ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,475 รายการ , หน้าที่  
8
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 6 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  4,400,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 6 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน  814,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 2 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box) สาย สบ.๑๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ ถึง น้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  1,500,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 2 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ (ก่อสร้างสะพาน) สาย ลบ.๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ถึง บ้านหนองเกตุ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  1,900,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 30 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน ๒๐ จุด หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,000,000  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 29 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดบำรุงทางหลวงชนบท ป่าสักชลสิทธิ์ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,480,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 26 ต.ค. 61 สอบราคา  ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขัง (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2562 (50 วัน)  4,317,345  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 26 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  896,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 26 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  1,596,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 26 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  896,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 26 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  1,596,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 26 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๔ ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,600,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 26 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการงานแก้ไขคันทางทรุดตัว สาย ลบ.๕๑๒๙ เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อำเภอชัยบาดาล , ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๙๖,๓๒๖.๔๔ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)  5,996,326  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 26 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการงานแก้ไขคันทางทรุดตัว สาย สบ.๓๐๕๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ถึง หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๖๖,๙๗๗.๑๖ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์)  5,966,977  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 26 ต.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ก่อสร้างสะพาน สาย ลบ.๔๐๔๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๘ ถึง บ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) และ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๙๙,๙๖๗.๒๑ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)  3,599,967  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว