ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,933 รายการ , หน้าที่  ...
376
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.3021 แยกทล.362 - บ.หนองปลากระดี่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ.หนองน้ำส้ม- บ.หนองโรงตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ.โคกน้อย - บ.หนองกีบม้า ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 19 เม.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าชุมชนเขาคูบา ซอย ๖ และชุมชนเขาคูบา (บริเวณทางเข้าบ้าน ร.ต.รังสรรค์)  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 19 เม.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน)  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 19 เม.ย. 55 สอบราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  0  นายนพดล เอี่ยมต่อม
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-0237
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 19 เม.ย. 55 สอบราคา  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน หมวดการทางสระบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี-มวกเหล็ก ที่ กม.4+718(ด้าซ้ายทาง) จำนวน 1 หลัง  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-421-2120
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 19 เม.ย. 55 สอบราคา  จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ (งานบูรณะทรัพย์สิน)โดยทำการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 1 หลัง  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-421-2120
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 18 เม.ย. 55 สอบราคา  จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง  0  นางเทียมแข กระเป๋าทอง
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
 036251918
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 18 เม.ย. 55 สอบราคา  จ้างก่อสร้างห้องสุขาโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง  0  นางเทียมแข กระเป๋าทอง
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
 036251918
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 18 เม.ย. 55 สอบราคา  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ  0  นางสาวอุไรวรรณ รสแก่น
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036395738
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 18 เม.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 18 เม.ย. 55 สอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  0  นางสุมิตรา แขวงสุ่น
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 089-9029678
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 18 เม.ย. 55 สอบราคา  โครงการติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน ๑๓ จุด  0  นางสาวอรุณี ด้วงอำไพ
 หัวหน้าส่วนการคลัง
 0-3630-7022
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเสริมแรงดันบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒ (จุดดันลอดช่วงแยกทางเข้าสถานีรุ่งธนแลนด์) -ปลายท่อ PVC dia ๓๐๐ มม. บริเวณแยกไป อ.โนนไทย และบริเวณปลายท่อดับเพลิงหน้าหมู่บ้านเพชรลดา-บริเวณปลายท่อดับเพลิงหน้าโรงเรียนบ้าน จอหอ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
กำลังดำเนินการ