ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 4,086 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 14 ก.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 โครงการ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  2,530,000  นางสาวกัญชววรรณ สีห์สินธิติ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 036-347221-2
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 14 ก.ค. 58 สอบราคา  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  110,000  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุ
 036-364121
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 14 ก.ค. 58 สอบราคา  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  120,000  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุ
 036-364121
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลวิหารแดง 13 ก.ค. 58 ประกวดราคา  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ  1,890,922  ีนายวรวิทย์ ส้มเกลี้ยง
 นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
 062 5699747
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานจังหวัดสระบุรี 10 ก.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  600,941,000  นายกิตติพงษ์ อาวสกุลสุทธิ
 เจ้าหน้าทีพัสดุ
 036-211-458
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 10 ก.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส.ล.ถนนเทศบาล1ซอย5แยก1ชุมชนเชิงเขา2  760  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 10 ก.ค. 58 สอบราคา  ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องวัดความหนาเส้นจราจร จำนวน ๒ ชุด วงเงินงบประมาณและราคากลาง ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  120,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลป็อกแป๊ก 10 ก.ค. 58 สอบราคา  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคม LED 140 W จำนวน 15 ต้นพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  663,000  นางจินตนา อนะมาน
 นักวิชาการคลัง
 0-3639-1250-1
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ 10 ก.ค. 58 สอบราคา  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  0  นางสาวศรัณญ์ภัทร
 หลีธิวงศ์
 036721847
กำลังดำเนินการ
 สถานที่สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง 10 ก.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดจ้างซ่อมบ้านพักข้าราชการระดับ ๗ - ๘ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)  498,500  นางรัตนาพร ปักษาศร
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036273064
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 9 ก.ค. 58 สอบราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ  300,000  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5449 ต่อ 102,103
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 9 ก.ค. 58 สอบราคา  จ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 12  85,500  นางสาวกัญชววรรณ สีห์สินธิติ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จััดเก็บรายได้
 036-347221-2
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 8 ก.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล2ซอย1(ชุมชนเสือขบ)และรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล2ซอย2(ชุมชนเสือขบ)  986  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 8 ก.ค. 58 สอบราคา  จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง กิจกรรม "ส่งเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนร่วมต้านยาเสพติด" ประจำปี 2558  264,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 7 ก.ค. 58 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมี (สายทางถนน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมี เชื่อมหมู่ที่ 5) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  612,000  นางสาวชุติมา อัคคะชาติ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-333720
กำลังดำเนินการ