กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี   ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี กาชาด 080-2636195  ปู
09:45 น.  ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2661   ห้องประชุมสวนริมเขา อ.เมือง พมจ. พมจ.
14:00 น.  ประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561 (การแต่งกาย ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง)   บ้านนายทองแดง พาปาน 87 ม.7 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง อ.วิหารแดง 081-8675132  นอ.วิหารแดง
19:00 น.  ประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำดาวเรือง และตาลาดประชารัฐ อำเภอเมืองสระบุรี   (การแต่งกาย ชุดผ้าไท-ยวนสีเหลือง)   ตลาดน้ำดาวเรือง อ.เมือง อ.เมือง 063-1874542  อ้อ
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561   ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
14:00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก " ตักบาตรดอกเข้าพรรษา "ประจำปี 2561   ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น ท้องถิ่น
19:00 น.  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนำดาวเรือง และตลาดประชารัฐ อ.เมือง จ.สระบุรี   ณ ตลาดนำ้ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี ชุดไท-ยวน (สีเหลือง)
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
19:45 น.  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำดาวเรือง   ณ ตลาดน้ำดาวเรือง ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี อ.เมือง อ.เมือง
นายชินวุฒิ ขาวสำลี (หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
09:30 น.  ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำป่าสักระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561   ณ ห้องประชุม สนง.คลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ลุ่มนำ้ป่าสักฯ ลุ่มนำ้ป่าสักฯ
19:45 น.  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนำดาวเรือง และตลาดประชารัฐ อ.เมือง จ.สระบุรี   ณ ตลาดน้ำดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:39 น.