ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,475 รายการ , หน้าที่  
9
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 25 ต.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อหอกระจายเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)  1,200,000  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 089-4129884
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 24 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกวดราคาอาหารดิบเป็นรายสิ่ง 2562 (e-bidding)  46,795,864  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 24 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ข้าวสารขาว ๕%) ๓๐๔ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5,260,948  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 19 ต.ค. 61 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงเครื่องกระจายเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง  299,279  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 19 ต.ค. 61 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง  249,952  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 18 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2224 - อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  15,980,219  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 17 ต.ค. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิเศษ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (๕ ชั้น) และทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,392,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 17 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ข้าวสารขาว ๕%) ๓๐๔ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5,260,948  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 17 ต.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อหอกระจายเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  1,200,000  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200720
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ต.ค. 61 ประกวดราคา  จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ ๓๐ ปี และอาคารพัฒน์พงษ์พานิช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  1,000,800  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 12 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ข้าวสารขาว ๕%) ๓๐๔ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5,260,948  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 12 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย สบ.๑๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ ถึง บ้านซับครก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ วงเงินงบประมาณ และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  1,900,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 10 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้าวสารขาว 5%) 304 วัน  5,260,948  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 10 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย สบ.๔๐๑๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ถึง บ้านกระดานเลื่อน อำเภอหนองม่วง , สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  1,690,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 8 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน ๒๐ จุด หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,000,000  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ