ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,317 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 21 ก.ย. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,400,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 21 ก.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย  1,900,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 21 ก.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี  3,000,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ก.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทช.สบ.4011 - บ้านชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  30,005,853  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ก.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านถนนเหล็ก ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  15,007,195  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ก.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยางถนนเชิงลาดสะพาน สบ.004 สะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำป่าสัก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  854,975  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ก.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านห้วยตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,707,826  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ก.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2-น้ำตกเจ็ดคต/รางระบายน้ำคสล.แบบเปิด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  3,013,188  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 21 ก.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่/รางระบายน้ำคสล.แบบ ปิด อำเภอเมือง,หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  2,007,719  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 20 ก.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box) สาย ลบ.๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ถึง บ้านสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง, สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๖๑,๙๘๕.๑๙ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)  2,661,985  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 20 ก.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) ถนนสาย แยก ทล.๒๓๒๑ ถึง บ้านเขาสลัดได อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๓.๐๒๙ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) และ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๙๙,๘๓๓.๘๔ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)  19,599,833  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 20 ก.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.๕๐๔๙ เชื่อมถนนเทศบาลพัฒนานิคม ถึง บ้านชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๙๕,๙๕๒.๑๔ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทสิบสี่สตางค์)  7,995,952  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 19 ก.ย. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 19 ก.ย. 61 สอบราคา  ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขัง อาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (50 วัน) วิธีเฉพาะเจาะจง  4,317,345  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 19 ก.ย. 61 สอบราคา  ประกาศแผน จัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขัง อาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (50 วัน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  4,317,345  ชุลีพร นาคนวล
 นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ