ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,569 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 29 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกส์คอนกรีตผสมยางพารา หมู่่ที่ 5  1,357,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 29 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน PARA ASPHALTIC CONGRETE หมู่ที่ 8  1,283,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 29 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ หินคลุก (หลวม) (มทช.๒๐๓-๒๕๕๗) จำนวน ๔,๕๐๐ ลบ.ม. ส่งมอบ ณ สาย ลบ.๕๑๒๙ เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๙,๔๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  1,239,435  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 29 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัย บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๕,๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๕๕,๓๐๘.๔๓ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบสามสตางค์)  5,155,304  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 28 มี.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (EMG) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,495,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 28 มี.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทกรูปแบบคลื่น (Radial Shockwave Therapy) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,500,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 28 มี.ค. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความถี่สูงและชนิดควบคุมสามัญ พร้อมระบบเติมน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,600,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 26 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพานด้านตะวันตก (ช่วงริมตลิ่ง) บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๒,๖๐๔.๓๓ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสี่บาทสามสิบสามสตางค์)  2,422,604  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 25 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ณ หมู่ที่ 4,5 (คันคลอง ร7ซ.) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,693,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 089-2426105
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 25 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๘,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๗๔,๘๓๔.๙๕ บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์)  6,374,834  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 22 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (มอก.๘๒๗-๒๕๓๑) จำนวน ๓๖,๘๐๐ ก้อน ส่งมอบ ณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๑,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  1,181,280  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 22 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพานด้านตะวันออก (ช่วงริมตลิ่ง) บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  912,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 18 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 5 (ข้ามคลอง ร7ซ.) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,030,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 089-2426105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 15 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขว้า ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  546,000  นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036374902
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 15 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญและประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบปหอถังเหล็กทรงแชมเปญ  1,448,000  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608
กำลังดำเนินการ