ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,890 รายการ , หน้าที่  ...
376
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - น้ำตกเจ็ดคต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 แขวงการทางสระบุรี 5 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนประจำปี 2555 ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3225-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3041 (หนองโน)ปากบาง ระหว่าง กม.1+265-กม.1+885 ระยะทาง 620 เมตร ปริมาณงาน 15,400 ตารางเมตร  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-421-2120
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 5 เม.ย. 55 สอบราคา  จ้างเหมาทำการซื้อว้สดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-421-2120
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 4 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.2243 - บ.ซับขาม ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 4 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.1 - บ.ตีนโนนเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 4 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง สาย แยก ทล.1 - บ.หนองสีบุญ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 4 เม.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 เม.ย. 55 สอบราคา  จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับสภาพน้ำ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต จำนวน 1 ชุด ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 122 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 3
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 เม.ย. 55 สอบราคา  จ้างเหมาต่อเติมอาคารแผนกควบคุมคุณภาพ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 3
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 4 เม.ย. 55 สอบราคา  ซื้ออาหารโคนม จำนวน 5 รายการ  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 3
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 4 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 (กม.17+400) – แยกทางหลวงหมายเลข 3211 (กม.20+600) อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 5.504 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,500,000.- บาท  0  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 4 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.5005 แยกทางหลวงชนบท ชน.1065 (กม.1+000) ถึง บ้านหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 6.350 กิโลเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท  0  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 4 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.1015 แยกทล.1 ถึง แยกทล.1 อ.เมือง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 13,500,000.- บาท  0  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 4 เม.ย. 55 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัยพัฒนา  0  นายวีรัตน์ เขียวคชสาร
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3634-4255
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 4 เม.ย. 55 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่  0  นายวีรัตน์ เขียวคชสาร
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3634-4255
กำลังดำเนินการ