ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,522 รายการ , หน้าที่  
8
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 25 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณโรงสูบน้ำถึงถนนบ้านลาด  2,311,640  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 25 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายกลางนาต่อจากของเดิมถึงถนนสายหนองช่างเหล็ก  2,292,349  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 24 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๑๑ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,056,000  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 21 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศแผนจัดซื้ออาหารดิบ222วัน  32,983,483  นายปิยะพงษ์ เพ็ชรจรูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 20 ธ.ค. 61 สอบราคา  ประกาศแผนจัดซื้ออาหารดิบด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง56(2)(จ)43วัน  3,556,818  นายปิยะพงษ์ เพ็ชรจรูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 20 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน  814,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 18 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) 265 วัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  39,372,176  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 17 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแม่ข่ายและลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  0  ละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-357590
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 14 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ส่งมอบ ณ สาย ลบ.๔๑๑๒ บ้านโปร่งมะนาว ถึง บ้านซับโศก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๑,๑๒๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  2,031,120  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 12 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน  814,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 3 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านห้วยตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,707,826  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 3 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - น้ำตกเจ็ดคต/รางระบายน้ำคสล.แบบเปิด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  2,896,180  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 3 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยางถนนเชิงลาดสะพาน สบ.004 สะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำป่าสัก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  817,073  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 3 ธ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ สาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านสองคอน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี  1,537,301  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 3 ธ.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,056,000  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ