ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,374 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังบริเวณคันคลองส่งน้ำบ้านชุ้ง (ฝั่งขวา,ซ้าย) หมู่ที่ 4 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  2,114,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบงานประติมากรรม สูง 6 เมตร ภายใน อบต.มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  4,009,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองเรือ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลหนองสรวง และขุดลอกบึงหนองโสน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 สาย  6,275,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้งไฟจราจร บริเวณสี่แยกสะพานบ้านกลับ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  2,003,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solor Street Light) ในเขตเทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  7,913,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายพระฉาย-เขาจำปา หมู่ที่ 1,5,6,8 เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแห้ง-ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  2,702,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solor Street Light) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  4,113,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  8,397,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง ภายในเขตอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 สายทาง  4,248,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 17 ม.ค. 60 สอบราคา  ก่อสร้างห้องสุขาให้กับโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  958,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 17 ม.ค. 60 สอบราคา  ก่อสร้างห้องสุขาให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท  958,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 13 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาด Motor ไม่น้อยกว่า 75 kW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  4,500,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 13 ม.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้ MDB พร้อมสายไฟที่รองรับหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KV และติดตั้ง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2,500,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 13 ม.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,325,088  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 12 ม.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุพรีมิกซ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  1,500,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ