ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,102 รายการ , หน้าที่  ...
373
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 12 มิ.ย. 55 สอบราคา  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.และบ่อพักหมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  0  นางสาวอารียา สระผล
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ๐๓๖-๓๗๓๘๙๗ ต่อ ๒๐
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๓  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 12 มิ.ย. 55 สอบราคา  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.และบ่อพักหมู่ที่ ๖ บ้านหนองผักชีใต้ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  0  นางสาวอารียา สระผล
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ๐๓๖-๓๗๓๘๙๗ ต่อ ๒๐
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 12 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อเตียง Fowler ชนิด ๓ ไก  0  ชาลิสา
 คุ้มสว่าง
 036266111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน จำนวน ๒ รายการ  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 มิ.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลการจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล ๔ ซอย ๒๙  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (๒ ชั้น) ๘ ล้อ จำนวน ๖ คัน  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 11 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยม บริเวณถนนข้างพื้นที่ราชพัสดุ อ.ส.ค  0  นางสาวสมฤดี วงษ์แสง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3633-0246 ต่อ 25
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 11 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างร้านก๋ยวเตี๋ยวเรือผักไห่  0  นางสาวสมฤดี วงษ์แสง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3633-0246 ต่อ 25
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 11 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสนิทไชย 2  0  นางสาวสมฤดี วงษ์แสง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3633-0246 ต่อ 25
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 11 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างสวนรุกขชาติ  0  นางสาวสมฤดี วงษ์แสง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3633-0246 ต่อ 25
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเผยแพร่และสื่อทันตสุขภาพ  0  วิภารัตน์ พ่วงวิจิตร
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 0 3621 1015 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 8 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 8 มิ.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมา งานขุดลอกสระระบายตะกอนติดตั้งระบบสูบน้ำย้อนกลับ(บริเวณระบบผลิตหนองบัว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 03623-0654
ดำเนินการแล้ว