ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,657 รายการ , หน้าที่  
6
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 25 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ณ หมู่ที่ 1 (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  797,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036202979
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 24 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,004,700  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 23 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาวงเวียนตลาดพุทธบูชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,070,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 22 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร เป็นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยถนนสวนดอกไม้ 3 หมู่ที่ 1  1,853,291  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 18 ก.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเรือนนอนแดนหญิง (หลังคา)  418,000  นายนพพร นาตัน
 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
 036211212 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านซับสมบูรณ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,082,197  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 9 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สายพุซาง-คลองม่วง) ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,411,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 036200720
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 5 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  1,000,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 4 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,004,700  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 4 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๘ บ้านโคกกระถิน  544,000  นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0991624556
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 2 ก.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สายพุซาง - คลองม่วง) ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,411,000  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว 27 มิ.ย. 62 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านภูเยือง)  1,909,000  นายวัฒนกูล เจริญสุข
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 086-3559002
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว 27 มิ.ย. 62 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก /สายหนองจักร - โคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  619,000  นายวัฒนกูล เจริญสุข
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 086-3559002
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3250 - บ้านโคกเสลา อำเภอเสาไห้,พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8,958,151  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 มิ.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านห้วยตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  7,948,020  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ