ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,914 รายการ , หน้าที่  
6
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยก ทล.๒๑ ถึง บ.ชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๓.๓๒๘ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๓๙,๙๘๓.๕๑ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  17,639,983  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานแก้ไขคันทางทรุดตัว ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๔๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ถึง บ้านหนองระแหง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๙๙,๖๙๖.๓๓ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  14,699,696  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย แยก ทล.๑ ถึง บ.สองคอน อ.เฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๙๙,๗๗๔.๘๘ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)  9,799,774  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 22 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,4  959,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก 22 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 36 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  740,800  นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0817803314
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก 22 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 36 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  740,800  นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036202775 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  9,793,509  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 22 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญและอุปกรณ์ จำนวน 4 จุด  1,611,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 21 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมาก ตำบลบ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,682,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-670454 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถขยะ ขนาด6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  2,400,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถขยะ ขนาด6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  240,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  9,602,784  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หนองศรีบุญ อำเภอหนองแค จังหวีดสระบุรี ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร  12,271,175  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ.เขาเกตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  7,419,168  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาพัฒนาระบบโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2224 - ถ้ำดาวเขาแก้ว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  11,786,522  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
ดำเนินการแล้ว