ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย สบ.4005 (สายบ้านวังม่วง-บ้านซับน้อยเหนือ) หมู่ที่ 4 บ้านซับปลากั้ง ตำบลลำพญากลาง เชื่อม ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  3,476,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9 เมตร บริเวณหมู่ที่ 1,2,6,7,9 ตำบลหนองจิก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  1,877,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณซอย 26 หมู่ที่ 2 ตำบลหินซ้อน ไปสะพานอดิเรกสาร อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  2,202,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 17 พ.ค. 60 สอบราคา  ซื้อห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ห้อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1  1,800,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 16 พ.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  881,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0-3671-8436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย 16 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 8,10,12 (บริเวณถนนบัวลอย - สันมะค่า) ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  2  นางสาวสุภาวดี รุ่งฤทธิ์
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036726099
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 16 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ) สาขาคลองหลวง สาขาธัญบุรี และสาขาปทุมธานี  81,182,700  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย 16 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประชาสัมพันธ์ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านหนองดินแดง) หมู่ที่ 11 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  2  นางสาวสุภาวดี รุ่งฤทธิ์
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036726099
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 พ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว (Medical Grade) จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,820,000  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 15 พ.ค. 60 สอบราคา  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  881,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 15 พ.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาซื้อชุดกีฬา และกระเป๋านักเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี  1,996,730  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 15 พ.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 4(ซอยดวงดี)  1,345,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 โรงรียนสระบุรีวิทยาคม 11 พ.ค. 60 สอบราคา  ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  640,000  นางกฤตพร แผนสมบูรณ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211206 ต่อ606
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 11 พ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบุคมโดยปริมาตรและความดัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 11 พ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์และอ๊อกซิเจนในเส้นเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  450,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
ดำเนินการแล้ว