ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,130 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 7 ต.ค. 59 สอบราคา  จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ๒ - ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๑๐.๐๐ ม. สาย ลบ.๔๐๔๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๘ - บ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  950,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 7 ต.ค. 59 สอบราคา  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย ลบ.๔๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๓ ถึง บ้านแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  953,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 5 ต.ค. 59 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บ้านหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  1,792,925  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 5 ต.ค. 59 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย(ตอนสระบุรี) อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  1,887,330  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 5 ต.ค. 59 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362-บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  1,700,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 5 ต.ค. 59 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย สบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านหนองบอน อำเ้ภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  1,894,251  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 5 ต.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.๕๐๑๖ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางและวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  9,900,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 4 ต.ค. 59 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย สบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2224 - บ้านซับแท่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  1,800,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 4 ต.ค. 59 สอบราคา  ้จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย สบ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหนองใหญ่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสสระบุรี  1,800,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 4 ต.ค. 59 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 - บ้านท่าหลวง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  1,900,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 3 ต.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธี E-bidding  42,794,752  นายอนุชิต
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 3 ต.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้ออาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง ประจำปีงบประมาณ 2560  42,794,752  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211-212 ต่อ 24
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 30 ก.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.๔๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ถึง บ้านบางอิฐ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางและวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  15,000,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 27 ก.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยก ทล.๒๐๘๙ ถึง บ้านทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ระยะทางดำเนินการ ๒.๒๕๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางและวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน)  13,300,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 23 ก.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสายแยก ทล.๒๓๒๑ ถึง บ้านเขาสลัดได อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๑.๑๖๙ กิโลเมตรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง ๖,๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)วงเงินงบประมาณ ๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  6,549,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ