ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,645 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 20 ก.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น โครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ขันธวุฒิ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  1  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036277600
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 20 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณคอขวด(ไหล่ทาง)ถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหาดสองแคว อ.เแลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 1 แห่ง  4,940,604  นายประทีป
 แย้มเกตุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 20 ก.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเดินโรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)และโรงเรียนเทศบาล9(วัดเขาคูบา)  1,585,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 19 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)  2,900,000  นางสุพมาศ เลื่อมตา
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บ้านท่าลาน อำเภอหนองโดน,บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  6,963,516  นายประทีป แย้ทเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนสระบุรี) อำเภอท่าหลวง,พัฒนานิคม,วังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  7,943,139  นายประทีป แย้ทเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสบ.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 - บ้านซับนิยม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  6,962,584  นายประทีป แย้ทเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก 18 ก.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 5 (ฉบับแก้ไข)  1,300,000  นางอภิญห์พร จิรโชติมณีกรณ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0866090129
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก 18 ก.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพ หมุ่ที่ 5  1,300,000  นางอภิญห์พร จิรโชติมณีกรณ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0866090129
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 18 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้)จำนวน 1 คัน  3,500,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 17 ก.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 6  602,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 17 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 1 คัน และตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 4 ตู้ ครั้งที่ 2  12,100,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 17 ก.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาโครงการบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายวัดหนองนกชุม หมูที่ ๑  622,000  นางสาวพลอยรุ้ง ดีเหลือ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036200947
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 17 ก.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,000,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 14 ก.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2,400,000  นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าท
 03.6 202 423
กำลังดำเนินการ