ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,657 รายการ , หน้าที่  
2
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 26 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตตำบลพุคำจาน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,209,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 036200720
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว 24 ส.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก /สายหนองจักร - โคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไข)  619,000  นายวัฒนกูล เจริญสุข
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 086-3559002
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว 24 ส.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านภูเยือง)(ฉบับแก้ไข)  1,909,000  นายวัฒนกูล เจริญสุข
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 086-3559002
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 23 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เผยแพร่ประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนจัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส (มอก.)พร้อมขาตั้ง ตำบลห้วยแห้ง  851,760  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251520
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (e-bidding)  6,439,252  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0047 บ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ ต.ไผ่หลิ่ว-ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (e-bidding)  12,452,390  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม-บ้านโคกแค ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (e-bidding)  14,892,657  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,7 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด เชื่อมต่อเขต ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี (e-bidding)  5,131,833  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเพลียขวา-ห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (e-bidding)  6,858,829  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านมาบโสม หมู่ที่ 4,2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (e-bidding)  10,048,304  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 21 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (e-bidding)  16,735,223  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 20 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านห้วยป่าหวาย - บ้านหนองคล้า ตำบลห้ายป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 สายทาง  3,896,248  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 19 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตตำบลพุคำจาน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,209,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 036200720
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 19 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สบ.๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ถึง บ้านหาดสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๙,๖๔๐.๖๗ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  4,999,640  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 19 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.๑๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ ถึง น้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๙๙,๘๐๕.๓๓ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าบาทสามสิบสามสตางค์)  3,699,805  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ