ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,939 รายการ , หน้าที่  ...
373
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 4 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีต หมู่ที่ ๔  0  นายปิยะพันธุ์ ทับสกุล
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 036347221-2
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 3 พ.ค. 55 สอบราคา  โครงการก่อสร้างรั้วกันตก หมู่ 1 ตำบลท่าตูม จำนวน 1 โครงการ  0  นางสุนิษา เสมอชาติ
 ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036715623 ต่อ 105
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 3 พ.ค. 55 สอบราคา  จ้างเหมาขุดแนววางท่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ระยะทาง 15,000 เมตรพร้อมวางท่อและฝังกลบ  0  นายวิจิตร สดสะอาด
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036389450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน 3 พ.ค. 55 สอบราคา  ซื้อกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  0  นางสายสุรีย์ ขันเงิน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 0-3636-7268
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน 3 พ.ค. 55 สอบราคา  จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์และไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่๒  0  นางสายสุรีย์ ขันเงิน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 0-3636-7268
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 3 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 2 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาโรงงานและสำนักงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 2
 036-.41014
ดำเนินการแล้ว
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาคารอาคารอนุสรณ์ ๔๐ ปี(๔ ชั้น)(ฉบับสมบูรณ์)  0  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัดสุ ชำนาญงาน
 036-266111 ต่อ 1301-2
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2 พ.ค. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ ๔๐ ปี(๔ ชั้น)  0  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 036-266111 ต่อ 1301-2
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 1 พ.ค. 55 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ ตำบลเมืองเก่า  0  น.ส.กัลยรัตน์ ลาดใจ
 เจ้าพนักงานพัสดุ 3
 036-333720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 1 พ.ค. 55 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมี ตำบลเมืองเก่า  0  น.ส.กัลยรัตน์ ลาดใจ
 เจ้าพนักงานพัสดุ 3
 036-333720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 1 พ.ค. 55 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกคำ ตำบลเมืองเก่า  0  น.ส.กัลยรัตน์ ลาดใจ
 เจ้าพนักงานพัสดุ 3
 036-333720
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 1 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง,หนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร งบประมาณ 21,500,000.- บาท  0  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 1 พ.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนสาย แยกทล.3028 - บ.หนองปลาดุก ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณ 6,254,000.00 บาท  0  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว