: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
รายละเอียด ไฟล์
แนบ
1

ไฟล์
แนบ
2

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2560
 
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2560
 

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

รายละเอียด ไฟล์
แนบ
1
ไฟล์แนบ
2
   
 • ที่ มท 0210.5/ว 5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหา ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด  http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_new.gif
 
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
  ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559  http://www.mict.go.th/assets/portals/1/images/update.gif
 
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 
      ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559  http://www.mict.go.th/assets/portals/1/images/update.gif

 
 • ขั้นตอนแนวทางปฎิบัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี  http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_new.gif
 

 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียด ไฟล์
แนบ

1
ไฟล์
แนบ

2
 • แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_new.gif http://www.mict.go.th/assets/portals/1/images/update.gif
 
 • แนวทางดำเนินการบูรณาการ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_new.gif 
 
 • การออกแบบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_new.gif
 
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ  http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_new.gif http://www.mict.go.th/assets/portals/1/images/update.gif
 

 

แบบฟอร์มการเสนอขอจัดซื้อ
รายละเอียด ไฟล์
แนบ

1
ไฟล์
แนบ

2
 • สรุปการปรับปรุงแบบรายงาน http://www.mict.go.th/assets/portals/1/images/update.gif
 
 • แบบฟอร์มรายงานจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_new.gif
 
 • แบบรายงาน คกก.มท.01 http://www.mict.go.th/assets/portals/1/images/update.gif
   

 


 
 
 
Statistics 107800 total views, 1 views today, Your IP: 100.25.42.117  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th