ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  
9
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมส่องสว่าง บริเวณหมู่ที่ 8,9 ตำบลหนองโดน เชื่อมต่อ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน และตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  6,288,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านม่วงเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน เชื่อมต่อบ้านภู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  2,567,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.สายแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3267 บริเวณถนนข้างโร สีพืชสุวรรณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางโขมด ถึงเขต อบต.เมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  9,115,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกสะพานถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ถึง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ตำบลดอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  9,183,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  6,533,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 5 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  430,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 4 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๖ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8,259,136  นางสาวอนงค์ ปิ่นวิเศษ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 4 เม.ย. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๓ ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด  1,227,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 3 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 200/250 cc. จำนวน 221,000,000 หลอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  9,647,976  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036 341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 3 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 125 cc. จำนวน 91,900,000 หลอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  3,825,153  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036 341014
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 31 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาค่าซ่อมสร้างผิวทางโดยวิธีปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ Pavemant In - Place Recycling สายบ้านบึงไม้ - น้ำตกโกรกอีดก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร  25,002,237  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 29 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)ถนนทางหลวงหมายเลข 3314 ช่วง กม.4+187 - ช่วง กม.5+769 เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เชื่อมต่อ อบต.หนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  20,540,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 29 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สายทางหลวงหมายเลข สบ.ถ 45004 บ้านยางคู่-ห้วยกรวด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรืออำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  7,867,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 29 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)สายแยกทางหลวงหมายเลข 3267 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อเขต ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  4,184,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 29 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองระพีพัฒน์ แยกตะวันตก บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลกุ่มหัก เชื่อมเขตเทศบาลตำบลหนองแค-เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  7,836,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ