ชื่อห้อง :
ห้องประชุม POC
ที่ตั้ง :
อาคารศาลากลาง ชั้น 2
ความจุที่นั่ง :
30
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมชั้น 1
ที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
ความจุที่นั่ง :
100
ชื่อห้อง :
ห้องประชุม ชั้น 4
ที่ตั้ง :
อาคารศาลากลาง ชั้น 4
ความจุที่นั่ง :
500