ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,438 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 1 มี.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี  1,199,586  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 1 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม25ชุมชนๆละ3ชุดรวมทั้งสิ้น75ชุด  9,089,375  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 28 ก.พ. 60 สอบราคา  จ้างเหมาทำการ งานสะพานลอยคนข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and Underpass) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ที่ กม.101+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง  1,637,500  จีรนัฐ
 จพ.พัสดุชำนาญงาน
 086-507-5747
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 28 ก.พ. 60 สอบราคา  จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROAD LIGHTING) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.104+750-กม.106+348 ปริมาณงาน 30 ต้น  1,867,200  จีรนัฐ
 จพ.พัสดุชำนาญงาน
 086-507-5747
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 27 ก.พ. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ 14/2560 เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว และขนาด 1 1/2นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยใช้งบประมาณปี 2560  460,100  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1941
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 27 ก.พ. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๔๑๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ถึง บ้านโพธิ์ตลาดแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๙๙,๕๖๔.๗๕ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  7,999,564  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ 27 ก.พ. 60 สอบราคา  ปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดหนองหัวโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวโพ  700,000  ณัฐธยาน์ จุลอำพันธุ์
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036726582
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 24 ก.พ. 60 สอบราคา  โครงการวางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนน หมู่ที่ 8 บริเวณ หน้าวัดทุ่งดินขอ ถึงบ้านนางสังเวียน  1,060,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 24 ก.พ. 60 สอบราคา  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากข้างบ้านนายเจริญถึงบ้านนางเจี๊ยบ  799,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 24 ก.พ. 60 สอบราคา  โครงการซ่อมสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 จากถนนคลองเล็ก (ที่นานางประไพ กุดศรี) เชื่อมต่อถนนซ่อมสร้างใหม่  1,374,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 24 ก.พ. 60 สอบราคา  โครงการซ่อมสร้างถนน หมู่ที่ 5 จากสะพานคลองหนองรูถึงสะพานคลองหนองรู ถึงสะพานคลองเจ็ดขวา จำนวน 2 ช่วง  1,119,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 24 ก.พ. 60 สอบราคา  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางไข่ ถึง บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด  861,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 24 ก.พ. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการประมูลจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  4,070,000  นางสาวปาริฉัตร ปอโนนสูง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3622-4360
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 24 ก.พ. 60 สอบราคา  จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านห้วยตะเฆ่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  1,900,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 23 ก.พ. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการประมูลจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  4,070,000  นางสาวปาริฉัตร ปอโนนสูง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036224360
กำลังดำเนินการ