ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,809 รายการ , หน้าที่  ...
373
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 28 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำซอฟท์ ขนาดกำลังการผลิต ไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 344 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 3
 036-.41014
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี 27 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  0  รัชณีย์ ปูรณพัฒน์
 พนักงานพิมพ์ ส3
 036-211208 ต่อ 3
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 27 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  0  น.ส.กัลยรัตน์ ลาดใจ
 เจ้าพนักงานพัสดุ 3
 036-333720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 27 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านนาห้วย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  0  น.ส.กัลยรัตน์ ลาดใจ
 เจ้าพนักงานพัสดุ 3
 036-333720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 27 มี.ค. 55 สอบราคา  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 - 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  0  น.ส.กัลยรัตน์ ลาดใจ
 เจ้าพนักงานพัสดุ 3
 036-333720
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 27 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง  0  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0-3626-6111 ต่อ 1301-2
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 27 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Pavement ln Place Recycling สบ.5048 แยก ทล.4047 - บ.คลองวังแดง อ.บ้านหมอ  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 27 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Pavement ln Place Recycling สาย สบ.1001 แยก ทล.1 - บ้านโคกกะพี้ อ.เฉลิมพระเกียรติ  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 27 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Pavement ln Place Recycling สายบ้านสหกรณ์ - บ้านคลองใหม่ อ.วิหารแดง  0  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 27 มี.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา รองเท้า ถุงเท้า) และกระเป๋านักเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ทั้ง 10 โรงเรียน  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 26 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานวางท่อ เสริมแรงดันบริเวณถนนบายพาสฝั่งซ้ายนครราชสีมา-ลพบุรี ช่วงตั้งแต่หน้าร้านอาจารย์คง ถึง หน้าร้านสเต็กกระแต อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 26 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ ๔ -บ้านโนนแต้ หมู่ ๗ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 23 มี.ค. 55 สอบราคา  ผู้ชนะการสอบราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด  0  อารีย์ ปลุกปลื้ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036301455
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 23 มี.ค. 55 สอบราคา  ผู้ชนะสอบราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุน้ำแบบอเนกประสงค์มีเครนกระเช้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร  0  อารีย์ ปลุกปลื้ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036301455
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 23 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปี 2555 ทางหลวงหมายเลข 0100 ตอนแก่งคอย-แสลงพัน ระหว่าง กม.8+230-กม.10+970 ปริมาณงาน 24,660 ตารางเมตร  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-421-2120
กำลังดำเนินการ