ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,549 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 20 เม.ย. 60 สอบราคา  ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 20 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 390 มิลลิเมตร จำนวน 70,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  7,063,070  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  4,734,247  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  2,063,093  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 470 มิลลิเมตร จำนวน 30,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  2,732,994  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นทางและภูมิทัศน์ สู่แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น เชื่อมโยงลำน้ำป่าสัก และลำคลองสาขาหลัก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 11.730 กิโลเมตร  45,004,026  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5548
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว 18 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  2,190,000  นางภัทราจิต จุลเจิม
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0863559003
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 12 เม.ย. 60 สอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณซอยบ้านนายพนม นพโสภณ)  610,000  นางสุพมาศ เลื่อมตา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 12 เม.ย. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง จัดซื้อปูนขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  791,971  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1941
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 11 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1คัน  3,500,000  นางอัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3638-3226-7 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 11 เม.ย. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. แบบโล่งมีหลังคาคลุม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  562,300  นางสาวจีวรา ฤทธิดา
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036298221
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 10 เม.ย. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  600,000  นางประสาน ดงบัง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 0832611686
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 10 เม.ย. 60 สอบราคา  จ้างเหมาต่อเติมศาลาธรรมสังเวชวัดอู่ตะเภา  1,190,000  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608-9
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2,3,4 และ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตาลเดี่ยว - ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  18,760,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ