ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,657 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง บริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  1,557,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 13 มิ.ย. 62 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมะค่างาม 2  1,755,000  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 0896927544
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลวังม่วง 13 มิ.ย. 62 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถงานป้องกัน  1,480,000  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 0896927544
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 12 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 (บริเวณซอยที่นานายบุญธรรม ทองมณี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  619,000  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 12 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 (บริเวณซอยบ้านนายบุญนาค บุตรสนิท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,280,000  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง 11 มิ.ย. 62 ประกวดราคา  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  1,000,000  นางสาวอัจฉรา กองทิพย์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
 0837774645
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง 11 มิ.ย. 62 ประกวดราคา  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  81,000  นางสาวอัจฉรา กองทิพย์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
 0837774645
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 11 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์พักพิงสุนัขเทศบาลเมืองสระบุรี  870,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 11 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 2 ซอยบ้านลุงพร  708,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 11 มิ.ย. 62 ประกวดราคา  โครงการขุดลอกร่องวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรังถนนเส้นหลัก หมู่ที่ 1 เริ่มจากเขตติดต่อเทศบาลวิหารแดง บริเวณถนนเส้นหลักสายวิหารแดง-คลองไทร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  1,710,000  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036277600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 11 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองชลประทานตรงข้ามบ้านพักชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน  550,900  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 10 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕, ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  920,000  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 7 มิ.ย. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,858,963  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 7 มิ.ย. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 140 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,358,240  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 อำเภอหนองแค 6 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเลียบคลองหนองรูฝั่งขวา หมู่ที่ 5 ตั้งแต่สะพานข้ามคลองหนองรู ไปทางบ้านนายสมัย แพงสี  520,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
กำลังดำเนินการ