ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,569 รายการ , หน้าที่  
9
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 29 ม.ค. 62 ประกวดราคา  จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4,250,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 29 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนาม สวนหย่อม ความสะอาดถนน ทางเดิน ลานจอดรถ พื้นที่ว่าง เก็บและขนขยะในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,230,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 28 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนาม สวนหย่อม ความสะอาดถนน ลานจอดรถ พื้นที่ว่าง เก็บและขนขยะในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,230,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 23 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพานทั้ง ๒ ฝั่ง บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๖,๙๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสามพันบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๐๒,๑๕๓.๒๒ บาท (หกล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)  6,902,153  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 23 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงแก้ไข)  4,250,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 22 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ร่างประกาศ , เอกสารสอบประกวดราคาวิธีคัดเลือก , ขอบเชตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพระพุทธบาทด้วยวิธีแปรสภาพเป็น RDF และนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ณ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กำลังการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์  0  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  797,500  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จพร้อมใช้งาน จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  579,707  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลวังม่วง 16 ม.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายวังม่วง - มวกเหล็ก หมู่ 1-9  3,310,613  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 15 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างโครงการงานแก้ไขคันทางทรุดตัว สาย สบ.๓๐๕๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ถึง หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๖๕,๔๐๓.๖๗ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  5,965,403  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 15 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมและปรับปรุงรางระบายน้ำบนสายทาง บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  899,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 14 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4,250,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 14 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,567,387  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 11 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ราคากลางจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับผู้ต้องขัง  32,979,942  นายปิยะพงษ์ เพ็ชรจรูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 10 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง  32,983,483  นายปิยะพงษ์ เพ็ชรจรูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ