ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,102 รายการ , หน้าที่  
9
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าตู้ MDB สำหรับอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,000,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 26 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  805,000  นางสาวชุติมา อัคคะชาติ
 เจ้าหน้าที่
 036679754
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 26 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.เดิมเป็นลาดยางทับ จำนวน 3 สาย  1,802,300  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608-9 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 25 ม.ค. 61 สอบราคา  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  321,000  นางอินทิรา สุวรรณพัฒน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3620-0946
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 25 ม.ค. 61 สอบราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒  321,000  นางอินทิรา สุวรรณพัฒน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3620-0946
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 25 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  688,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 24 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า) หมู่ที่ 3 บ้านบึงโง้ง ตำบลเมืองเก่า  805,000  นางสาวชุติมา อัคคะชาติ
 เจ้าหน้าที่
 036679754
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า 23 ม.ค. 61 ประกวดราคา  จ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,000,000  นางสาวณปภัช ศุภธนวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-901913-4 ต่อ 13
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 18 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกคลองและดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,500,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 17 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  1,799,000  น.ส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 036-251914-6 ต่อ 107,129
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (5 ชั้น)  1,400,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ม.ค. 61 ประกวดราคา  เผยแพร่แผนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าตู้ MDB สำหรับอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์  2,000,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 16 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสามห้างเหนือ ซอย8 หมู่ที่9 ซอยหลังสวน ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  830,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 16 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสามห้างเหนือ ซอย6 หมู่ที่9 ซอยหลังสวน ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  829,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 16 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดถ้ำโพธิญาณ หมู่ที่ 5 ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  2,009,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ