ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,914 รายการ , หน้าที่  ...
373
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 เม.ย. 55 สอบราคา  กำมะถัน จำนวน 12,5๐๐ กิโลกรัม  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 2
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 เม.ย. 55 สอบราคา  แมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 13,5๐๐ กิโลกรัม  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 2
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 เม.ย. 55 สอบราคา  คอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 3,2๐๐ กิโลกรัม  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 2
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 เม.ย. 55 สอบราคา  ซิงค์ออกไซด์ จำนวน 6,5๐๐ กิโลกรัม  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 2
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 26 เม.ย. 55 สอบราคา  ซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 350 กิโลกรัม  0  พูลศรี ขุนนคร
 พนักงานพัสดุ 2
 036-341014
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 26 เม.ย. 55 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตำบลบ้านธาตุ จำนวน 2โครงการ  0  นางสุนิษา เสมอชาติ
 ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036715623
ดำเนินการแล้ว
 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 26 เม.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 2 ตัว  0  นางเปรมปรี บุญศิลป์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 0-3631-7204 ต่อ 1112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 26 เม.ย. 55 สอบราคา  โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางและซ่อมแซมถนนลูกรัง ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ โครงการ  0  นางสาวอรุณี ด้วงอำไพ
 หัวหน้าส่วนการคลัง
 ๐-๓๖๓๐-๗๐๒๒
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 26 เม.ย. 55 สอบราคา  โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. และโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๕ โครงการ  0  นางสาวอรุณี ด้วงอำไพ
 หัวหน้าส่วนการคลัง
 ๐-๓๖๓๐-๗๐๒๒
กำลังดำเนินการ
 โรงรียนสระบุรีวิทยาคม 26 เม.ย. 55 สอบราคา  หนังสือเรียนนักเรียนโครงการ English Program ปีการศึกษา 2555  0  นายสมหวัง หวังทวีสุขกมล
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211206 ต่อ 606
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 25 เม.ย. 55 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  0  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0-3626-6111 ต่อ 1301-2
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 25 เม.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเปลี่ยนฝ้าเพดาน เดินระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอดิเรกสารและอาคาร ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม)  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 25 เม.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล ถนนสุดบรรทัด ซอย๑๕ (ซอยหอมจันทร์)  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 24 เม.ย. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ลบ.4001 แยกทล.3326 – บ.สระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง,สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.104 กิโลเมตร งบประมาณ 19,500,000.- บาท  0  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036=225240
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 24 เม.ย. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ  0  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0-3626-6111 ต่อ 1301-2
ดำเนินการแล้ว