นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์


การดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2558 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
4 มีนาคม 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี