ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,494 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 21 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  42,000,000  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 21 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจ้างเหมาทำการขยายช่องทางจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง จราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตอน 1 ระหว่าง กม.19+235-กม.19+965 และทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0300 ตอนบางโขมด-แยกบางโขมด ระหว่าง กม.25+457- กม.25+857 ปริมาณงาน 1.130 กิโลเมตร ภายใต้โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคมและพัฒนาเมือ  25,000,000  จีรนัฐ
 จพ.พัสดุชำนาญงาน
 086-507-5747
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 21 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ราคากลางจัดหารถกวาดดูดฝุ่น จำนวน 3 คัน  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 20 เม.ย. 60 ประกวดราคา  แผนการปฏิบัติงานโครงการตามแผนบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.2560 จ.สระบุรี  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 20 เม.ย. 60 สอบราคา  แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 20 เม.ย. 60 สอบราคา  ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้  0  นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211037
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 20 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 390 มิลลิเมตร จำนวน 70,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  7,063,070  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  4,734,247  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  2,063,093  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 470 มิลลิเมตร จำนวน 30,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  2,732,994  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นทางและภูมิทัศน์ สู่แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น เชื่อมโยงลำน้ำป่าสัก และลำคลองสาขาหลัก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 11.730 กิโลเมตร  45,004,026  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5548
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว 18 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  2,190,000  นางภัทราจิต จุลเจิม
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0863559003
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 12 เม.ย. 60 สอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณซอยบ้านนายพนม นพโสภณ)  610,000  นางสุพมาศ เลื่อมตา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 12 เม.ย. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง จัดซื้อปูนขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  791,971  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1941
กำลังดำเนินการ