ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,303 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 29 พ.ย. 59 สอบราคา  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากปากทางถนนสายพุกร่างถึงโรงแร่)  514  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 0859816787
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 29 พ.ย. 59 สอบราคา  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายประดิษฐ์ กองสมิง)  518,700  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 พ.ย. 59 สอบราคา  จ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาจากทางขึ้นบ้านพักผู้อำนวยการ ไปยังหมู่บ้าน ง.  278,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง 28 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง ม.2 บ้านคลองน้อย ต.วิหารแดง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ อบต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  1,904,000  นางสาวอัญญ์ลิปรียา สุภารังษี
 เจ้าพนักงานธุรการ
 036365817
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง 28 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก ม.5 บ้านเกาะมะขาม ต.วิหารแดง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ อบต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  4,090,000  นางสาวอัญญ์ลิปรียา สุภารังษี
 เจ้าพนักงานธุรการ
 036365817
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง 28 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ ม.4 บ้านเนินทราย ต.วิหารแดง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ อบต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2,635,000  นางสาวอัญญ์ลิปรียา สุภารังษี
 เจ้าพนักงานธุรการ
 036365817
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 28 พ.ย. 59 สอบราคา  โครงการปรังปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งค่าป่าไม้แดง-บ้านบ่อปลา ม.4 ต.ท่าตูม  834,000  นางสุนิษา เสมอชาติ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-715623ต่อ 102
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 28 พ.ย. 59 สอบราคา  จ้างเหมาทำถนนลาดยางบริเวณทางเข้าคอกโคนมอินทรีย ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่160 หมู่ 1 ตำบลมิตรรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  510,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 28 พ.ย. 59 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)  1,560,960  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 700,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  2,831,220  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 25 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 4 โครงการ ต.หน้าพระลาน  14,400,000  นางสาวกัญชววรรณ สีห์สินธิติ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 036-347222
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 25 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In Place หมู่ที่5 ต.หน้าพระลาน  9,992,000  นางสาวกัญชววรรณ สีห์สินธิติ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 036-347222
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 25 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บ้านท่าลาน อำเภอหนองโดน,บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  15,000,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 24 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal จากสามแยกบ้านกอก หมู่ที่ 6 ถึงบ้านลาดเขาปูน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง ช่วงที่ 2 (จากสามแยกบ้านนายประยงค์ กลิ่นมณฑา-ทางเข้าสำนักสงฆ์ถ้ำเขาหินปูน) ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  8,200,000  นางสาวนัฐภัสสรญ์ วงษ์มหิงษ์
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 036-361366 ต่อ 21
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 24 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal จากสามแยกบ้านกอก หมู่ที่ 6 ถึงบ้านลาดเขาปูน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง ช่วงที่ 2 (จากสามแยกบ้านนายประยงค์ กลิ่นมณฑา-ทางเข้าสำนักสงฆ์ถ้ำเขาหินปูน)  8,200,000  นางสาวนัฐภัสสรญ์ วงษ์มหิงษ์
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 036-361366 ต่อ 21
กำลังดำเนินการ