ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,016 รายการ , หน้าที่  
4
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ม.ค. 61 ประกวดราคา  เผยแพร่แผนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าตู้ MDB สำหรับอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์  2,000,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 16 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสามห้างเหนือ ซอย8 หมู่ที่9 ซอยหลังสวน ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  830,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 16 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสามห้างเหนือ ซอย6 หมู่ที่9 ซอยหลังสวน ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  829,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 16 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดถ้ำโพธิญาณ หมู่ที่ 5 ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  2,009,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 16 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขายอดเอียง หมู่ที่5 ซอยหลังสวน ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  1,543,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 15 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม จำนวน 1 ชุด  2,000,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 อำเภอแก่งคอย 12 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,396,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036-251600
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 12 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างหลังคาอาคารโกดัง พร้อมเทพื้นค่าปรับระดับ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,712,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 12 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 1,500 ตารางเมตร สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเนือตอนล่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12,261,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 12 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)  3,100,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบโพลิเมอร์ โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ (Polymer Modified Asphalt) แยกทบ.1002 - บ้านหนองตาปอ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  13,846,861  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบโพลิเมอร์ โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ (Polymer Modified Asphait) สายแยก ทล.1 - บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 10.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 4.700 กิโลเมตร  29,428,039  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านท่าสีโพธิ์ - บ้านโปร่งค่าป่าไม้แดง ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  29,413,202  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.2247 - บ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 18.00 - 24.00 เมตร ระยะทาง 2.960 กิโลเมตร  25,506,554  นายประทีป แย้มเกต
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 ซอยหลังสวน ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  291,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ