ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,809 รายการ , หน้าที่  
3
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 16 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาปรับปรุงคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหนองศรีบุญ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  9,554,146  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 16 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายแยก ทช.สบ.4047 - บ.คลองวังแดง อำเภอหนองโดน,บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร  5,318,756  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 16 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกส์ คอนกรีตทับ หมู่ที่ 6 (บ้านนางสมควร ผลพืช ถึงบ้านนางวิลัย สีเทา)  516,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 16 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับ หมู่ที่ 1 (ถนนสายทองสวัสดิ์ จากบ้านนายตี๋ แซ่โค้ง ถึงบ้านนายวินิจ ทองสวัสดิ์)  586,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 อำเภอดอนพุด 16 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างโครงประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,430 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,000,000  นางสาววิภาวี คามภู
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036395595 กด 3
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 15 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา (สามแยกไปโรงสูบน้ำ บ.ทีพีไอ บริเวณฝายน้ำล้น)  7,000,000  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว 15 ส.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างวางท่อขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว  1,556,000  นางภัทราจิต จุลเจิม
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0863559003
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 15 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ 47/2560 เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด Ø 3/4 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาดØ 1 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาดØ 1 1/2 นิ้ว และมาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  1,985,240  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 15 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตรถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านสาธุประชาสรรค์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  9,868,835  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 15 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ชน.๕๐๑๖ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ถึง บ้านน้ำพุ (ช่วงหันคา) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง ๔.๐๘๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๕๙,๓๑๕.๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  16,657,315  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 15 ส.ค. 60 สอบราคา  งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณสถานีผลิต–จ่ายน้ำสำนักงาน และ ห้วยแถลง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย  560,680  นายเลอสรวง วังศรี
 นักบริหารงานพัสดุ 4
 0917300978
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 15 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 57,500 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  7,383,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 15 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 200/250 cc. จำนวน 425,000,000 หลอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  18,190,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 15 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อกากถั่วเหลือง จำนวน 70,850 กิโลกรัม  1,192,945  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 11 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายซอย 5 เชื่อมสายโท)  290,000  นางอัญชลี แจ้งหิรัญ
 รองปลัด อบต.พุคำจาน
 036200720
กำลังดำเนินการ