ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,266 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 18 พ.ย. 59 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท(ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ/ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบเปิด) สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - น้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระยุรี ปริมาณ จำนวน 1 แห่ง  1,500,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 18 พ.ย. 59 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท(ปรับปรุงโครงการสร้างระบายน้ำ/ระบบระบายน้ำข้างทาง)สาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247-บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก,วังม่วง จังหวัดสระบุรี  1,200,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 18 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 40 จุด  2,200,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า 18 พ.ย. 59 สอบราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพ่นละอองฝอยติดท้ายรถกระบะแบบสี่หัวพ่น จำนวน 1 เครื่อง)  1,202,000  นางจารุณี พลเสน
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036262300
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 18 พ.ย. 59 สอบราคา  สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 20 ชุด  964,000  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าบริหารจัดการงานทั่วไป
 036-211712
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 17 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านเขาเกตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง  9,889,701  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5449 ต่อ 102,103
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 16 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  4,930,800  นางสาวนัฐภัสสรญ์ วงษ์มหิงษ์
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 036-361366 ต่อ 21
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 16 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (แก้ไขเพิ่มเติม)  4,500,000  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 092-9252787
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 16 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  4,500,000  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 092-9252787
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 16 พ.ย. 59 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ ๖ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  493,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 16 พ.ย. 59 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่หมู่ที่ ๕ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค  979,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 16 พ.ย. 59 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่หมู่ที่ ๖ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค  960,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 16 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด เชื่อมต่อ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (หน้าที่ว่าการอำเภอดอนพุด)  1,022,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 16 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  3,390,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 16 พ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณพื้นที่จัดรูปที่ดินฯ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลับ และ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  1,658,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ