ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,809 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองไฮ-ปางคล้อ ตำบลสองคอน อำเภแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  2,804,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางเข้ากลุ่มบ้านซับกระดาน หมู่ที่ 5 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  4,215,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายแยกถนนบ้านโป่งไทร-บ้านโป่งสนวนล่าง จากหมู่ที่ 8 บ้านโป่งไทร ไปหมู่ที่ 2 บ้านโป่งสนวน ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  3,297,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalic Concrete) สายบ้านเขานมนาง กลุ่มบ้านซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  3,795,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 7 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ กม.ที่ ๘+๑๐๐ ถึง กม.ที่ ๙+๑๐๐ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา กม.ที่ ๑๘๘+๘๐๐ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว  2,675,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ4
 0869116306
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 7 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานปรับปรุงระบบตกตะกอน บริเวณสถานีผลิต – จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก (ฉบับแก้ไข)  2,735,990  นายเลอสรวง วังศรี
 นักบริหารงานพัสดุ 4
 0917300978
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 7 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานปรับปรุงระบบตกตะกอน บริเวณสถานีผลิต – จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  2,735,990  นายเลอสรวง วังศรี
 นักบริหารงานพัสดุ 4
 0917300978
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 4 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving Communication System : PACS) พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography : DR) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,600,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 4 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารขนาด 1,000 กิโลกรัม (4 ชั้น) ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,219,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาปรับปรุงห้องฉายวีดีทัศน์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  320,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสำหรับสัตว์ 3 รายการ  294,560  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อกำมะถัน จำนวน 18,000 กิโลกรัม  283,122  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซิงค์ออกไซด์ จำนวน 12,000 กิโลกรัม  1,212,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  แมกนีเซียซัลเฟต จำนวน 15,000 กิโลกรัม  105,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อแมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 18,000 กิโลกรัม  441,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ