ) เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
10:00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ฝั่งทางรถไฟ) คลัง -
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.  ร่วมงานรัฐพิธี " วันยุทธหัตถี " ประจำปี 2562     ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ สนจ.(อำนวยการ) เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัด)
07:30 น.  ร่วมงานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถี ประจำปี 2562"   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี สนจ. แต่งกายชุดปกติขาวสวมหมวก
09:30 น.  ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี"ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ปค. -
13:30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2562 ของ บรัษัท เอเซียซีเมนต์ เอ็นเนอจีคอนเซอร์เวชั่น จำกัด   ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี คพรฟ. -
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
08:30 น.  ร่วมงานพิธี " วันยุทธหัตถี " ประจำปี 2562   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง สนจ.(อำนวยการ) เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
10:00 น.  ร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ฝั่งทางรถไฟ) คลัง -
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 01:52 น.