ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,809 รายการ , หน้าที่  
8
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อโพแทสเซียมไอโอไดด์ จำนวน 75 กิโลกรัม  100,500  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อคอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 5,000 กิโลกรัม  330,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อวิตามินรวม จำนวน 15,000 กิโลกรัม  292,500  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อโซเดียมซีลีไนท์ จำนวน 1,500 กิโลกรัม  105,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อเกลือป่น จำนวน 450,000 กิโลกรัม  1,083,375  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 800 กิโลกรัม  508,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายหลังบ้านนางสุมาลา ทองคำ ถึงบ้านนายอภินันท์ พูลสวัสดิ์)  1,027,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายหลังบ้านนางสุมาลา ทองคำ ถึงบ้านนายอภินันท์ พูลสวัสดิ์) (ฉบับแก้ไข)  1,027,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0859816787
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 3 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย สบ.๓๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ถึง บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  1,400,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายหลังบ้านนางสุมาลา ทองคำ ถึงบ้านนายอภินันท์ พูลสวัสดิ์)  1,027,000  นายทรงเกียรติ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0859816787
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 2 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศยกเลิกประกาศประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2,400,000  นางปุณยนุช ศ่าสตร์สมัย
 หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ จนท.พัสดุ
 036-202423
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลป็อกแป๊ก 2 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกนำ้อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  2,500,000  นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนะ
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 0929329775
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 2 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย สบ.๑๐๑๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ ถึง บ้านหนองใหญ่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  1,400,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 1 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  600,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 31 ก.ค. 60 ประกวดราคา  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต – จ่ายน้ำบ้านหมี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่  1,290,420  นายเลอสรวง วังศรี
 นักบริหารงานพัสดุ 4
 0917300978
กำลังดำเนินการ