ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,157 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 17 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร มีระบบอัดมูลฝอยในตัวจำนวน 4 ตู้  7,600,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 17 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยชนิด 10 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า240แรงม้า ติดตั้งชุดยกไฮโดรลิก มีตะขอเกี่ยวจำนวน 1 คัน  3,240,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 16 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย แยกทช.สบ.3021 - บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (จำนวน 1 แห่ง)  1,028,596  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 16 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  0  นางสาวรสสุคนธ์ เศวตวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 13 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ คือ ยางแคตอิออนิคแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิด CSS-๑ (มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๑๖ ตัน ชนิด CRS-๒ (มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๑๕ ตัน และ ชนิด CSS-๑h (มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๑๘ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๔,๙๒๘.๓๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)  1,144,928  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 13 ก.ค. 61 ประกวดราคา  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป บริเวณบ้านนางมะลิ ลายคราม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  768,000  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036277600
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 12 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ ๔๐ ปี รวมทางเดินเชื่อมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,400,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 11 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี  1,980,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 11 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ คือ ยางแคตอิออนิคแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิด CRS-๒ (มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๒๙ ตัน และ ชนิด CSS-๑h (มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๒๓ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๓,๕๔๓.๙๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)  1,203,543  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ก.ค. 61 ประกวดราคา  ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านมั่นคง หมู่ที่ 12 ต.หน้าพระลาน  2,033,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 11 ก.ค. 61 ประกวดราคา  ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองสามห้างหัวปลวก หมู่ที่ 9,12 ต.หน้าพระลาน  695,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย 6 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจร บริเวณคลอง 3 ขวา บ้านนางทอง เลิศหล้า ถึงถนนลาดยาง ม.11 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  598,000  นางสาวสุภาวดี รุ่งฤทธฺ์
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-726099
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 4 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ จำนวน 2 คัน  1,900,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 4 ก.ค. 61 ประกวดราคา  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าหลังขุด  3,300,000  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 2 ก.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)  709,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ