กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
10:00 น.  ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561     ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อ.เสาไห้ (การแต่งกาย ชุดไทยวน)
16:00 น.  ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ของนายก อบต.มวกเหล็ก   วัดมวกเหล็กนอก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี - (การแต่งกาย ชุดปกติขาว)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
00:00 น.  อยู่เวรรักษาราชการในพื้นที่ (วันหยุดราชการ)    
18:30 น.  ร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส นางสาวกมลชนก   คำอ่อน และนายเจษฎา   ทองดี   ณ โรงแรมเซ็นทรา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ตรีมงาน ชมพู ครีม นำตาล
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
10:00 น.  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561   ณ ที่ว่าอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี อ.เสาไห้ อ.เสาไห้
18:30 น.  ร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส น.ส.กมลชนก คำอ่อน นายเจษฎา ทองดี   ณ ห้องวิภาวดีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว  
นายชินวุฒิ ขาวสำลี (หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
00:00 น.  -    
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 00:19 น.