ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 23 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยจำนวน1คัน  15,000,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 23 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้)จำนวน 1 คัน  3,500,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 22 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  2,900,000  นางสุพมาศ เลื่อมตา
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 036-391265 ต่อ 17
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 20 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสายพิเศษเขาเงิน หมู่ 10 ต.ธารเกษม (ชุมชนเขาเงิน)  3,998,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 20 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสุวรรณปราสาท หมู่ที่ 6,8 ตำบลพระพุทธบาท  2,638,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 มิ.ย. 60 สอบราคา  จัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด Ø 3/4 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาดØ 1 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาดØ 2 นิ้ว และมาตรวัดน้ำขนาด Ø 4นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  1,644,376  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 19 มิ.ย. 60 สอบราคา  โครงการปรับปรุงทางเชื่อมสายหลัก หมายเลข 3620101 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ที่ กม.1+638 และที่ กม. 3+348  1,700,000  นางสาวปาริฉัตร ปอโนนสูง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3622-4360
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผง จำนวน ๔๖๐,๙๐๐ กิโลกรัม.พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  8,679,668  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ จำนวน ๖๓๑.๕ เมตริกตัน.พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  3,783,948  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ จำนวน ๒,๐๐๒ ท่อ พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  5,291,085  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 19 มิ.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  672,000  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 14 มิ.ย. 60 สอบราคา  ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสายหลัก หมายเลข 3620101 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ที่ กม.1+638 และที่ กม. 3+348  1,700,000  นางสาวปาริฉัตร ปอโนนสูง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3622-4360
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 14 มิ.ย. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เลขที่ 29/2560 เรืองสอบราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาประตูระบายน้ำคลองขนมจีน ต.บางนมโค ประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา  430,000  นายเลอสรวง วังศรี
 นักบริหารงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 14 มิ.ย. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาตามแนวบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ (ถ.พหลโยธิน) ช่วง กม. ๙๙+๐๐๐ ถึง กม.๑๐๐+๐๐๐ (ซ้ายทางและขวาทาง) ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค  574,000  น.ส.รัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 13 มิ.ย. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปักเข็มปูนป้องกันดินพัง หมู่ที่ 2  625,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ