ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,016 รายการ , หน้าที่  
2
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 12 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าตู้ MDB สำหรับอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์  2,000,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 12 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองไส้ไก่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 2,7 (เส้นหน้า อบต. ไผ่ขวาง) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,700,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-202979
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 9 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยวิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรม แก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,835,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 9 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เพื่อรับฟังคำวิจารน์สิ้นสุดวันที่ี 13 มีนาคม 2561  13,263,000  นางสุนิษา เสมอชาติ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036715623
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 8 มี.ค. 61 ประกวดราคา  จ้างก่อสร้างถนนลาดยาวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑ ช่วงที่ ๑และช่วงที่ ๒  3,371,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 6 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสงัด บุญธูป หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจรเข้ เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสรวง  2,382,000  นางปูณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 2 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Asphalt Hot Mix In - Place Recycling สาย สบ.4005 แยก ทล.2247 - บ้านวังม่วง ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 17.80 เมตร ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร(จำนวน 1 สายทาง)  32,686,026  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  1,999,500  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036211825 ต่อ 217
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 28 ก.พ. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน  2,248,300  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608-9 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 27 ก.พ. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยวิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรม แก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561  3,850,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 0.6251600
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 27 ก.พ. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยวิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรม แก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,850,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ 23 ก.พ. 61 ประกวดราคา  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนเดิม ม.4-2 ต.หนองสีดา  1,848,000  นางสาวณัฐธยาน์ จุลอำพันธุ์
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036726582
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 ก.พ. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯซอย34(หลังวัดบ้านบึงและข้างวัดบ้านบึง)  4,331,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 13 ก.พ. 61 ประกวดราคา  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 ถนนเทศบาล 4 ชุมชนเขามัน หมู่ที่ 1  739,200  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 9 ก.พ. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า) หมู่ที่ 3 บ้านบึงโง้ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  805,000  นางสาวชุติมา อัคคะชาติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036679754
กำลังดำเนินการ