ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,102 รายการ , หน้าที่  
2
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 21 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำทำร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน  3,200,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263334
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.(สบ.ถ1-8011 สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4) หมู่ที่ 4 บ้านซับกระทิงใต้ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (e-bidding)  5,255,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  16,572,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 18 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้วยถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมูที่ 7 (บ้านโคกกระถิน)  1,020,000  นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3638-9917
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 18 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  1,044,000  นางอัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036383226
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 17 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโคกแค ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,662,000  นางอัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036-383226
กำลังดำเนินการ
 โรงรียนสระบุรีวิทยาคม 16 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อประกันอุบัติเหตูหมู่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  640,000  นางกฤตพร แผนสมบูรณ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036-211206 ต่อ 606
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ ซอย6ขวา หมู่ท่ี่ 10 ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  2,579,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (e-bidding)  18,492,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concret) สาย สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ-ต.โคกใหญ่ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  16,833,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (e-bidding)  17,083,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  16,978,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (e-bidding)  12,608,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 สายแยกบ้านน้อย เชื่อมต่อบ้านโคกนนทรี หมู่ที่ 17 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (e-bidding)  13,715,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขต หมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ หมู่ที่ 2-8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี (e-bidding)  15,640,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ