ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,638 รายการ , หน้าที่  ...
431
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 มี.ค. 55 สอบราคา  ซื้อโซดาไฟน้ำ 50% ขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 96,000 กิโลกรัม  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 3
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 21 มี.ค. 55 สอบราคา  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด และจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 หน่วย  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 3
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 แขวงการทางสระบุรี 21 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปี 2555 ทางหลวงหมายเลข 362ตอนควบคุม 0200 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีด้านตะวันออก ระหว่าง กม.11+780-กม.14+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 24,740 ตารางเมตร  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-421-2120
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 21 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเดิมเข้าวัดสหมิตรมงคล ระหว่าง กม.0+000-กม.1+825 ปริมาณงาน 37,000 ตารางเมตร  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-421-2120
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 20 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  0  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111 ต่อ 1301-2
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงรียนสระบุรีวิทยาคม 20 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องศิลปะ อาคารหลังใหม่ชั้นบน (อาคารเรียน แบบ 108 ล./30)  0  นายสมหวัง หวังทวีสุขกมล
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211206 ต่อ 606
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 16 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง ยกเลิกประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  0  นางสาวอารียา สระผล
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036373897 ต่อ 20
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 16 มี.ค. 55 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สบ. ๔๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๓ – บ้านซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 16 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย สห.3027 แยกทล.309 – วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง,พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.225 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 13,500,000.- บาท  0  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 แขวงการทางสระบุรี 16 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายที่สำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0302 ตอนหนองแค-สระบุรี ระหว่าง กม.79+000-กม. 85+000 ทางหลักและทางขนาน (ขาออก กทม.) ปริมาณงาน 26,724 ตารางเมตร  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-421-2120
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 15 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  0  นางสาวอารียา สระผล
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036373897 ต่อ 20
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 15 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย สบ.4018 แยกทล.3222 – บ.ห้วยตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.780 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,500,000.- บาท  0  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว