ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,136 รายการ , หน้าที่  ...
376
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 11 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างสวนรุกขชาติ  0  นางสาวสมฤดี วงษ์แสง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3633-0246 ต่อ 25
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเผยแพร่และสื่อทันตสุขภาพ  0  วิภารัตน์ พ่วงวิจิตร
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 0 3621 1015 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 8 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 8 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมา งานขุดลอกสระระบายตะกอนติดตั้งระบบสูบน้ำย้อนกลับ(บริเวณระบบผลิตหนองบัว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 03623-0654
ดำเนินการแล้ว
 
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 8 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมา งานขุดลอกสระระบายตะกอนติดตั้งระบบสูบน้ำย้อนกลับ(บริเวณระบบผลิตหนองบัว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 03623-0654
ดำเนินการแล้ว
 
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 8 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมา งานขุดลอกสระระบายตะกอนและปรับปรุงระบบสูบน้ำย้อนกลับ(บริเวณระบบผลิตน้ำหนองโดน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท อ.หนองโดน จ.สระบุรี  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 03623-0654
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 8 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมา งานขุดลอกสระระบายตะกอนติดตั้งระบบสูบน้ำย้อนกลับ(บริเวณระบบผลิตเฉลิมพระเกียรติ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 03623-0654
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 8 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ2
 03623-0654
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 7 มิ.ย. 55 สอบราคา  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3,6,10  0  นายปรีดี แหวนหล่อ
 นักพัฒนาชุมชน รักษาการเจ้าพนักงานพัสดุ
 036365959
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 7 มิ.ย. 55 สอบราคา  โครงการจ้างเหมาก่อสรางสะพานเดินข้ามคลองหมู่ที่ 3  0  นายปรีดี แหวนหล่อ
 นักพัฒนาชุมชน รักษาการเจ้าพนักงานพัสดุ
 036365959
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 มิ.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (บริเวณคอขวด : สะพาน) สาย สบ. ๔๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๔ – บ้านถ้ำดาวเขาแก้ว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 6 มิ.ย. 55 สอบราคา  อาหารโคนม จำนวน 5 รายการ  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 2
 036-.41014
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 6 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้า-แปรงฟันนักเรียน  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 โครงการชลประทานสระบุรี 6 มิ.ย. 55 สอบราคา  จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งบานฝาท่อกรอบกลมขนาด ศก.๑.๐๐ ม. และเครื่องยกพร้อมเพลาตามแบบหมายเลข ๓๑๐๒๖  0  นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
 0-3621-4218 ต่อ 118
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 6 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างเวทีใต้ถุนอาคาร 2 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนหินแกรนิต โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง)  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ