ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,443 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  797,500  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 16 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จพร้อมใช้งาน จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  579,707  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 16 ม.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายวังม่วง - มวกเหล็ก หมู่ 1-9  3,310,613  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 15 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างโครงการงานแก้ไขคันทางทรุดตัว สาย สบ.๓๐๕๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ถึง หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๖๕,๔๐๓.๖๗ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  5,965,403  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 15 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมและปรับปรุงรางระบายน้ำบนสายทาง บนถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  899,000  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225240
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 14 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4,250,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าหน้าที่
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 14 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,567,387  นางสาวสุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 036200411
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 11 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ราคากลางจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับผู้ต้องขัง  32,979,942  นายปิยะพงษ์ เพ็ชรจรูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 10 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง  32,983,483  นายปิยะพงษ์ เพ็ชรจรูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 10 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงโฟม ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน  7,400,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 9 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว รายการ จ้างเหมาจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก  3,835,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 9 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  3,835,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหลังเขา ถึง บ้านซับลำไย ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กม.ที่0+000 ถึง กม.ที่ 5+000 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.000 กิโลเมตร 1 สาย  14,989,971  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเขาสวอง - บ้านหนองใหญ่ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กว้าง 6.00 เมตร กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+800 ยาว 2.800 กิโลเมตร 1 สาย  14,989,814  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บ้านหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,503,079  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ