วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
07:00 น.   ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563   ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ (ชั้นล่าง) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พระพุทธศาสนา  
18:30 น.   ประธานในพิธีเวียนเทียน โครงการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563   บริเวณลานพิกุล วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พระพุทธศาสนา  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรในพื้นที่  (วันหยุดราชการ)    
09:30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ แห่งจังหวัดสระบุรี   กาดฮิมน้ำพระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี วัฒนธรรม  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
-   -    
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:02 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th