ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,475 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายเลียบทางรถไฟ เชื่อมต่อศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  49,210,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 13 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.๔๐๔๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๖ ถึง บ้านท่าลาน อำเภอหนองโดน,บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง ๓.๓๔๓ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  25,000,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 12 พ.ย. 61 สอบราคา  ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขัง (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2562 (50 วัน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  4,317,345  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 9 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหอกระจายเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,189,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 089-4129884
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 9 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๔๐๖๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ถึง บ้านหนองโพธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๔.๐๗๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๙๙,๗๗๑.๐๔ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)  17,999,771  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 8 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง,หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  8,011,463  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 8 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง,หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  4,993,226  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพาน สบ.010 สะพานคสล. ข้ามคลองมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  2,324,014  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพาน สบ.010 สะพานคสล. ข้ามคลองมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  2,324,014  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 6 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10 หมู่ 1,3,4,5,6,7,8,9  500,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 6 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน  814,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 6 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 (สุดเขตตำบล-หัวปลวก) หมู่ 2  500,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 6 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 (สุดเขตตำบล-พุกร่าง) หมู่ 1  500,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 6 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อรถยนต์ติดเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  2,800,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 6 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณ อบต.เขาวง หมู่ 2 จำนวน 1 แห่ง  1,046,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364
กำลังดำเนินการ