ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 2,655 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 8 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหาดสองแคว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  9,001,675  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102,103
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 4 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ทั้ง 10 โรงเรียน  4  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นัักบริหารงานทั่วไป
 036-3211712
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 4 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๒๓/๒๕๕๗ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ-แรงสูง บริเวณสถานีผลิต- จ่ายน้ำกลางดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  5,569,350  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 4 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๒๒/๒๕๕๗ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  6,650,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 4 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างล้างมาตรวัดน้ำขนาดØ ๑/๒ นิ้ว – ๑ นิ้ว ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ด่านขุนทด สีคิ้ว ปากช่อง และโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  2,118,600  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 4 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านไผ่ต่ำ และ เสริมแรงดันไปหน้าโรงงานทิปโก้ ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  18,600,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 4 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๗ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปภ.สาขาบ้านหมี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  2,900,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง 3 ก.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน  688,000  น.ส.ศิริกัญญา โตอ้น
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 0886789900
กำลังดำเนินการ
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 3 ก.ค. 57 สอบราคา  ผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดแนววางท่อจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร  808,000  นางกมลา บูชาญาติ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036387200
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 2 ก.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนา  190,000  นส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 0-3625-1914,6ต่อ 107,129
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 2 ก.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย  190,000  นส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 0-3625-1914,6 ต่อ 107,129
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 2 ก.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง  200,000  นส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 0-3625-1914 ต่อ 107,129
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 2 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3022 - บ้านเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  9,047,345  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102,103
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 2 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.๓๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๙ - บ้านโคกกระต่าย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  8,176,509  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102,103
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 2 ก.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง (ดำเนินการเอง) รหัสสายทาง สบ.๓๐๕๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ถึง หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ระยะทางตลอดสาย ๘.๗๐๐ กิโลเมตร ระยะทางที่ดำเนินการ ๔.๐๐๐ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณและราคากลาง ๒,๗๐๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน) (เพิ่มเติมคุณลักษณะแนบท้าย)  2,706,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว