ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,522 รายการ , หน้าที่  
9
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงรียนสระบุรีวิทยาคม 29 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้ออุปกรณ์และครุภํฑณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  988,220  นางกฤตพร แผนสมบูรณ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036-211206 ต่อ 606
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 26 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาสนาม สวนหย่อม ความสะอาดถนน ลานจอดรถ พื้นที่ว่าง เก็บและขนขยะในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,196,200  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 26 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) 265 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  39,367,949  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 23 พ.ย. 61 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สระลำใย-ซับครก บริเวณสามแยกบ้านซับโพนทอง ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3 (กม 0 + 250 ถึง 0 + 390)  467,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าหน้าที่
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving Communication System : PACS) พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography : DR) และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,480,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 22 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านหนองแค - บ้านกุ่มหัก ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร  9,988,748  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 22 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้าวสารขาว 5%  5,260,948  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 21 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการ จ้างเหมาจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก  4,000,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 - บ้านท่าหลวง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  14,958,291  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สบ.5043 แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 - บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง,หนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,499,134  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บ้านหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,493,838  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 20 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อาคารอำนวยการเก่า และอาคารประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,249,200  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 20 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอาหารดิบฯ (265 วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  39,367,949  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 16 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2562  2,000,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 16 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ๒๖๕ วัน  39,367,949  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ