: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
ผู้บริหารจังหวัดสระบุรี

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ชื่อ  นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์

การศึกษา       

- ประถมศึกษา (2514) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- มัธยมศึกษาตอนต้น (2517) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (2519) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)(2522) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(ทางพัฒนาสังคม)(เกียรตินิยมดี) (2537)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การศึกษาอบรม 

          - หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 42 (2539) วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครอง
          - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 43 (2546) สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
          - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 (วปอ.2554)
             วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

          - หลักสูตร Executive Training Program on Provincial and Local Administration
สถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies(GRIPS) ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาดูงาน

          - คณะทำงานร่างหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ(2541) ณ รัฐบาลสวีเดน
          - อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น โดยทุน JICA (2542)
  ณ ประเทศญี่ปุ่น

          - ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (2548) ณ ประเทศอิสราเอล

ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

- ปลัดอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต (ปี 2525 - 2526)

- ปลัดอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี 2526 - 2529)

- ประจำกอง หัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่าย กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง

  (ปี 2529 - 2542)

- หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ปี 2542 - 2544)

- นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2544 - 2545)

- เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปี 2545 - 2546)

- ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (อำนวยการสูง) (ปี 2546 - 2552)

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (26 ต.ค. 2552 - 2 พ.ย. 2557)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (3 พ.ย. 2557 -  30 ก.ย. 2559)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ( 1 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน)

 

ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ชื่อ – สกุล                 นายชรัส  บุญณสะ   ตำแหน่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วัน เดือน ปีเกิด            29 ธันวาคม 2503

การศึกษาอบรม           ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย)

                                 ปริญญาตรี   - ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  (2525)
                                                  - นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
                                                  - น.บ.(นิติศาสตร์)

                                 ปริญญาโท   - พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (2529)

                                 ปริญญาเอก  - รป.ด. (D.P.A.)  (2553)

                                  หลักสูตร     - นายอำเภอ รุ่นที่ 47  (2543)

                                  หลักสูตร     - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 (2552)

                                  หลักสูตร     - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59                                                            (2559/2560)

ประวัติการรับราชการ     -  หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน
                                      จ.นครปฐม (2524)

                                  -  ปลัดอำเภอ (2527) /เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วปค. /เลขานุการ
                                      ผวจ.ลพบุรี/นครสวรรค์/ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัด

                                   -  ป้องกันจังหวัดลพบุรี/สระบุรี

                                   -  นายอำเภอเมยวดี นายอำเภอเสลภูมิ นายอำเภอจตุรพักตพิมาน                                       จ.ร้อยเอ็ด

                                   -  นายอำเภอวังม่วง นายอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี

                                   -  นายอำเภอจักราช จ.นครราชสีมา

                                   -  ปลัดจังหวัดสระบุรี

                                   -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (2557)

เกียรติคุณที่ได้รับ          -  เกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2550 จาก
                                      นายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์    -  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

                                   -  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล  นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ  ตำแหน่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี          

ประวัติการรับราชการ

                 -  22 มิ.ย 2536    ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

                 - 10 พ.ค. 2537  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

                 - 24 เม.ย. 2538 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) กิ่ง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

                 - 24 ม.ค. 2543  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.ฉะเชิงเทรา

                 - 1 ต.ค. 2544 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.สมุทรปราการ

                 - 1 ต.ค. 2545 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.ชลบุรี
 

                 - 29 ต.ค. 2547  บุคลากร 8ว กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

                  -  4 ม.ค. 2549 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย

                 - 10 พ.ค. 2549 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว ช่วยราชการสถาบันดำรงราชานุภาพ

                 - 15 ต.ค. 2550 ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สนผ.สป.มท.

                 - 15 ธ.ค. 2552  ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนผ.สป.มท.

                 -  9 พ.ค. 2554 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

                 -  6 ก.พ. 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว

                 -  18 ก.พ. 2556 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม

                 -  1 ต.ค 2558   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

การศึกษา 
                   - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                  - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม

                   - หลักสูตรสืบสวน สอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 7

                - หลักสูตร ผบ.หมวด อส. รุ่นที่ 11

                - หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 56

                - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47

การศึกษาดูงาน
                   - การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2546
                   - การพัฒนาเมืองใหม่ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2546
                   - ระบบการวางผังเมืองต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.2547


 
 
 
Statistics 107798 total views, 0 views today, Your IP: 100.25.42.117  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th