ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,914 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ.ห้วยตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  7,909,167  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) จำนวน 760,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  3,407,308  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  1,947,400  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 1,680,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  6,848,856  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 380,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  1,862,227  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 21 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,4  959,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 1,000,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  5,446,300  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 3,300,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  14,265,240  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  15,639,120  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง  15,000,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 21 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ฉบับปรับปรุง)  3,800,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานแก้ไขคันทางทรุดตัว ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๔๐๖๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๘ ถึง บ้านหนองปลาดุก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๕๙,๒๐๒.๗๘ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  21,559,202  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยก ทช.ชน.๕๐๑๖ ถึง วัดหนองบัว อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง ๓.๔๘๓ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๘๑๔,๖๔๒.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๘๑๔,๘๐๐.๐๐บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  21,814,642  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปี พ.ศ. 2561  43,763,500  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 21 ส.ค. 60 ประกวดราคา  จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดถังน้ำในตัวชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร จำนวน 1 คัน โดยการประมูลซื้อด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  3,800,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0859816787
ดำเนินการแล้ว