ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,914 รายการ , หน้าที่  
8
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 18 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า  2,900,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-239610
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 18 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ.บุใหญ่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  7,913,420  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 18 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก ทล.2247 - บ.วังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร  14,722,988  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง จัดซื้อปูนขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  1,710,464  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 18 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายอุดม สุทธิฤกษ์ ถึงสามแยกเข้า หมู่ที่ 9 )  1,198,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036298903-4
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 18 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายชญาณ์อัฐ ผาสุขศาสตร์ ถึงวัดหนองปลิง  610,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036298903-4
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 18 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายชญาณ์อัฐ ผาสุขศาสตร์ ถึงวัดหนองปลิง)  610,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036298903-4
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 18 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายอุดม สุทธิฤกษ์ ถึงสามแยกเข้า หมู่ที่ 9)  1,198,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036298903-4
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 18 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยก ทล.๓๑๑ ถึง บ.หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ระยะทาง ๑.๓๓๘ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๓๕,๘๓๑.๐๗ บาท (สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๕๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  13,635,831  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 18 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานแก้ไขคันทางทรุดตัว ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๔๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ถึง บ้านบางอิฐ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๙๙,๐๙๔.๖๒ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  14,699,094  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 18 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๒๑๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑ ถึง บ้านหนองสรวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๔.๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๕๘,๒๗๒.๓๔ บาท (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  16,658,272  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 18 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๒๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑ ถึง บ้านหินซ้อน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๓.๖๓๕ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๗๙,๙๗๘.๓๙ บาท (สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  15,679,978  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย 18 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณจุดที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี และโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณจุดที่ 2 หมู่ที่ 1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี  1,128,000  สุภาวดี รุ่งฤทธิ์
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-726099
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 17 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.๑๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ ถึง บ้านคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๗๑๙,๗๖๖.๒๑ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  13,719,766  นิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 17 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานแก้ไขคันทางทรุดตัว ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ถึง บ้านอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๗๘,๘๖๖.๓๑ บาท (สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  15,678,866  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว