วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นายเอกพร จุ้ยสำราญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   รักษาราชการในพื้นที่ในวันหยุดราชการ     
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
-   -    
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
-   -    
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:40 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th