: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
หนังสือเวียน
รายละเอียด    
 • ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช." และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 • การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 
 
 •  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
 
 • ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาคกลางในคราวนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางฯ วันที่ 18 กันยายน 2560 
 
 • รายงานระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สบ.) ครั้งที่ 2/2560 
 
 • สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560 
 
 • พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่างล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 
 
 • การปฎิบัติตามคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 8/2560 
 
 • ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2560 
 
 • ข้าวสารพระราชทานฯ 
 
 • การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 
 • เชิญประดับธงชาติไทย 
 
 
 • แบบฟอร์มรายงาน ม.34 รอบ 2 (11 กย 60 15.44 น.) 
 
 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม " กินข้าวเช้า กับ พ่อเมืองสระบุรี " วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 
 
 • แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก ค) 
 
 • เชิญประชุมจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
 
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 7/2560 

 
 • ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
  (21 สค 60) 
 
 • เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดสระบุรี   # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
   
 
 • ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 
 
 • การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 • การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ 
 
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
 
   
 • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 :: คำกล่าวถวายราชสดุดี  :: ไฟล์เพลง  
 
 • รายงานไตรมาส 4 แบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด :: ไฟล์แนบ 

 
 • ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2560 
 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม " กินข้าวเช้า กับ พ่อเมืองสระบุรี " วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 
 
 • มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
 
 • ขอเรียนเชิญร่วมเปิดโครงการ "ทบ.อาสาปลูปป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ" 
 
 • การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี่ 2560 
 
 • ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  
 
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการบริหารงานราชการจังหวัดสระบุรีครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 6/2560 
 
 • ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 
 
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
 
 • การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์  :: สิ่งที่ส่งมาด้วย1,2
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560 
 
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาส 2 ปี 60 (ที่ นร 0105.06-4738 ลว. 23 พ.ค. 60) 
 
 
 • รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อการจัดนิทรรศการฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 
   
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 5/2560 
 • การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐตุรกี 
 
 • การตรวจรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม " กินข้าวเช้า กับ พ่อเมืองสระบุรี " วันอังคารที่ 20 มิ.ย 2560 
 
   
 • การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2560 
 
 • เวรยามและการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
 
 • รายงานการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560  
 
 • ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลพื้นฐาน 3 ปี เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :: ไฟล์แนบ 1 :: ไฟล์แนบ 2  
 • ประเด็นข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
 
 • แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
 • ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 4/2560 
 
 • การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) 15/05/60 
 
 • การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
 • ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
 • ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" 
 
 • โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2560 
 
 • เชิญชวนประดับธงชาติ 
 
 • การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 
 
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 • การตรวจรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 
 
 • สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 3/2560 
 
 • การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ 
 
 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 
 
 • การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรฐกิจจังหวัดสระบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2560 
 
 • ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 
 
 • รายงานการประชุม คกก.อพ.สธ.12560 
 
 • การจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักร
 
 
 
Statistics 42080 total views, 6 views today, Your IP: 54.224.197.86  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th