ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,102 รายการ , หน้าที่  
4
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 27 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,991,055  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 26 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านเขารวก-บ้านเขางอก (สายทุ่งแฝก๗ หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (e-bidding)  3,767,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 26 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายห้วยทราย-โคกแย้-ห้วยขมิ้น ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี (e-bidding)  2,603,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 26 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายห้วยทราย-โคกแย้-ห้วยขมิ้น ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี (e-bidding)  2,603,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 26 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ 2,5,6 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (e-bidding)  4,240,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 26 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5 สายตรีขวา เชื่อมสายเอก บริเวณ หมู่ที่ 6 ต.ธารเกษม-ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (e-bidding)  4,954,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 26 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (e-bidding)  2,318,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 19 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ รายละเอียด ดังนี้ ๑. หินคลุก (หลวม) (มทช.๒๐๓-๒๕๕๗) จำนวน ๕,๔๘๑ ลบ.ม. ๒. หิน ๑/๒" (มทช.๒๓๓-๒๕๔๕) จำนวน ๕๘๘ ลบ.ม. ๓. หินฝุ่น (มทช.๒๓๓-๒๕๔๕) จำนวน ๕๗๐ ลบ.ม. ส่งมอบ ณ สาย ลบ.๔๑๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๓ ถึง บ้านลำสมพุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๗๐,๔๘๗.๐๗ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)  1,870,487  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 17 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 1 (ที่ทำการ อบต. ไผ่ขวาง) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,315,600  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-202979
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 11 เม.ย. 61 ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  0  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 11 เม.ย. 61 ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  0  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บ้านเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  8,721,933  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.1052 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหนองหมุ อำเภอหนองแค,วิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  8,689,315  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 10 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากทางเข้าบ้านหนองมน-สามแยก (อบต.บ้านหลวงเดิม) หมู่ที่ 2 ต.ดอนพุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (e-bidding)  3,146,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 10 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 9 โพนทอง-หมู่ที่ 5 คชสิทธิ์-สุวรรณศร ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี (e-bidding)  3,229,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ