ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 4,962 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 9 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือตรวจโรค ร่วมระดับจังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9,484,563  นางสาวศุภมนัสนันท์ จันทร์อร่าม
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 036-211015 ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 8 ส.ค. 59 สอบราคา  จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพระพุทธบาท  600,000  นางเพลินใจ ชวดพันธ์
 พนักงานพิมพ์
 0 3626 6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 8 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.๕๐๑๖ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อำเภอวัดสิงห์,หันคา,หนองมะโมง จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)  6,010,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 8 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.๑๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ ถึง แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ อำเภอเมือง, มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  99,001,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 8 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ลบ.๓๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ถึง บ้านหนองรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๑.๐๙๒ กิโลเมตร จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)  6,040,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 8 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สบ.๑๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ ถึง น้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางและงบประมาณของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)  6,000,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 8 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง (ผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ) สาย ลบ.๔๑๑๒ บ้านโปร่งมะนาว ถึง บ้านซับโศก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่พันบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)  6,004,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ 8 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถดับเพลิง มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร  3,500,000  รัชฎาภรณ์ ชาลง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0890863609
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 5 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 35 ชุด พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีโดยวิธีประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  9,107,500  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 5 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ลบ.๓๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ถึง บ้านห้วยเคล็ด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๑.๗๓๕ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามหมื่นบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)  6,030,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 4 ส.ค. 59 สอบราคา  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 3 ส.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.๕๐๔๓ แยกทางหลวงชนบท ชน.๔๐๕๒ ถึง บ้านวังเคียน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  5,010,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 3 ส.ค. 59 สอบราคา  ซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง  1,170,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341608
กำลังดำเนินการ
 ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี 3 ส.ค. 59 สอบราคา  สอบราคาซื้อโครงการชุมชนจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  1,294,000  วิภาวี คามภู
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-313791
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 2 ส.ค. 59 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  616,450  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ