ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,016 รายการ , หน้าที่  
3
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ก.พ. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 ซ้ายหมู่ที่ 6 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  1,525,877  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ก.พ. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ลาดยาง Cap Seal สาย บ่อหิน - เขตเขาดินพัฒนา ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  4,392,726  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225448
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 5 ก.พ. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,000,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 2 ก.พ. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองและดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3  1,500,000  นางปูณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าตู้ MDB สำหรับอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,000,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 26 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  805,000  นางสาวชุติมา อัคคะชาติ
 เจ้าหน้าที่
 036679754
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 26 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.เดิมเป็นลาดยางทับ จำนวน 3 สาย  1,802,300  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608-9 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 25 ม.ค. 61 สอบราคา  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  321,000  นางอินทิรา สุวรรณพัฒน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3620-0946
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 25 ม.ค. 61 สอบราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒  321,000  นางอินทิรา สุวรรณพัฒน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3620-0946
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 25 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  688,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 24 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า) หมู่ที่ 3 บ้านบึงโง้ง ตำบลเมืองเก่า  805,000  นางสาวชุติมา อัคคะชาติ
 เจ้าหน้าที่
 036679754
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า 23 ม.ค. 61 ประกวดราคา  จ้างก่อสร้างอาคารห้องเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,000,000  นางสาวณปภัช ศุภธนวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-901913-4 ต่อ 13
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 18 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกคลองและดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,500,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 17 ม.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  1,799,000  น.ส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 036-251914-6 ต่อ 107,129
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ม.ค. 61 ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (5 ชั้น)  1,400,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ