ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,016 รายการ , หน้าที่  
6
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 อำเภอแก่งคอย 20 ธ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,960,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 19 ธ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (5 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,392,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 14 ธ.ค. 60 ประกวดราคา  ร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์  1,960,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036-251520
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 14 ธ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ยาดมสลบพร้อมมีระบบวิเคราะห์ก๊าซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,600,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 6 ธ.ค. 60 สอบราคา  ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีสอบราคา  1,992,900  นางสุพมาศ เลื่อมตา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 30 พ.ย. 60 ประกวดราคา  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  0  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036-251600
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 28 พ.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)(กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน  1,288,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 23 พ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ตามประกาศเลขที่ 009/2561  12,500,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 14 พ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เรือนจำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  1,727,200  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 14 พ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล รูปถ้วยแชมเปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  1,111,800  นางสาวชุติมา อัคคะชาติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036679754
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 13 พ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นวางผลิตภัณฑ์ (Drive-in Rack) ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๘๖๔ ช่อง พร้อมติดตั้งภายในคลังพื้นที่ขนาด ๘๐๐ ตารางเมตร  2,160,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 โรงรียนสระบุรีวิทยาคม 13 พ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานปรับปรุงซ่อมแซมงานพื้นอาคารหอประชุม  562,800  นางกฤตพร แผนสมบูรณ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036-211206 ต่อ606
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 10 พ.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรการะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  787,000  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036-909352 ต่อ108
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 9 พ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเรือนจำจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561  1,727,200  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 6 พ.ย. 60 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนม UHT36x200cc.Slim(นมโรงเรียน)สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 200,000 ใบ  851,720  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ