กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.  ประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563    ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี ท้องถิ่น -
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:00 น.  เข้ารับการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 (ดูกิจการ ภาคทหาร)      วปอ.  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.  ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563     ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี ท้องถิ่น คุณนัท 0828627305
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัด)
08:30 น.  ประธานตรวจสาธารณูปโภคจัดสรรที่ดินจังหวัดสระบุรี   ณ โครงการลลิลดา ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ที่ดิน  
09:30 น.  ประธานตรวจสาธารณูปโภคจัดสรรที่ดินจังหวัดสระบุรี   ณ โครงการ The Green 2 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ที่ดิน  
12:00 น.  ร่วมโครงการประชุมสัมมนา นายกเหล่ากาชาด รองนายกเหล่ากาชาด เหรัญญิกเหล่ากาชาดและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563   ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ กาชาด  
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
09:30 น.  ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี ท้องถิ่น  
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 03:32 น.