ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,063 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 กอ.รมน.จังหวัดส.บ. 20 ต.ค. 57 สอบราคา  ยกเลิกประกาศจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,440 ใบฯ และประกาศจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,440 ใบ สำหรับโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน"  432,000   ร้อยตรีสุวัฒน์ เสนาฤทธิ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
  036-230087
กำลังดำเนินการ
 กอ.รมน.จังหวัดส.บ. 20 ต.ค. 57 สอบราคา  ยกเลิกประกาศฯ จ้างทำเอกสารสำหรับการฝึกอบรม และประกาศสอบราคาจ้างทำเอกสารสำหรับการฝึกอบรมจำนวน 1,440 ใบ สำหรับโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน"  302,400   ร้อยตรีสุวัฒน์ เสนาฤทธิ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230087
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 20 ต.ค. 57 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  7,520,000  นางสาววิราภรร์ กาละทอน
 บุคลากรสนับสนุนการสอน
 036251914ต่อ114
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 20 ต.ค. 57 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  7,520,000  นายปรีชา ใหญ่ยิ่ง
 รองนายกเทศนมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแ
 036-251914 ต่อ 114
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 20 ต.ค. 57 สอบราคา  เครื่องควบคุมการฉีดยาในกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก (SYRINGE DRIVER)  250,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0825219833
กำลังดำเนินการ
 โครงการชลประทานสระบุรี 17 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหินซ้อนใต้ ตำบลหินซ้อน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  43,018,347  นางสาวศันสนีย์ วัฒนวิจารณ์
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3621 4218 ต่อ 118
กำลังดำเนินการ
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี 17 ต.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจัดซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)  11,545  นางสุมาลี สลักคำ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036369595-7 , 080-1084287
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 17 ต.ค. 57 สอบราคา  จ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณเชิงเขาบ้านพักผู้อำนวยการ เพื่อสูบน้ำจากบ่อเข้าถังกรองน้ำ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโดนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  408,200  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานพัสดุ3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 17 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ชน.๔๐๕๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ถึง แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๖ อ.หันคา จ.ชัยนาท ระยะทาง ๓.๙๒๕ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณและราคากลาง ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  17,500,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 17 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ชน.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ถึง แยก ทช.อน.๓๐๓๓ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ระยะทาง ๔.๘๒๕ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณและราคากลาง ๒๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  22,500,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 17 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๕ /๒๕๕๘ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ø๑/๒” พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓๓,๐๐๐ เครื่อง ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  21,009,450  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 โครงการชลประทานสระบุรี 16 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหินซ้อนใต้ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  43,018,347  นางสาวศันสนีย์ วัฒนวิจารณ์
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3621 4218
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ต.ค. 57 สอบราคา  ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  1,340,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3626 6111 ต่อ 1301-2
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง 16 ต.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1,800,000  นางสาวศิริกัญญา โตอ้น
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036-271914
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 16 ต.ค. 57 สอบราคา  เครื่อง Suction regulator พร้อมชุดมีขวด จำนวน 16 ชุด  240,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0825219833
กำลังดำเนินการ