ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,569 รายการ , หน้าที่  
4
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 24 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (มทช.๒๓๐-๒๕๔๕) จำนวน ๑,๘๐๐ ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.๕๑๒๙ เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๖,๓๕๘.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)  3,116,358  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลทับกวาง 23 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  602,820  ละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-357590
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 18 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX  575,000  นางอัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 0806620968
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 10 เม.ย. 62 ประกวดราคา  ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใต้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,370,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 10 เม.ย. 62 ประกวดราคา  ซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,500,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 10 เม.ย. 62 ประกวดราคา  ซื้อเตียงผ่าตัดสมองและกระดูก จำนวน ๑ เตรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,883,334  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 10 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 69 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน  2,119,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 9 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8(บริเวณซอยบ้านนายบุญนาค บุตรสนิท)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  1,280,000  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 9 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8(บริเวณซอยบ้านนายบุญนาค บุตรสนิท)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  1,280,000  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 9 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บริเวณซอยบ้านนางจรูญชุมชนบ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๗  700,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-357590
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 9 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการปรับปรุงถนนชุมชนบ้านสะพานสอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗  659,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-357590
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 9 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยร้านอาหารน้อย หมู่ที่ ๙  1,800,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 5 เม.ย. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและสายสัญญาณ UTP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  893,950  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 5 เม.ย. 62 ประกวดราคา  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  868,000  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036277600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 2 เม.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ร่าง)ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,119,000  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ