ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,549 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานย้ายแนวท่อประปา Ø ๑,๐๐๐ บริเวณใต้สะพานแก้ว ต.ประชาธิปัตย์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)  2,005,000  นายเลอสรวง วังศรี
 นักบริหารงานพัสดุ 4
 0917300978
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 19 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๖/๒๕๖๐ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับกองคลังแสง กรมสรรพวุธ ทหารบก(ส่วนที่ ๑) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  6,950,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 036351925
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 19 พ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,647,079  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 18 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (บ้านหัวบึง)  474,000  นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036389917
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม.3 บริเวณศาลาประชาคม  63,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.2 บริเวณบ้านนายบุญมี ศรีสอน  22,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ม.7 บริเวณบ้านสวนธรรม  62,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสระลำใยถึงบ้านซับครก  472,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6-7 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  1,959,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างหอถังประปา ม.1 บริเวณลานเกียรติคุณ  276,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างหอถังประปา ม.2 บริเวณถนนซอย 5 สายตรี  442,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. สายชำผักแพว หมู่ที่ 3-สายมะขามป้อมเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว เชื่อมต่อ ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  3,477,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 ข้างวัดสระลำใย เชื่อมจากบ้านนางสมจิตร ทองคำถึงบ้านนางอภิษฎา มุธิคะพันธ์  232,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 17 พ.ค. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านสระลำใย บริเวณบ้านรองนพ  428,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 จพง.พัสดุ
 0860350521
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 17 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.สายหมู่ที่ 1 บ้านพระพุทธฉาย ไปเชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  3,981,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ