ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 4,292 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 16 ก.ย. 58 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง  319,000  นางปุณยนุช ศาสตรศมัย
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 036-202423
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 ก.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลซื้อกล้องวงจรปิดCCTVพร้อมติดตั้ง เพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 50 ชุด  9  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 16 ก.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย สบ.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านพระพุทธบาทน้อย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี  9,031,894  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5449 ต่อ 102,103
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 16 ก.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการบูรณะผิวทางลาดยาง ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) สาย ลบ.๕๐๓๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๑ ถึง บ้านหนองขาม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร ราคากลาง ๘,๙๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท(แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๙๔๙,๔๐๐.๐๐  บาท(แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  8,949,400  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 ก.ย. 58 สอบราคา  สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้อาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 85 ชุด  765  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 15 ก.ย. 58 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๕๑/๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาท่าเรือ  791,000  น.ส.วัณฏ์ อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุ
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 15 ก.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี , แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 - บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  4,212,445  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5449 ต่อ 102,103
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 15 ก.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ด้วยวิธี e-bidding  256,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3626 6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 15 ก.ย. 58 สอบราคา  ซื้อและติดตั้งท่อธารดับเพลิงแบบข้อต่อสวมเร็วพร้อมอุปกรณ์  164,615  น.ส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 036-251914,6ต่อ107,129
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลสระบุรี 15 ก.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ  400,000  สุชานาถ คล้ายมณีหาร
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0818531118
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 14 ก.ย. 58 สอบราคา  สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ชนิดไม้ยางพารา) และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา(ชนิดไม้ยางพารา)  632,100  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 14 ก.ย. 58 สอบราคา  สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  180,000  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 14 ก.ย. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หน้าพระลาน  180,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036347221ต่อ103
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 14 ก.ย. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หน้าพระลาน  168,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036347221ต่อ103
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 14 ก.ย. 58 สอบราคา  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หน้าพระลาน  162,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036347221ต่อ103
กำลังดำเนินการ