ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,657 รายการ , หน้าที่  
8
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 5 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านโคกดินแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  7,848,807  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 5 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง,หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  7,783,445  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 5 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง (Para Asphaltic Concrete) ณ หมู่ที่ 2,3,7 (คันคลอง 1 ขวา 24 ขวา ฝั่งซ้าย) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  2,315,811  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 089-2426105
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 31 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันจำนวน1คัน  814,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 31 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล6ซอย2  1,155,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 31 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.และถนนซอยข้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  1,780,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 29 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สห.๔๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ ถึง บ้านสวนกล้วย อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๙๔,๔๒๓.๕๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)  7,994,423  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 24 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สาย สบ.5043 แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 - บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง,หนองแซง จังหวัดสระบุรี  7,996,762  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 24 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (มทช.๒๓๐-๒๕๔๕) จำนวน ๒,๑๐๐ ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.๕๑๘๓ แยกทางหลวงชนบท ลบ.๔๐๕๖ ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๒๒,๖๗๖.๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)  4,022,676  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 22 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕, ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  920,000  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง 21 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อรถขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)  2,400,000  นางสาวอัจฉรา กองทิพย์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
 0837774645
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 21 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน  2,386,500  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavemen In - Place Recycling ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ Para AC. สายทางบ้านซับขอน - บ้านหนองมะค่า ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  19,197,331  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 16 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนสนับสนุนทาสีโบสถ์วัดแก่งคอย  633,500  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 16 พ.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เผยแพร่ราคากลางโครงการชุมชนสนับสนุนทาสีโบสถ์วัดแก่งคอย  633,500  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ