ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,020 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 13 ต.ค. 57 สอบราคา  โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง  0  นางสาวจีวรา ฤทธิดา
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036307022
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓)  2,274,000  นายอิศเรศ พ่วงกระทุ่ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-347221 ต่อ 103
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหน้าพระลาน  2,500,000  นายอิศเรศ พ่วงกระทุ่ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-347221 ต่อ 103
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ต.ค. 57 สอบราคา  ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขึ้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด  900,000  นายอิศเรศ พ่วงกระทุ่ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-347221 ต่อ 103
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 ต.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๓/ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดโดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘  1,952,750  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 10 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ ความยาว ๓๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย เครื่องมือใช้ประกอบสะพาน (Hand Tools) ๒ ชุด ชิ้นส่วนสำรองร้อยละ ๑๐ (Spare Part)  15,000,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 9 ต.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งครบชุด จำนวน 8 ชุด  900,000  นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-202423
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 8 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม ขนาดพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  12,360,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 8 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝ่ังซ้ายท้ายเขื่อนพระราม 6 (ระยะที่ 4) เลขที่ E ปต.จ.02/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557  0  ธนสรณ์ ชมดวง
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 0 3580 2555
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 8 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 27 ตัว พร้อมติดตั้งระบบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นัักบริหารงานทั่วไป
 036-3211712
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 7 ต.ค. 57 ประกวดราคา  รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดเครนไฮโดรริค  4,200,000  นายทรงเกียรติ
 สอาดเอี่ยม
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลสระบุรี 7 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ  20,061,369  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0825219833
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 7 ต.ค. 57 สอบราคา  จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง)  209,880  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-909352
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 7 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒/๒๕๕๘ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าระบบผลิตน้ำประปาและระบบสูบน้ำดิบเพื่อผลิตจ่ายน้ำ ประปาพื้นที่ กปภ.สาขาท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  7,626,960  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 7 ต.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เลขที่ 1/2558 เรื่อง จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท หนองแค มวกเหล็ก บ้านหมี่ นครนายก และบ้านนา  25,672,580  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ