ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,914 รายการ , หน้าที่  
3
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 1 ก.ย. 60 สอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ทางเข้าวัดบ่อวงครุ หมู่ที 3  315,000  นางอัญชลี แจ้งหิรัญ
 รองปลัด อบต.พุคำจาน
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 31 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2,400,000  นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 036-202424
กำลังดำเนินการ
 อำเภอดอนพุด 31 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างโครงประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,430 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,000,000  นางสาววิภาวี คามภู
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036395595 กด 3
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อโซดาไฟน้ำ ขนาดบรรจุ1,000 กิโลกรัม จำนวน100,000 กิโลกรัม  842,090  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ื้อโซดาไฟน้ำ ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 63,000 กิโลกรัม  530,516  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อกรดไนตริก68% ขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 60,000 กิโลกรัม  625,308  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ 50 หลอด/ชุด จำนวน 300,000 ชุด  337,050  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อถุบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 3 รายการ  1,034,690  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่องนม UHTขนาด 125 cc. จำนวน 17,000,000 หลอด  337,050  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อหลอดดูดนม UHT ชนิด 12หลอด/ชุดจำนวน 3,600,000 ชุด  828,180  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 28 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม  1,217,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 25 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซื้อรถขยะ แบบอัดท้าย ขนาด6ล้อ6ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  2,400,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 25 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประจำปี 2561 จำนวน 1 แห่ง  1,520,033  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 23 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  2,900,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-239610
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 23 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคา3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา(บริเวณเจเอฟาร์ม)  1,954,100  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยนักวิช่าการพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ