ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,056 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 2 ก.ย. 59 สอบราคา  สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสามแยกสันประดู่ - คลอง 8L หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  835,600  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ
 036-301455
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๓๗ /๒๕๕๙ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างต่อเติมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก  702,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 80 แกรม จำนวน 3,100 รีม  235,600  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  ซื้อคอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 4,000 กิโลกรัม  248,240  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 2 ก.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนสวนดอกไม้ 7  3,550,000  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0929252787
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  ซื้อกำมะถัน จำนวน17,000 กิโลกรัม  196,452  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  แมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 17,000 กิโลกรัม  391,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  ซื้อซิงค์ออกไซด์ จำนวน 9,000 กิโลกรัม  665,100  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  โซเดียมซิลีไนท์ จำนวน 1400 กิโลกรัม  107,520  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  ซื้อโพแทสเซียมไอโอไดด์ จำนวน 75 กิโลกรัม  123,750  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  ซื้อโคบอล์ทซัลเฟต จำนวน 500 กิโลกรัม  169,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  วิตามินรวม จำนวน 15000 กิโลกรัม  269,250  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 2 ก.ย. 59 สอบราคา  จ้างเหมาโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 -บ้านท่าลาน อำเภอหนองโดน,บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,260,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 2 ก.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ถึง บ้านวังอ่าง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๑.๒๑๕ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  7,424,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 2 ก.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สบ.๕๐๔๓ แยกทางหลวงชนบท สบ.๓๐๒๑ ถึง บ้านหนองน้ำใส อ.เมือง, หนองแซง จ.สระบุรี ระยะทาง ๒.๗๑๕ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางและงบประมาณของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  15,000,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ