ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  
4
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ม.7 บริเวณบ้านสวนธรรม  62,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสระลำใยถึงบ้านซับครก  472,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6-7 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  1,959,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างหอถังประปา ม.1 บริเวณลานเกียรติคุณ  276,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างหอถังประปา ม.2 บริเวณถนนซอย 5 สายตรี  442,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. สายชำผักแพว หมู่ที่ 3-สายมะขามป้อมเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว เชื่อมต่อ ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  3,477,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 ข้างวัดสระลำใย เชื่อมจากบ้านนางสมจิตร ทองคำถึงบ้านนางอภิษฎา มุธิคะพันธ์  232,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านสระลำใย บริเวณบ้านรองนพ  428,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.สายหมู่ที่ 1 บ้านพระพุทธฉาย ไปเชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  3,981,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  2,436,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3,2 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  4,086,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  3,005,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 7 บ้านป่าไม้พระฉาย ตำบลหนองปลาไหล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  2,364,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองเอี่ยวใน - เขาสุ่ม เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สาย สบ 4005 (สายวังม่วง - ซับน้อยเหนือ) ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  3,552,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกบ่อหิน หมู่ที่ 9 ตำบลพุแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  2,904,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ