ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,008 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 7 ต.ค. 57 สอบราคา  จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง)  209,880  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-909352
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 7 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒/๒๕๕๘ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าระบบผลิตน้ำประปาและระบบสูบน้ำดิบเพื่อผลิตจ่ายน้ำ ประปาพื้นที่ กปภ.สาขาท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  7,626,960  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 7 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เลขที่ 1/2558 เรื่อง จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท หนองแค มวกเหล็ก บ้านหมี่ นครนายก และบ้านนา  25,672,580  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 7 ต.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบริหาร เป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ 1,192 ตารางเมตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 198 หมู่ 3 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  960,400  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 สถิติจังหวัดสระบุรี 6 ต.ค. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วย จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส เพื่อใช้ในราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี  755,700  น.ส.วันเพ็ญ สังข์ทอง
 พนักงานสถิติ
 036211618
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี 6 ต.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  200,000  สาวิตรี พ่วงศรีรักษา
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 036315348
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 3 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างประเทศ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์  2  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นัักบริหารงานทั่วไป
 036-3211712
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 2 ต.ค. 57 สอบราคา  เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ  1,800,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0825219833
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2 ต.ค. 57 สอบราคา  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  226,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3626 6111 ต่อ 1301-2
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 2 ต.ค. 57 สอบราคา  ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก หลังใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  0  นางสาวจีวรา ฤทธิดา
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-307022
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 1 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารโรงงานและโกดัง 1 ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 800 ตารางเมตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 198 หมู่ 3 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  2,352,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 ก.ย. 57 สอบราคา  ซื้ออุปกรณ์สำหรับตรวจวัดประสิทธิภาพของอัตราการไหลของลมในปั๊มสุญญากาศระบบเครื่องรีดนม  260,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานพัสดุ3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 ก.ย. 57 สอบราคา  ซื้อม่านอากาศ (Air Curtains)พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด  240,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานพัสดุ3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 24 ก.ย. 57 สอบราคา  ผลการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  904,439  นายวุฒิกรณ์ ไชยอำมาตย์
 นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
 036211212
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 24 ก.ย. 57 สอบราคา  ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่  1,750,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3626 6111 ต่อ 1301-2
กำลังดำเนินการ