ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,914 รายการ , หน้าที่  
9
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนคลองหัวช้าง-เขาแก้ว (สบ.ถ.45003) หมู่ที่ 4,10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  5,890,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrte) สายหมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  4,322,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณรอบบึงหนองโพธิ์ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  10,850,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณศร-หนองตาบุญ หมู่ที่ 3-9 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  6,724,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายมวกเหล็กวัลเลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  8,927,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 17 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบเปิด สาย สบ.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหนองเขื่อนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง  986,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 17 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบเปิด สาย สบ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 - บ.ซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง  1,051,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 17 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมมวกเหล็ก) เลขที่ 160/1 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  25,000,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 17 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมนัส อนุกูล หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  1,211,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-670454 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 16 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ทางเข้าวัดบ่อวงครุ หมู่ที่ 3 ตำบลพุคำจาน  0  นางจุไรรัตน์ ทับมาลา
 นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ
 089-4129884
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 16 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายซอย 5 เชื่อมสายโท) ตำบลพุคำจาน  0  นางจุไรรัตน์ ทับมาลา
 นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ
 089-4129884
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 16 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  2,910,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036670454 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 16 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ถนนสายบ้านดอนมะขามเตี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  2,850,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036670454 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 16 ส.ค. 60 สอบราคา  งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณถนนเทศบาล 2 ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2  950,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 16 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านธาตุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  8,036,880  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว