ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,939 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 22 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 200,000 ใบ  851,720  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 360,000 ใบ  1,598,580  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สะพานข้ามคลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๘๐,๕๔๗.๑๙ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑๒,๗๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  12,780,547  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ความยาว ๙๒.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๔๕,๓๕๗.๔๕ บาท (สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๖,๘๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  16,845,357  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๐๙,๙๕๘.๙๑ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๑๘,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  18,909,958  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานแก้ไขคันทางทรุดตัว ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ปท.๓๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ถึง เลียบคลองสิบสาม (ตต) ตอนที่ ๒ อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๖๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๖๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)  26,626,600  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานแก้ไขคันทางทรุดตัว ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สห ๕๐๔๒ แยกทางหลวงชนบท สห.๓๐๐๘ ถึง โครงการพระราชดำริบ้านหนองลาด อำเภอค่ายบางระจัน,ท่าข้าง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๙๙,๔๐๘.๑๑ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  14,699,408  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง งานซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสาย สห.๔๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๓ ถึง บ้านสวนมะม่วง อำเภอพรหมบุรี,ไชโย จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๙๑,๖๕๓.๔๒ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๙๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  17,091,653  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ลบ.๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๗ ถึง วัดพรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ระยะทาง ๘.๐๕๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๙๙,๕๕๔.๙๘ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)  19,599,554  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สะพานข้ามคลองระบายใหญ่ชัยนาทป่าสัก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ความยาว ๗๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๐๖,๘๘๔.๘๘ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  11,906,884  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยก ทล.๒๑ ถึง บ.ชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๓.๓๒๘ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๓๙,๙๘๓.๕๑ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  17,639,983  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานแก้ไขคันทางทรุดตัว ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๔๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ถึง บ้านหนองระแหง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๙๙,๖๙๖.๓๓ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  14,699,696  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย แยก ทล.๑ ถึง บ.สองคอน อ.เฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๙๙,๗๗๔.๘๘ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)  9,799,774  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 22 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,4  959,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก 22 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 36 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  740,800  นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0817803314
กำลังดำเนินการ