วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.   ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
09:00 น.   ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
10:30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
13:30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ศอ.ปส.จ.สระบุรี  
14:00 น.   ประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น  
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.   ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
09:30 น.   ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 49   แหล่งสมาคม 2 กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดสระบุรี กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  
13:30 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ศอ.ปส.จ.สระบุรี  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.   ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
09:00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2563    ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
10:30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2563    ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปฏิรูปที่ดิน  
15:00 น.   ประธานตรวจการจ้างโครการปรับปรุงและขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 30340 หน้าพระลาน-บ้านครัว   ณ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี แขวงทางหลวง  
ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.   ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
09:00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
16:00 น.   ประธานแถลงข่าวการจัดงาน The Legends of Muaklek Festival หรือเทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่ 2   บริเวณ Muaklek Cowboy City ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น  
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.   ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
09:00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
10:30 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
13:30 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ศอ.ปส.จ.สบ.  
16:00 น.   ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน The Legends of Muaklek Festival หรือเทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่ 2   บริเวณ Muaklek Cowboy City ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.   ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
09:00 น.   ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
10:30 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปค.  
13:30 น.   ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สระบุรี ครั้งที่ 8/2563   ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ศอ.ปส.จ.สบ.  
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 21:35 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th