: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
หนังสือเวียน
รายละเอียด    
 
 • รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดสระบุรี 
 
 • ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2560 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2560 
 
 • การจัดงาน สระบุรีแฟร์ : สินค้าเกษตรปลอดภัย และสุดยอด OTOP สระบุรี ประจำปี 2560 
 
 • แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก ก) 
 
 • การตรวจรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
 
 • การตรวจรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2560 
 
 • การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560"  
 
 • ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 
 • การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 
 
   
 • ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม  2560 
 
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 11/2560 
 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม " กินข้าวเช้า กับ พ่อเมืองสระบุรี " วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 10/2560 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 
 
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี และคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2560 :: หนังสือนำส่ง
   
 
   
 
 • ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 9/2560 
 
 • การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 
 • การตรวจรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสระบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2560 
 
 • กำหนดการ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค 
 
 • การจัดโครงการ/กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 
 
 • การจัดงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 
 
 • การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  :: ไฟล์1 :: ไฟล์2 :: ไฟล์3 :: ไฟล์4 :: ไฟล์5
   
 • ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช." และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 • การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 
 
 •  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
 
 • ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาคกลางในคราวนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางฯ วันที่ 18 กันยายน 2560 
 
 • รายงานระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สบ.) ครั้งที่ 2/2560 
 
 • สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560 
 
 • พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่างล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 
 
 • การปฎิบัติตามคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 8/2560 
 
 • ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2560 
 
 • ข้าวสารพระราชทานฯ 
 
 • การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 
 • เชิญประดับธงชาติไทย 
 
 
 • แบบฟอร์มรายงาน ม.34 รอบ 2 (11 กย 60 15.44 น.) 
 
 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม " กินข้าวเช้า กับ พ่อเมืองสระบุรี " วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 
 
 • แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก ค) 
 
 • เชิญประชุมจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
 
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 7/2560 

 
 • ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
  (21 สค 60) 
 
 • เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดสระบุรี   # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
   
 
 • ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 
 
 • การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 • การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ 
 
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
 
   
 • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 :: คำกล่าวถวายราชสดุดี  :: ไฟล์เพลง  
 
 • รายงานไตรมาส 4 แบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด :: ไฟล์แนบ 

 
 • ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2560 
 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม " กินข้าวเช้า กับ พ่อเมืองสระบุรี " วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 
 
 • มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
 
 • ขอเรียนเชิญร่วมเปิดโครงการ "ทบ.อาสาปลูปป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ" 
 
 • การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี่ 2560 
 
 • ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  
 
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการบริหารงานราชการจังหวัดสระบุรีครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 6/2560 
 
 • ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 
 
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
 
 • การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์  :: สิ่งที่ส่งมาด้วย1,2
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560 
 
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาส 2 ปี 60 (ที่ นร 0105.06-4738 ลว. 23 พ.ค. 60) 
 
 
 • รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อการจัดนิทรรศการฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 
   
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 5/2560 
 • การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐตุรกี 
 
 • การตรวจรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
Statistics 107798 total views, 0 views today, Your IP: 100.25.42.117  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th