ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,475 รายการ , หน้าที่  
6
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 26 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) 265 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  39,367,949  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 23 พ.ย. 61 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สระลำใย-ซับครก บริเวณสามแยกบ้านซับโพนทอง ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3 (กม 0 + 250 ถึง 0 + 390)  467,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าหน้าที่
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving Communication System : PACS) พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography : DR) และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,480,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 22 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านหนองแค - บ้านกุ่มหัก ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร  9,988,748  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 22 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้าวสารขาว 5%  5,260,948  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 21 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการ จ้างเหมาจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก  4,000,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 - บ้านท่าหลวง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  14,958,291  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สบ.5043 แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 - บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง,หนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,499,134  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บ้านหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,493,838  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 20 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อาคารอำนวยการเก่า และอาคารประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,249,200  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 20 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอาหารดิบฯ (265 วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  39,367,949  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 16 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2562  2,000,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 16 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ๒๖๕ วัน  39,367,949  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 16 พ.ย. 61 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารดิบฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2)(จ)  4,317,345  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 15 พ.ย. 61 สอบราคา  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารติดกับโรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนายาว  103,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าหน้าที่
 0860350521
กำลังดำเนินการ