ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,657 รายการ , หน้าที่  
4
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 13 ส.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศงานบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,999,100  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 13 ส.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,288,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 13 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายซวย) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  700,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036202979
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 8 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 ต.หนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  690,000  อัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 0806620968
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 8 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ซอยศิริฉาย หมู่ที่ 8 ต.หนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  280,000  อัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 0806620968
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (e-bidding)  2,500,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่จ่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน (e-bidding)  2,145,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 8 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน (e-bidding)  3,960,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย สบ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านปากบาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  6,533,212  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.5043 แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 - บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง,หนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  4,965,029  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - น้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  4,957,517  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค-อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (e-bidding)  5,823,266  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) (e-bidding)  5,519,714  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณถนนสายเทศบาล 1 เชื่อมถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (e-bidding)  16,202,142  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคำหล้าพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (e-bidding)  6,956,150  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ