ประกาศ/มุมข่าวสาร

ลำดับ
เรื่อง
1 แผนปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานสนองพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)
1 รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/61>
2 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/60
3 การตรวจรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ จังหวัดสระบุรี
4 รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560