ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  
3
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 5 มิ.ย. 60 สอบราคา  จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนภายในเขตเทศบาลฯ (ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 15 ต้น  615,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 5 มิ.ย. 60 สอบราคา  จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกซอยวัดปราสาททรงธรรม หมู่ 12 ต.ธารเกษม  794,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 30 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  15,000,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 30 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณเทศบาล 1 จากปากซอยเทศบาล 5 ถึงร้านณรงค์กิจเชื่อมต่อโครงการเติม  2,533,000  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นัก
 036-395412 ต่อ 21
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 25 พ.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อาคารอำนวยการเก่าและอาคารประกันสังคม  1,275,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 25 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  0  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 24 พ.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  737,000  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-277600
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 23 พ.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน  1,800,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 23 พ.ค. 60 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) (มทช.๒๓๐-๒๕๔๕) พร้อมปูผิวทาง จำนวน ๘๐๐ ตัน ประมาณราคาและวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๑๓,๕๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)  1,613,504  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
ดำเนินการแล้ว
 
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานย้ายแนวท่อประปา Ø ๑,๐๐๐ บริเวณใต้สะพานแก้ว ต.ประชาธิปัตย์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)  2,005,000  นายเลอสรวง วังศรี
 นักบริหารงานพัสดุ 4
 0917300978
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๖/๒๕๖๐ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับกองคลังแสง กรมสรรพวุธ ทหารบก(ส่วนที่ ๑) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  6,950,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 036351925
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 19 พ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,647,079  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 18 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (บ้านหัวบึง)  474,000  นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036389917
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม.3 บริเวณศาลาประชาคม  63,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.2 บริเวณบ้านนายบุญมี ศรีสอน  22,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ