ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,809 รายการ , หน้าที่  
9
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 31 ก.ค. 60 สอบราคา  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต – จ่ายน้ำปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี  1,771,920  นายเลอสรวง วังศรี
 นักบริหารงานพัสดุ 4
 0917300978
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 31 ก.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือด (Complete Blood Cell count CBC) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,158,810  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 31 ก.ค. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำพระนครศรีอยุธยา ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  1,883,200  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 31 ก.ค. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำพระนครศรีอยุธยา ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  1,074,280  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 31 ก.ค. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบางไทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  986,450  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 31 ก.ค. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำสีคิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว  435,490  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 31 ก.ค. 60 สอบราคา  ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด  934,590  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 27 ก.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (วัดเพชร)  845,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-670454
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 27 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ  1,819,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 ก.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องปฏิบัติการ) พื้นที่ 94ตารางเมตร  1,375,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 ก.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาปรับปรุงห้องฉายวีดีทัศน์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  320,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 0366341014
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 26 ก.ค. 60 สอบราคา  ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณสวนสุขภาพสระยอ หมู่ 3 ต.พระพุทธบาท (ชุมชนท้ายพิกุล 1)  782,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 26 ก.ค. 60 สอบราคา  ซื้อสื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยเสริมสร้างไอคิว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพระพุทธบาท แห่งที่ 1 จำนวน 8 ชุด  964,960  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 26 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  1,572,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 26 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค หมู่ที่ 8 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  3,487,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ