ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,809 รายการ , หน้าที่  
6
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 9 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ชน.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ถึง แยกทางหลวงชนบท อน.๓๐๓๓ อ.วัดสิงห์, หนองมะโมง จ.ชัยนาท ระยะทาง ๔.๐๕๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๓๙,๙๗๖.๓๖ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  17,639,976  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 8 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายขาว แตงเจริญ)  671,000  นางอัญชลี แจ้งหิรัญ
 รองปลัด อบต.พุคำจาน
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลจ้างปรับปรุงภายในอาคารรวมใจพร้อมติดตั้งระบบแสง สี เสียง  7,040,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ  1,819,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิชัยฯ ซอย 40 (หมู่บ้านออมเงิน)  2,053,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  8,300,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 8 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดถังน้ำในตัวชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- AUCTION)  3,800,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง สายบ้านปฏิรูป หมู่ที่ 10 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  3,550,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  629,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 1 บ้านลำสมพุง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านลำน้ำอ้อย ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  4,758,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 3 บ้านหนองกระชาย ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  3,386,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  4,389,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านลำน้ำขาว หมู่ที่ 7 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  3,285,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalric Concrete) แยกทางหลวงหมายเลข 3048 ไปบ้านห้วยบุญ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  1,397,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 (บ้านบ่อดินสอพอง) ตำบลสร่างโศก เชื่อมต่อถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,797,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ