ประเภทหนังสือ: หนังสือภายนอก
เลขที่หนังสือ E-1/2560หนังสือด่วน

เรื่องคู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เนื้อเรื่อง
1. คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
3. เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ไฟล์ที่แนบมา
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf : 116.825 KByte
A-W BOOK Manual OIC_final.pdf : 20.633 MByte
แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ..pdf : 1.502 MByte

วันที่ลงประกาศ 04/07/2017 07:36:23 อายุหนังสือ 30 วัน
User ที่ใช้งาน admin
ผู้ลงประกาศ นายณัชปภัสมน สิริรุ่งเสรีชัย
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
หมดอายุวันที่ 03/08/2017 07:36:23
ประกาศหนังสือเวียน