ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,569 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 26 ก.พ. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving Communication System : PACS) พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography : DR) และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,480,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 26 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบึงไม้ - บ้านโป่งก้อนเส้า ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กว้าง 6.00 เมตร กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 7+260 ยาว 7.260 กิโลเมตร 1 สาย  23,997,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 25 ก.พ. 62 ประกวดราคา   ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเซลล์เม็ดเลือด (Complete Blood Cell count : CBC) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,161,485  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 25 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ณ หมู่ที่ 1 (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  541,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 089-2426105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 21 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยป่าหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,845,875  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย บริเวณทางหลวงท้องถิ่น สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน ตำบลตะกุด-ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (e-bidding)  2,244,506  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (e-bidding)  1,258,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 20 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาหอถังเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ  884,750  นายนพพร นาตัน
 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
 036211212 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 15 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเชิญชวน โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการ จ้างเหมาจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก  2,850,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 15 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการ จ้างเหมาจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก  2,850,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 15 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการ จ้างเหมาจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก  2,850,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 15 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (มทช.๒๓๐-๒๕๔๕) จำนวน ๘๐๐ ตัน ส่งมอบ ณ ลบ.๔๑๑๒ บ้านโปร่งมะนาว ถึง บ้านซับโศก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๘,๙๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)  1,308,968  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 15 ก.พ. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติคอนกรีต หมู่ที่ 2-3 สายป่าสะเดา-สามแยกบ้านนางชิด จำกิจ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,801,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 089-4129884
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 15 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณเพชรไผ่ทอง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒  1,830,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-357590
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 15 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน โดยลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัดป่าไผ่ ถึงลำรางบ้านนางแดง ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ ๘  0  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-357590
กำลังดำเนินการ