ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,939 รายการ , หน้าที่  
6
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,200,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 23 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ (ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเมืองทอง ซอย 5 แยกซ้ายและถนน ค.ส.ล. ถนนสุดบรรทัด ซอย 15 แยก 2)  780,500  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 23 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาซื้อโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ สำหรับใช้พัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 1 ระบบ  1,070,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ 23 ส.ค. 60 สอบราคา  ก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง  621,000  อาลักษณ์ รอดย่านน้ำ
 ผู้อำนวยการกองครัง
 0839089310
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 22 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีสอบราคา  1,992,900  นางสุพมาศ เลื่อมตา
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 036-391265 ต่อ 17
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 22 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น (ส่วนที่เหลือ) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6,710,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า  2,900,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-239610
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 22 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  865,000  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป ขนาด 2 นิ้ว x1,000 หลา จำนวน 12,800 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  1,735,557  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 19,200 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  2,196,564  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  2,495,128  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  6,803,894  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 54,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  4,589,100  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 22 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดถังน้ำในตัวชนิด 6 ล้อ ขนาดกกก ความจุน้ำไม่น้อย กว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เ (e- AUCTION)  3,800,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0859816787
ดำเนินการแล้ว