ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 25 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๐ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแขวนใหม่, หมู่ที่๔ บ้านโคกแขวนเก่า และหมู่ที่๘ บ้านโคกแขวนพัฒนา ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  4,880,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 24 เม.ย. 60 สอบราคา  จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 30 ปี และอาคารพัฒน์พงศ์พานิช  1,004,880  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว 24 เม.ย. 60 สอบราคา  โครงการถมสระน้ำสาธารณะ พื้นที่หมู่ที่ 1 (บ่อข้างบ้านร้อยตรีมนูญ ธาระ) ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  966,000  นางภัทราจิต จุลเจิม
 ผ
 0863559003
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย 24 เม.ย. 60 สอบราคา  โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชพร้อมดาดคอนกรีตบริเวณคลอง 3 ขวา ถึงบ้านผู้ใหญ่มะลิ หมู่ที่ 9 และโครงการขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 11  685,000  นางสาวสุภาวดี รุ่งฤทธิ์
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036726099
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 21 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  42,000,000  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 21 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจ้างเหมาทำการขยายช่องทางจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง จราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตอน 1 ระหว่าง กม.19+235-กม.19+965 และทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0300 ตอนบางโขมด-แยกบางโขมด ระหว่าง กม.25+457- กม.25+857 ปริมาณงาน 1.130 กิโลเมตร ภายใต้โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคมและพัฒนาเมือ  25,000,000  จีรนัฐ
 จพ.พัสดุชำนาญงาน
 086-507-5747
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 21 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ราคากลางจัดหารถกวาดดูดฝุ่น จำนวน 3 คัน  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 20 เม.ย. 60 ประกวดราคา  แผนการปฏิบัติงานโครงการตามแผนบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.2560 จ.สระบุรี  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 20 เม.ย. 60 สอบราคา  แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 20 เม.ย. 60 สอบราคา  ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 20 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 390 มิลลิเมตร จำนวน 70,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  7,063,070  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  4,734,247  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  2,063,093  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 470 มิลลิเมตร จำนวน 30,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  2,732,994  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ