กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
13:15 น.  ร่วมพิธีมอบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่   ณ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง มท. -
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี (คสป.)   ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พช. -
13:30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2562   ณ ห้องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ศึกษาธิการฯ -
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.  ประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ)   ณ ห้องบอลรูม โรงเกี่ยวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี โยธาธิการฯ -
10:30 น.  ประธานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พมจ. เครื่องแบบกากี คอพับ แขนยาว
13:30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ก.อบต.จังหวัดสระบุรี) ครั้งที่ 7/2562   ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น -
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัด)
10:30 น.  ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1     ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พมจ. ครื่องแบบกากี คอพับแขนยาว
13:30 น.  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ก.อบต.จังหวัดสระบุรี) ครั้งที่ 7/2562     ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น -
นางสาวมยุรี เพ็ชร์พนมพร (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.  เข้าร่วมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มท. -
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:44 น.