ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,657 รายการ , หน้าที่  
9
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 พ.ค. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.และถนนซอยข้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  1,780,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 15 พ.ค. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อ Cardiac troponin t Quantitative จำนวน 2,900 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  868,840  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 15 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ หินคลุก (หลวม) (มทช.๒๐๓-๒๕๕๗) จำนวน ๒,๐๐๐ ลบ.ม. ส่งมอบ ณ สาย ลบ.๕๑๘๓ แยกทางหลวงชนบท ลบ.๔๐๕๖ ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  937,500  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 14 พ.ค. 62 ประกวดราคา  ซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,500,000  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 13 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๘,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๔,๑๓๓.๗๕ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  6,754,133  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 8 พ.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสวนดอกไม้)  1,110,000  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036391265
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 2 พ.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 (บริเวณซอยที่นานายบุญธรรม ทองมณี)  619,000  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 1 พ.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้งเขาเขียว หมู่ท่ี่3 ตำบลหน้าพระลาน กว้าง8เมตร ยาว200เมตร หนา0.25เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า1,600ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  1,723,733  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036200450
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 1 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.๓๐๕๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ถึง บ้านปากบาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๑๑,๓๑๙.๘๒ บาท (แปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์)  8,511,319  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 30 เม.ย. 62 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  0  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30 เม.ย. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)  840,000  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 29 เม.ย. 62 ประกวดราคา   ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาและฮอร์โมน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)  1,496,690  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 25 เม.ย. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อ Cardiac troponin t Quantitative จำนวน 2,900 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  868,840  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 24 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (มทช.๒๓๐-๒๕๔๕) จำนวน ๑,๘๐๐ ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.๕๑๒๙ เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๖,๓๕๘.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)  3,116,358  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลทับกวาง 23 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  602,820  ละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-357590
กำลังดำเนินการ