ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,756 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลสระบุรี 30 มี.ค. 58 สอบราคา  จ้างติดตั้งและเชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable) จำนวน 1 ระบบ  250,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 30 มี.ค. 58 สอบราคา  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร๋ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 ชุด  930,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม 30 มี.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ วัดมะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  5,070,000  นางสาวจิรัฐติกุล มูลซาว
 นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัส
 036271688
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 30 มี.ค. 58 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล  614,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30 มี.ค. 58 สอบราคา  ซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง  1,100,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3626 6111 ต่อ 1301-2
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 27 มี.ค. 58 สอบราคา  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดสวนมุตโตทัย หมู่ 5 ต.พระพุทธบาท (ชุมชน ม.5 พระพุทธบาท)  751,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036267111 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 27 มี.ค. 58 สอบราคา  ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2  1,980,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036267111 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 27 มี.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก(บริเวณวัดชุ้ง)หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า  4,740,000  นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036333720
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 27 มี.ค. 58 สอบราคา  โครงการก่อสร้างปรับสภาพพื้นที่ ที่ทำการ อบต.หนองปลิง  300,000  นางสาวเพชรินทร์ ลักษณะเพชร
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036363403
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 27 มี.ค. 58 สอบราคา  โครงการขุดลอกคูนาพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5  126,000  นางสาวเพชรินทร์ ลักษณะเพชร
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036363403
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 27 มี.ค. 58 สอบราคา  โครงการขุดลอกคูนาพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4  106,000  นางสาวเพชรินทร์ ลักษณะเพชร
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036363403
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 27 มี.ค. 58 สอบราคา  โครงการขุดลอกคูนาพร้อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2  120,000  นางสาวเพชรินทร์ ลักษณะเพชร
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036363403
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 27 มี.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาซื้อรถยนต์ประชาสัมพันธ์จำนวน 1 คัน  1  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 โครงการชลประทานสระบุรี 26 มี.ค. 58 สอบราคา  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  144,423  นางสาวศันสนีย์ วัฒนวิจารณ์
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3621 4218 ต่อ 118
ดำเนินการแล้ว
 
 โครงการชลประทานสระบุรี 26 มี.ค. 58 สอบราคา  ซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 7 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  383,149  นางสาวศันสนีย์ วัฒนวิจารณ์
 เจ้าพนังงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3621 4218 ต่อ 118
ดำเนินการแล้ว