วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรในพื้นที่  (วันหยุดราชการ)    
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
-   -    
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 04:47 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th