กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  -   - - -
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  -    
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  -   - - -
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัด)
08:30 น.  รักษาราชการในพื้นที่ในวันหยุดราชการ    
นางสาวมยุรี เพ็ชร์พนมพร (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  -   - - -
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:50 น.