ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 2,938 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ 8 ก.ย. 57 สอบราคา  โครงการวางท่อขยายเขตประปาภูมิมภาค หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ  131,000  นายอาลักษณ์ รอดย่านน้ำ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036396314 ต่อ 12
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก 8 ก.ย. 57 สอบราคา  จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๕,๖,๘,๙,๑๐ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  121,000  ปิยวรรณ ขุนทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 36-383710
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก 8 ก.ย. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อ่างสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (ข้างวัดกุ่มหัก) จุดที่ ๒. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (บริเวณบ้านสารวัตรสิงห์) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย  124,000  ปิยวรรณ ขุนทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036383710
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 8 ก.ย. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๐๔/๒๕๕๗ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม.และ ๒๕๐ ลบ.ม./ชม.บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี จ.ลพบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  12,786,500  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 8 ก.ย. 57 สอบราคา  โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 6  111,900  นางอภิญห์พร จิรโชติมณีกรณ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-268549
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 5 ก.ย. 57 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  2,678,745  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 5 ก.ย. 57 สอบราคา  สอบราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  1,088,725  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 5 ก.ย. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 16 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558  1,548,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 5 ก.ย. 57 สอบราคา  โครงการปรับปรุงลำรางสาธารณะริมถนน ทล.๓๓๘๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  310,000  นายอิศเรศ พ่วงกระทุ่ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-47221 ต่อ 103
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 4 ก.ย. 57 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  250,000  นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-202423
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 4 ก.ย. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขที่ ปต.จ.001/2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557  0  ธนสรณ์ ชมดวง
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 0 3580 2555
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ก.ย. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6(ถนนสายจันทร์นิฤทัย)  1,326,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 085-9816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ก.ย. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคลองรูปตัววี หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายสุข แก้วมาลา ถึงบ้านนางกอง อินทรวงษ์)  580,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 085-9816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ก.ย. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6(ถนนสายจันทร์นิฤทัย)  1  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 085-9816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 3 ก.ย. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคลองรูปตัววี หมู่ที่ 5  580  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 085-9816787
กำลังดำเนินการ