ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,569 รายการ , หน้าที่  
8
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 14 ก.พ. 62 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 27/1  720,000  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 12 ก.พ. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,288,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 12 ก.พ. 62 ประกวดราคา  การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบริโภคสำหรับผู้ต้องขังฯ  0  ปิยะพงษ์ เพ็ชจรจูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 7 ก.พ. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล แบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 9 บ้านคลองไทร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)  758,000  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036277600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 7 ก.พ. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล แบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)  741,000  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036277600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 7 ก.พ. 62 ประกวดราคา  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอมกรีต หมู่ 2-3 สายป่าสะเดา- สามแยก บ้านนางชิด จำกัด ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,801,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 089-4129884
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 7 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง งานอำนวยความปลอดภัย บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๗,๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๓๒,๑๘๕.๘๖ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์)  7,132,185  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 7 ก.พ. 62 สอบราคา  ดำเนินการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 หมวด 4 การดำเนินการใช้ และ หาประโยชน์ ตามข้อ 22 โดยวิธีขายทอดตลาด  30  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 4 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,845,875  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 31 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการ จ้างเหมาจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,835,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251520
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 31 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติกท์สาบ สบ. ถ.97019 หมู่ที่ 4 (บ้านหนองปลิง) ตั้งแต่บริเวณแยกคลองแปดอาร์ไปทางวัดหนองปลิง  2,520,571  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 30 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,567,387  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  798,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 29 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อาคารอำนวยการเก่าและอาคารประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,480,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 29 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4,250,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว