ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,016 รายการ , หน้าที่  
9
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 28 ก.ย. 60 สอบราคา  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำฯ  1,890,000  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 26 ก.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  821,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 26 ก.ย. 60 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 460 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบสายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์ (e-bidding)  0  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 25 ก.ย. 60 สอบราคา  รายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงห้องฉายวีดีทัศน์ ฝ่ายท่่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกาศเลขที่ 121/2560  320,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 25 ก.ย. 60 สอบราคา  ประกาศชื่อผู้ชนะซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสัตว์ จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่ 095/2560  294,560  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 25 ก.ย. 60 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อเกลือป่น จำนวน 450,000 กิโลกรัม  1,083,375  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 22 ก.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  แก้ไขร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(1พ.ย.-30ก.ย.60)  40,046,600  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 21 ก.ย. 60 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  0  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 19 ก.ย. 60 ประกวดราคา  ซื้อกล้องขยายจุลทรรศน์สำหรับตรวจตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  900,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 15 ก.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบฯ 1 พย.60 - 30 กย.61 ประจำปีงบประมาณ 2561  40,046,600  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 11 ก.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารดิบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  40,046,600  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 1 ก.ย. 60 สอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายซอย 5 เชื่อมต่อสายโท)  290,000  นางอัญชลี แจ้งหิรัญ
 รองปลัด อบต.พุคำจาน
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 1 ก.ย. 60 สอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ทางเข้าวัดบ่อวงครุ หมู่ที 3  315,000  นางอัญชลี แจ้งหิรัญ
 รองปลัด อบต.พุคำจาน
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 31 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2,400,000  นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 036-202424
กำลังดำเนินการ
 อำเภอดอนพุด 31 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างโครงประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,430 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,000,000  นางสาววิภาวี คามภู
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036395595 กด 3
ดำเนินการแล้ว