ข่าวเด่นวันนี้ : 21 มี.ค. 2560 
    (18 มี.ค. 60) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 21 มี.ค. 2560 
    (18 มี.ค. 60) พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 21 มี.ค. 2560 
    (17 มี.ค. 60) การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX) จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 21 มี.ค. 2560 
    (16 มี.ค. 60) การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี (คสป.จังหวัดสระบุรี) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 21 มี.ค. 2560 
    (16 มี.ค. 60) การประชุมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 15 มี.ค. 2560 
    (15 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 15 มี.ค. 2560 
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดผู้กระทำผิด ๒ คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวนกว่า 5 แสนเม็ด...
ข่าวเด่นวันนี้ : 15 มี.ค. 2560 
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 15 มี.ค. 2560 
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม (อพ.สธ.จังหวัดสระบุรี)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 15 มี.ค. 2560 
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 15 มี.ค. 2560 
    (13 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี (ก.จ.จ.สระบุรี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 15 มี.ค. 2560 
    (13 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 13 มี.ค. 2560 
    (09 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันสตรีสากลจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แรงงานสตรียุคใหม่ พร้อมก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ ๔.๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 13 มี.ค. 2560 
    (09 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์...
ข่าวเด่นวันนี้ : 13 มี.ค. 2560 
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Sport Day & Spirit Team จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 13 มี.ค. 2560 
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารราชการของจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 13 มี.ค. 2560 
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน สตรีสระบุรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (8 มี.ค.60) การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (8 มี.ค.60) พิธีเปิดโครงการเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้งพบผู้บริโภคโดยตรง...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (7 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย น.พ.สสจ.สบ, แรงงาน จ.สบ,และผู้แทนท้องถิ่น จ.สบ. เข้ารับรางวัลพระราชทานการนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (จังหวัดต้นแบบ ระดับเพชร)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (7 มี.ค.60) การประชุม คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (7 มี.ค.60) การนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (6 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (6 มี.ค.60) พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (6 มี.ค.60) การแถลงข่าวการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (6 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ปยป.จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (4 มี.ค.60) พิธีสรงน้ำพระเขี้ยวแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาเปลื้องเครื่อง (เชิงบันไดนาคด้านประตูเสด็จ) ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (4 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลและชาวสระบุรีรับมอบกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นจากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (3 มี.ค.60) การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (3 มี.ค.60) ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (3 มี.ค.60) ประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นในการสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ ๑...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (3 มี.ค.60) พิธีส่ง - รับ มอบอาคารหอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตูม...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (1 มี.ค. 60) เปิดงาน วันนักข่าว ๖๐ ณ โรงแรมเกี่ยวอัน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (1 มี.ค. 60) ตรวจงานจ้าง การก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 5...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (1 มี.ค. 60) ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง 8 ม.ระยะทาง 3.4 กม.จำนวน 1 สายทาง...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (1 มี.ค. 60) พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแค จำนวน ๑๑ ราย...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (1 มี.ค. 60) พิธีเปิดการฝึกอบรมชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (28 ก.พ.60) การประชุมหารือเพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (28 ก.พ.60) พิธี ทำดีถวายพ่อ วันนักข่าว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องบอลลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (28 ก.พ.60) ประชุมเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (28 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (28 ก.พ.60) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (27 กพ 60) การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณี การต่อต้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๙.๔ เมกกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (27 กพ 60) พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการจัดทำค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ในพื้นที่อำเภอวิหารแดง ประจำปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (27 กพ 60) การแถลงข่าวโครงการ ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (27 กพ 60) การประชุมคณะกรมการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (27 กพ 60) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (25 กพ 60) พิธีเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บริการต่างๆภายใน บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด (สาขาทับกวาง)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (24 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พบปะพี่น้อง ประชาชนบ้านกลุ่มพระบาท หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองย่างเสือ ณ วัดกลุ่มพระบาท ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (24 กพ 60) เปิดโครงการ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง กำจัดผักตบชวา แบบประชารัฐ ร่วมใจรักษาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (23 กพ 60) ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (23 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อพิจารณาการรับรองหลังได้รับขึ้นทะเบียบเป็นโรงสีและผู้ผลิตข้าวเจ๊กเชย เสาไห้...
ข่าวเด่นวันนี้ : 09 มี.ค. 2560 
    (23 กพ 60) พิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (22 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษ บริเวณตำบลหน้าพระลาน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (22 ก.พ.60) พิธีมอบบ้าน บ้านประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (22 ก.พ.60) การประชุม คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (21 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บันทึกเทปรายการ สระบุรีบ้านเรา กับ ผู้ว่าฯ บัณฑิตย์ฯ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (21 ก.พ.60) การประชุมและตรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาตินำ้ตกสามหลั่นทับซ้อนกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (21 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ก.อบต.จังหวัดสระบุรี)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (21 กพ 60) การประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริการจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (21 กพ 60) พิธีเปิดโครงการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นหน้าที่ ท้องถิ่นดีพร้อมให้ตรวจสอบ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (20 กพ 60) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมทั้ง มอบเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบภัย ณ บริเวณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตลาดเทศบาลตำบลหนองแค...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (20 ก.พ.60) การประชุมพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (20 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี (คสป.)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (20 กพ 60) พิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมข้าราชการ หลักสูตร การสืบสวนหาข่าว เทคนิคการตรวจค้นจู่โจม และยุทธวิธีราชทัณฑ์ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (19 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประอัคคีภัย ตลาดเทศบาลตำบลหนองแค ชุมชนนาเริ่ง ถนนสุขพัฒนา ๒ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (17 ก.พ.60) การประชุมเพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (17 กพ 60) การประชุมโครงการบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (17 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บันทึกเทปโทรทัศน์การสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Award ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (17 ก.พ.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (17 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (17 กพ 60) พิธีเปิดโครงการสัมมนา ปลุกพลัง SMEs อาหารเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (16 ก.พ.60) พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ เครื่องสีข้าวเพื่อชาวนา ของการประปานครหลวง...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (16 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (16 กพ 60) พิธีปิดการอบรมครู หลักสูตรวิทยากรครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (16 ก.พ.60) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ้ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (1ุ6 กพ 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้อนรับ พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ และคณะ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (15 กพ 60) บันทึกเทปรายการ สระบุรีบ้านเรา กับผู้ว่าฯ บัณฑิตย์ฯ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (15 กพ 60) การฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ รวมทั้งพบปะผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง...
ข่าวเด่นวันนี้ : 27 ก.พ. 2560 
    (15 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ก.พ. 2560 
    (14 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ก.พ. 2560 
    (14 กพ 60) พิธีเปิดกิจกรรมงานวิวาห์คาวบอย @ สระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ก.พ. 2560 
    (14 กพ 60) เปิดโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้บัญชาการทหาร ผู้บังคับการตำรวจ เยี่ยมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัย อาชีวศึกษาสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ก.พ. 2560 
    (14 กพ 60) รับมอบเงิน จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท และถุงยังชีพ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด จากนายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม ประธานชมรมชาวใต้จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ๗ จังหวัด...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ก.พ. 2560 
    (๑๔ กพ ๖๐) กิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ก.พ. 2560 
    (๑๓ กพ ๖๐) ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค ๖ ภาค แผนบูรณาการเสริมใสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ ประจำงบประมาณปี ๒๕๖๑ (คณะที่ ๓ กลุ่มภาคกลาง) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (12 ก.พ.60) พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธฉาย...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (12 ก.พ.60) พิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดพระพุทธแสงธรรม(ธ)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (12 ก.พ.60) ประธานในพิธีร่วมกับคณะสงฆ์ และประชาชนแห่ผ้า น้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยนำผ้าที่พุทธศาสนิกชนได้ฝากชื่อไว้ที่ผ้า สืบชะตาตนเอง ขึ้นไปห่มบนยอดมณฑปของรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ในเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (11 ก.พ.60) พิธีเวียนเทียน ในการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (10 ก.พ.60) พิธีเปิดงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชกาลที่ ๔ ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (10 ก.พ.60) พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนวันมาฆบูชา และช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๗๓,๔๑๔ บาท...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (9 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (คปจ.สระบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (8 ก.พ.60) พิธีเปิดการประชุมชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (8 ก.พ.60) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ครั้งที่ 2/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (8 ก.พ.60) ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (7 ก.พ.60) การฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ รวมทั้งพบปะผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง กิจกรรม : เวทีสรุปผลการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (8 ก.พ.60) ประชุมจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (7 ก.พ.60) ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม POC...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (7 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (7 ก.พ.60) ประชุมคณะทำงานลุ่มนำ้ป่าสักระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (7 ก.พ.60) ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชุมชน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน (MOU)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 16 ก.พ. 2560 
    (7 ก.พ.60) พิธีเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว ครั้งที่1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 06 ก.พ. 2560 
    การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสระบุรี (ด้านเกษตร)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 06 ก.พ. 2560 
    พิธีเปิดโครงการ อบต.ห้วยทราย เมืองสะอาด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ เมืองสระบุรี สวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 06 ก.พ. 2560 
    (3 ก.พ.2560) ดร.ชรัส บุญณสะ รอง ผวจ.สระบุรี ได้รับมอบจาก ผวจ.สระบุรี ออกรายการแจ๋ว ไทยทีวีช่อง 3/13 family ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว งานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา ถวายผ้าพระพุทธฉาย ในสมัยรัชกาลที่ 4 10-13 ก.พ.2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 06 ก.พ. 2560 
    (05 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาด จ.สบ เฝ้ารับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (3 กพ 69) พิธีเปิดงานเทศฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประเทศไทยและนานาชาติ Thailand Improving International Folklore Festival : THAILANDIIFF ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (3 กพ 69) ตรวจพื้นที่การซ้อมขบวนความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (2 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (2 กพ 69) พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนตามโครงการ Happiness For All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (1 กพ 69) แถลงข่าวเทศกาล แสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชกาลที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธฉาย...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (1 กพ 69) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ลำเลียงสิ่งของที่ได้รับบริจาค รวมน้ำใจประชารัฐสระบุรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปมอบ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (1 กพ 69) การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    รับมอบสิ่งของบริจาค จาก พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.๑๘ และคณะ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (1 กพ 69) สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค๑ เจ้าหน้าที่ สสจ.และสมาชิก อส.จ.สบ. จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติด สิ่งของต้องห้ามและโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ ตามนโยบาย คสช...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (1 กพ 60) พิธีปล่อยแถวการสนธิกำลัง ฝ่ายปกครองปฏิการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี (ปฏิบัติการพิชัยรณรงค์สงคราม) ตามนโยบาย คสช.และนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 04 ก.พ. 2560 
    (๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) เปิดงานมหกรรมอาหารสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 03 ก.พ. 2560 
    (30 มค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 03 ก.พ. 2560 
    (29 มค 60) พิธีเปิดโครงการ ปั่นกินนมชมฟาร์มที่มวกเหล็ก กิจกรรม สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก...
ข่าวเด่นวันนี้ : 31 ม.ค. 2560 
    (27 ม.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวคำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 31 ม.ค. 2560 
    (27 ม.ค. 60) นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวคำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในที่ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 31 ม.ค. 2560 
    (23 ม.ค.60) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรปลัดอำเภอฯและบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง การบริหารงานจังหวัดตามแนวทางประชารัฐและการบริการประชาชน...
ข่าวเด่นวันนี้ : 31 ม.ค. 2560 
    (๒๓ มกราคม ๒๕๖๐) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 31 ม.ค. 2560 
    (23 ม.ค.60) ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 66...
ข่าวเด่นวันนี้ : 31 ม.ค. 2560 
    (23 มค 60) การเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 31 ม.ค. 2560 
    (23 ม.ค.60) การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ กิจกรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (21 มค 60) พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระพุทธแสงธรรม...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (21 มค 60) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสตทวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (21 มค 60) ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสตทวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (20 ม.ค.60) พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (20 ม.ค.60) ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (18 มค 60) พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (18 ม.ค.60) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (18 มค 60) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุคคีภัยชุมชนเลียบสันติสุข...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (18 ม.ค.60) พิธีเวียนประทักษิณ และประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระบุรี ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (18 มค 60) พิธีถวายเครื่องสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้สด) พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระนเรศวรมหาราช เนื่องใน วันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) ประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อระเบียบ วงษ์เสงี่ยม บิดานายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ ณ ศาลาการเปรียญวัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (17 ม.ค.60) ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (17 มค 60) ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (17 มค 60) ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (17 มค 60) เปิดกิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (16 มค 60) พิธีเปิดงานวันครู ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560 
    (16 ม.ค.60) เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ : 23 ม.ค. 2560