ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,050 รายการ , หน้าที่  ...
376
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 17 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 89 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดติดท้ายแทรกเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ครบชุด  0  น.ส.กัลยรัตน์ ลาดใจ
 เจ้าพนักงานพัสดุ 3
 0-3633-3720
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 17 พ.ค. 55 สอบราคา  โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. และโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๕ โครงการ (ครั้งที่ ๒)  0  นางสาวอรุณี ด้วงอำไพ
 หัวหน้าส่วนการคลัง
 ๐-๓๖๓๐-๗๐๒๒
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ชุด  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างเวทีใต้ถุนอาคาร ๒ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนหินแกรนิต โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางขึ้นเขาคูบาเชื่อมถนนสุดบรรทัด ซอย ๑๕  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามบาสเก็ตบอลและก่อสร้างประตูสแตนเลสหน้าโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดบำรุงธรรม)  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1  0  นางจีรัชญ์ มุขโต
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3636-0418
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กรูปแชมเปญ หมู่ที่ 6  0  นางจีรัชญ์ มุขโต
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3636-0418
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 13  0  นางจีรัชญ์ มุขโต
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3636-0418
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9  0  นางจีรัชญ์ มุขโต
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3636-0418
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก หมู่ที่ 8  0  นางจีรัชญ์ มุขโต
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3636-0418
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 15 พ.ค. 55 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬา (งานก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกาย) หมู่ที่ 7 ณ บริเวณวัดวังม่วงน้อย  0  นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-722247
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 15 พ.ค. 55 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดินในที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดซื้อใหม่ หรือบริเวณติดกับที่ทำการ อบต.  0  นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-722247
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 15 พ.ค. 55 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (งานขุดเจาะบ่อบาดาล)หมู่ที่ 3 กลุ่มบ้านนายสมคิด สุ่มมาตร์ ถนน/ซอย 25  0  นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-722247
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 15 พ.ค. 55 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (งานขุดเจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 3 บริเวณวัดท่าเดื่อ  0  นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-722247
กำลังดำเนินการ