ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,809 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาไม้นวล หมู่ที่ 10 บ้านบำรุงธรรม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  6,047,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis โรงเรียนหรเทพฯ ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,399,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านช่องใต้-บ้านป่าไผ่ทับกวาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  6,374,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0003 (2) บ้านปากเพรียว - บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  2,499,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 11 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าสำนักงาน แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธ์ุโคนม  558,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง  644,000  นางสาวศุภมนัสนันท์ จันทร์อร่าม
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 036-211015 ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 10 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย สบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านเขาเกตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง  1,400,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 อำเภอดอนพุด 10 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,200 ลูกบาศก์เมตร และทำคันดินล้อมรอบบ่อ  974,300  นางสาววิภาวี คามภู
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036395595 กด3
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 9 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ร่างเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6,710,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 9 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7  2,900,000  นางสุพมาศ เลื่อมตา
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 036-391265 ต่อ 17
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 9 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิฏทรอนิกส์  2,400,000  นางปุณยน ศาสตร์สมัย
 หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 036202423
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 9 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างขยายเขตการให้บริการน้ำประปาหมู่บ้านสุขสำราญ ม.13 ต.พระพุทธบาท (ชุมชนปทุมกรสุขสำราญร่วมใจ)  2,090,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 9 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 1 คัน และตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 4 ตู้  12,100,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 9 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 600,000 กิโลกรัม  4,848,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 9 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.๔๐๕๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ถึง แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๖ อ.เมือง, หันคา, เดิมบางนางบวช จ.ชัยนาท ระยะทาง ๓.๔๒๓ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๓๙,๙๐๔.๓๗ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  17,639,904  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ