ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,391 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 20 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อาคารอำนวยการเก่า และอาคารประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,249,200  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 20 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอาหารดิบฯ (265 วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  39,367,949  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 16 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2562  2,000,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 16 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ๒๖๕ วัน  39,367,949  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 16 พ.ย. 61 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารดิบฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2)(จ)  4,317,345  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 15 พ.ย. 61 สอบราคา  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารติดกับโรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนายาว  103,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าหน้าที่
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายเลียบทางรถไฟ เชื่อมต่อศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  49,210,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 13 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.๔๐๔๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๖ ถึง บ้านท่าลาน อำเภอหนองโดน,บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง ๓.๓๔๓ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  25,000,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 12 พ.ย. 61 สอบราคา  ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขัง (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2562 (50 วัน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  4,317,345  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 9 พ.ย. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหอกระจายเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,189,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 089-4129884
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 9 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๔๐๖๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ถึง บ้านหนองโพธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๔.๐๗๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๙๙,๗๗๑.๐๔ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)  17,999,771  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 8 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง,หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  8,011,463  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 8 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง,หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  4,993,226  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพาน สบ.010 สะพานคสล. ข้ามคลองมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  2,324,014  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 พ.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพาน สบ.010 สะพานคสล. ข้ามคลองมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  2,324,014  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ