ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,499 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 22 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (มอก.๘๒๗-๒๕๓๑) จำนวน ๓๖,๘๐๐ ก้อน ส่งมอบ ณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๑,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  1,181,280  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 22 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพานด้านตะวันออก (ช่วงริมตลิ่ง) บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  912,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 18 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 5 (ข้ามคลอง ร7ซ.) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,030,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 089-2426105
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 15 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขว้า ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  546,000  นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036374902
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 15 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญและประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบปหอถังเหล็กทรงแชมเปญ  1,448,000  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 15 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.๑๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ ถึง บ้านสองคอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๙๙,๔๗๑.๐๕ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)  7,999,471  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240,225226
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 12 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,000,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 11 มี.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการซ่อมสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-พัฒนานิคม ปั๊มปตท.-หน้าโรงพยาบาลวังม่วง  614,854,176  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 11 มี.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อเมนประปา) บริเวณชุมชนหน้าวัดวังม่วง หมู่ที่ 5  202,099,026  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 11 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รถ 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน  1,900,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 8 มี.ค. 62 ประกวดราคา  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอย7ซ้าย หมู่ที่ 6 ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  685,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 7 มี.ค. 62 ประกวดราคา   ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  797,500  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 7 มี.ค. 62 ประกวดราคา   ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาและฮอร์โมน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,496,690  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 7 มี.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศผู้ขนะประกวดราคาก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ  884,750  นพพร นาตัน
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 7 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอมกรีต หมู่ที่ 2-3 สามป่าสะเดา-สามแยกบ้านนางชิด จำกิจ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,290,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 089-4129884
กำลังดำเนินการ