ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,939 รายการ , หน้าที่  
8
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก 22 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 36 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  740,800  นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036202775 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  9,793,509  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 22 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญและอุปกรณ์ จำนวน 4 จุด  1,611,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 21 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมาก ตำบลบ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,682,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-670454 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถขยะ ขนาด6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  2,400,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถขยะ ขนาด6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  240,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  9,602,784  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หนองศรีบุญ อำเภอหนองแค จังหวีดสระบุรี ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร  12,271,175  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ.เขาเกตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  7,419,168  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาพัฒนาระบบโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2224 - ถ้ำดาวเขาแก้ว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  11,786,522  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ.ห้วยตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  7,909,167  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) จำนวน 760,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  3,407,308  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  1,947,400  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 1,680,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  6,848,856  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 380,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  1,862,227  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ