ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 2,676 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 15 ก.ค. 57 สอบราคา  โครงการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมวางตะแกรงเหล็ก ซอยมารยาทตลอดสาย หมู่ที่ 5  138,500  นายทรงเกียรติ
 สอาดเอี่ยม
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 15 ก.ค. 57 สอบราคา  โครงการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมวางตะแกรงเหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนางบังอร ใจอุ่น) หมู่ที่ 1  309,900  นายทรงเกียรติ
 สอาดเอี่ยม
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 15 ก.ค. 57 สอบราคา  โครงการปรับเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านเขาพลัด  241,700  นายทรงเกียรติ
 สอาดเอี่ยม
 085-9816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 15 ก.ค. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมวางตะแกรงเหล็ก บริเวณรอบสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง  619,400  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ6ว
 036-263-334
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 10 ก.ค. 57 สอบราคา  จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยพิเศษ(๕ ชั้น)  1,500,000  นายเฉลิมพล นาครักษ์
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 0 3626 6111 ต่อ 1301-2
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 10 ก.ค. 57 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าหมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 12 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  489,000  นายอิศเรศ พ่วงกระทุ่ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-347221 ต่อ 103
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 10 ก.ค. 57 สอบราคา  โครงการก่อสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางไปสวนป่า หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  225,000  นายอิศเรศ พ่วงกระทุ่ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-347221 ต่อ 103
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 10 ก.ค. 57 สอบราคา  โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  212,000  นายอิศเรศ พ่วงกระทุ่ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-347221 ต่อ 103
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 10 ก.ค. 57 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตวัดพุทธเนรมิต หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  554,000  นายอิศเรศ พ่วงกระทุ่ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-347221 ต่อ 103
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 9 ก.ค. 57 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 250 cc. จำนวน 212,500,000 หลอด  9,845,337  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 9 ก.ค. 57 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x 125 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) Slim สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 500,000 ใบ  2,113,250  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 9 ก.ค. 57 สอบราคา  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) Slim สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 1,300,000 ใบ  5,313,620  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 9 ก.ค. 57 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  4,112,010  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 9 ก.ค. 57 สอบราคา  จ้างเหมาตรวจสุขภาพพนักงาน ลูกจ้าง อ.ส.ค.และพนักงานจ้าง  400,080  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานพัสดุ3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 9 ก.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  527,242  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานพัสดุ3
 036341014
กำลังดำเนินการ