ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 2,931 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 5 ก.ย. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 16 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558  1,548,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 5 ก.ย. 57 สอบราคา  โครงการปรับปรุงลำรางสาธารณะริมถนน ทล.๓๓๘๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  310,000  นายอิศเรศ พ่วงกระทุ่ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-47221 ต่อ 103
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 4 ก.ย. 57 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  250,000  นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-202423
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 4 ก.ย. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขที่ ปต.จ.001/2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557  0  ธนสรณ์ ชมดวง
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 0 3580 2555
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ก.ย. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6(ถนนสายจันทร์นิฤทัย)  1,326,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 085-9816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ก.ย. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคลองรูปตัววี หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายสุข แก้วมาลา ถึงบ้านนางกอง อินทรวงษ์)  580,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 085-9816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ก.ย. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6(ถนนสายจันทร์นิฤทัย)  1  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 085-9816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ก.ย. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคลองรูปตัววี หมู่ที่ 5  580  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 085-9816787
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ก.ย. 57 ประกวดราคา  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกบนผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 7 (จากทางเข้าถนนบ้านครัว ถึงบ้านนายถาวร บัวบุตร)  1,270,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 085-9816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 3 ก.ย. 57 สอบราคา  จ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก หลังใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  0  นางสาวจีวรา
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036307022
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 3 ก.ย. 57 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑,๑๒๑,๔๒๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๑๒๔,๑๐๗.๒๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)  1,124,107  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 2 ก.ย. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 บ้านสองคลอง  710,200  อารียา สระผล
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036373897-8 ต่อ 20
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 2 ก.ย. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 บ้านร่องแซง ถึงหมู่ที่ 4 บ้านหนองปลาหมอ  1,807,500  อารียา สระผล
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036373897-8 ต่อ 20
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 2 ก.ย. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบควบคุมการเปิด-ปิด เขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ Eจ.01/ปต.008/2557 ลวงันที่ 2 กันยายน 2557  11,218,391  ธนสรณ์ ชมดวง
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 0 3580 2555
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 2 ก.ย. 57 สอบราคา  ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องนิวเคลียร์ Moisture - Density Gauge จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณและราคากลาง จำนวน ๖๕๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  650,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ