ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 4,632 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 29 มี.ค. 59 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๑๔ /๒๕๕๙ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  770,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง 28 มี.ค. 59 สอบราคา  สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7  2,000,000  นางสาวศิริกัญญา โตอ้น
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-271914
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานจังหวัดสระบุรี 25 มี.ค. 59 สอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีผ่านสื่อโทรทัศน์  684,800  นางฐิตินันทวรรณ ผิวอ่อน
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211679
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานจังหวัดสระบุรี 25 มี.ค. 59 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนค่ายอดิศรตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง  2,430,808  นางฐิตินันทวรรณ ผิวอ่อน
 เจ้าห้าที่พัสดุ
 036211679
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 24 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 - บ้านดงมะเกลือ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  8,004,294  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5449 ต่อ 102
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 24 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการขยายผลระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 24 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2  3,800,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036267111 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 24 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ทางหลวงแผ่นดิน ๓๒๖๓ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ถึงหน้าวัดวรเชษฐาราม แยกเข้าวัดไชย วัฒนาราม ถึงสี่แยกปากกราน ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  9,300,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 24 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๑๑/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยกร่องแซง(ถนนริมคลอง ชลประทานห้วยขมิ้น) ถึงแสนสำราญรีสอร์ท ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  10,650,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 24 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 24 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๑๐/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านมาบกราด ม.๔ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  3,250,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 24 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๐๙/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๔ (ส่วนที่ ๑) ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พระนครศรีอยุธยา(พ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  8,255,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 24 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ังให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง)และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 23 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยกศูนย์บริการอีซูซุ-บ้านใหม่ สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  4,210,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 23 มี.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณสำนักงานขนส่ง จังหวัดปทุมธานี ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  4,220,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ