ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 4,850 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 470 มิลลิเมตร จำนวน 20,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  2,033,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 29 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 6 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  2,373,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 29 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลับ-หนองแร่ (ฝั่งซ้าย)หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  3,027,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 29 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างลาน คสล.พร้อมหลังคาคลุม บริเวณที่ทำการ อบต.คลองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  3,302,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 28 มิ.ย. 59 สอบราคา  สอบราคาชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูกและสกรูยึด จำนวน 1 ชุด  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 28 มิ.ย. 59 สอบราคา  ซื้อกล่องบรรจุนมUHTขนาด36x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 100,000 ใบ  485,780  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341068
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 28 มิ.ย. 59 สอบราคา  กล่องบรรจุนม UHTขนาด36x200cc.(นมโรงเรียน)Slim สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนวน 300,000ใบ  1,300,050  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341068
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 28 มิ.ย. 59 สอบราคา  ซื้อกล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x200cc.(นมโรงเรียน) จำนวน 350,000 ใบ  455,820  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341608
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 28 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้าง22เมตรยาว42เมตรในพื้นที่โรงเรียนเทศบาล9(วัดเขาคูบา)ตำบลปากเพรียวเทศบาลเมืองสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 3  2,381,800  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 24 มิ.ย. 59 สอบราคา  โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาชุมชนบ้านสันประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  500,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ
 036301454 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 24 มิ.ย. 59 สอบราคา  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  500,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ
 036301454 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 24 มิ.ย. 59 สอบราคา  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  1,390,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ
 036301454 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 24 มิ.ย. 59 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  644,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ
 036301454 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,158,810  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย 22 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 (บริเวณถนนสามแยกบัวลอย - สันมะค่า) และหมู่ที่ 7 (บริเวณถนนสามแยกบัวลอย - สันมะค่า) ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  2,538,000  นางสาวอำนวย วงษ์ษา
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036726099
กำลังดำเนินการ