ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,447 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 9 ม.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 7 คัน  504,000  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ 9 ม.ค. 58 สอบราคา  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายหนองจอก-อำเภอปากช่อง) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.25 เมตร  1,040,000  นางสาวศรัณญ์ภัทร หลีธิวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 090-9600503
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 8 ม.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑98 หมู่ 3 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปยัง Modern Trade สาขาต่างๆ และขนส่งระหว่างสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  10,000,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 8 ม.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างสถานที่เลี้ยงดูสุนัขจรจัดที่ได้มาตรฐาน  2,500,000  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี 7 ม.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างตามโครงการรักษ์เจ้าพระยา/ปาสัก 2556 กิจกรรมก่อสร้างระบบบำบัดและระบบกำจัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  13,780,000  นางสาววิภาวี คามภู
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0 3631 3791
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 7 ม.ค. 58 สอบราคา  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๔ ชุด ชุดละ ๒๒,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐.- บาท ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.- บาท ๓. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ ๔ ชุด ๆ ละ ๓,๘๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๕,๒๐๐.- บาท โดยให้เสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นยี่ห้อ (BRAND) ของแท้เท่านั้น ไม่ให้เสนอราคาเครื่องประกอบ วงเงินงบประมาณและราคากลาง เป็นเงิน ๑๒๖,๒๐๐- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  126,200  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 7 ม.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้ัสอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร  11,104,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3626 6111 ต่อ 1301-2
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 7 ม.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ จำวน 1 เครื่อง  5,150,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 6 ม.ค. 58 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๓๐/ ๒๕๕๘ เรื่อง จัดซื้อปูนคลอรีน (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ชนิด ๖๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  1,240,130  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1941
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 6 ม.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  787,000  นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-333720
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 6 ม.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน : กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่ที่ 1 บ้านค่ายอดิศร ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  2,813,200  นางพนิดา ศรีธรรมมา
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036212238
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 6 ม.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน : กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่ที่ 1 บ้านค่ายอดิศร ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  2,813,200  นางพนิดา ศรีธรรมมา
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036212238
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 5 ม.ค. 58 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  4,618,120  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 5 ม.ค. 58 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 250 cc. จำนวน 149,600,000 หลอด  6,626,980  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 5 ม.ค. 58 สอบราคา  โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทาง ซื่อหมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยวและฯลฯในเขตพื้นที่ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน  296,300  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ