ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,438 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 22 มี.ค. 60 สอบราคา  โครงการซ่อมเสริมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สบถ.45004 บ้านยางคู่ – ห้วยกรวด  1,449,000  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036277600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 20 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๖ ล้อ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  3,200,000  นางอินทิรา สุวรรณพัฒน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ๐-๓๖๓๙-๙๒๙๘
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ 20 มี.ค. 60 สอบราคา  ซื้อเครื่องส่งกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัวโพ  599,800  ณัฐธยาน์ จุลอำพันธุ์
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036726582
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 20 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต 14 % จำนวน 330,000 กิโลกรัม  2,673,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341608
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหัววัวใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  2,881,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สบ.ถ.45002)หมู่ที่ 6,9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  1,657,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  14,965,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สายถนนพระเจ้าทรงธรรม หมู่ที่ 9 บ้านปัญจารักษ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านปัญจาภิรมย์ และหมู่ที่ 4 บ้านบ่อโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  2,844,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0027 บ้านดินสอพอง-บ้านโคกเสลา ตำบลสร่างโศก-ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  9,456,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ตำบลม่วงหวาน-ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแซง-อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  6,955,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (แนบเอกสารเพิ่มเติม)  8,208,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  8,208,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  8,208,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)บริเวณสายบ้านโปร่ง-หนองโดน ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  9,769,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก(Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0036 บ้านดอนพุด-บ้านหนองมน บริเวณ ตำบลดอนพุด เชื่อม ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  3,787,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ