ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,016 รายการ , หน้าที่  ...
373
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 22 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สบ. ๑๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ – บ้านโคกดินแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 21 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 21 พ.ค. 55 สอบราคา  โครงการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน  0  อารีย์
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 ๐๓๖๓๐๑๔๕๕
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 พ.ค. 55 สอบราคา  จ้างเหมากิจกรรมสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัย (เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง:ตีเส้นจราจร) สาย สบ. 4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 – บ้านเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 18 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 18 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสุดบรรทัด ซอย๑๑ เชื่อมซอยสุดบรรทัด ซอย ๑๓  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดจ้างเหมากิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สบ. ๔๐๑๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๔ – บ้านแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่อง มาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สบ. ๑๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ – บ้านประดู่ อำเภอพระพุทธบาท,หนองโดน จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่อง มาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สบ. ๔๐๔๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ –บ้านท่าหลวง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สบ. ๑๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ – บ้านโคกดินแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สาย บ.นาร่อง – บ.หนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 17 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 89 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดติดท้ายแทรกเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ครบชุด  0  น.ส.กัลยรัตน์ ลาดใจ
 เจ้าพนักงานพัสดุ 3
 0-3633-3720
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 17 พ.ค. 55 สอบราคา  โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. และโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๕ โครงการ (ครั้งที่ ๒)  0  นางสาวอรุณี ด้วงอำไพ
 หัวหน้าส่วนการคลัง
 ๐-๓๖๓๐-๗๐๒๒
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ชุด  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างเวทีใต้ถุนอาคาร ๒ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนหินแกรนิต โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ