ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,018 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.2247 - บ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 18.00 - 24.00 เมตร ระยะทาง 2.960 กิโลเมตร  25,506,554  นายประทีป แย้มเกต
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 ซอยหลังสวน ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  291,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 สายทางเข้าวัดป่ามะขาม ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  371,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย11ซ้าย ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  897,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่4 บริเวณบ้านนางประเทือง ศิริบุรมย์ ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  151,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 10 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  2,245,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036211022 ต่อ 126
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 5 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,890,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 5 ม.ค. 61 สอบราคา  จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  891,594  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 5 ม.ค. 61 สอบราคา  จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  891,594  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 29 ธ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกด้วยความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,200,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 28 ธ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อเครื่องให้น้ำฝนเทียมแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  600,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 27 ธ.ค. 60 ประกวดราคา  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  1,890,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036-251600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 27 ธ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองและดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3,4  1,500,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 22 ธ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  2,000,000  นางละเอียด
 ด้วงทอง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 22 ธ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  2,000,000  นางละเอียด
 ด้วงทอง
 036357590
กำลังดำเนินการ