ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,494 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหัววัวใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  2,881,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สบ.ถ.45002)หมู่ที่ 6,9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  1,657,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  14,965,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สายถนนพระเจ้าทรงธรรม หมู่ที่ 9 บ้านปัญจารักษ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านปัญจาภิรมย์ และหมู่ที่ 4 บ้านบ่อโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  2,844,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0027 บ้านดินสอพอง-บ้านโคกเสลา ตำบลสร่างโศก-ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  9,456,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ตำบลม่วงหวาน-ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแซง-อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  6,955,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (แนบเอกสารเพิ่มเติม)  8,208,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  8,208,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  8,208,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)บริเวณสายบ้านโปร่ง-หนองโดน ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  9,769,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก(Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0036 บ้านดอนพุด-บ้านหนองมน บริเวณ ตำบลดอนพุด เชื่อม ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  3,787,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน-บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน-ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอหนองโดน-อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  21,660,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ภายในเขตอำเภอหนองโดน อำเภอหนองแซง อำเภอดอนพุด และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 30 สายทาง  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ตกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.21001(วังม่วง-พัฒนานิคม 3017) ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  7,625,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 16 มี.ค. 60 สอบราคา  ราคากลางประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และถังรองรับขยะ  1,185,000  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงบาน
 036211037
กำลังดำเนินการ