: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557 - 2560

วิสัยทัศน์ :

เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข

พันธกิจ :

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ 

    เป็นธรรมในสังคม

3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้

    ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมี

     คุณภาพ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    มอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :

          “มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ภาพรวม ดังนี้

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น

2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด

3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง

4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้ :

1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากลและ เชื่อมโยงนานาชาติ

3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

:: เล่มแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี ปี 2557-2560  


 
 
 
Statistics 107799 total views, 0 views today, Your IP: 100.25.42.117  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th