ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,937 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 26 พ.ค. 65 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (แบบ Over Head และ Over Hang) เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแก่งคอย อำเภอวังม่วง อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอเมืองสระบุรี จำนวน ๕ อำเภอ ๒๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  12,005,321  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 25 พ.ค. 65 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ให้กับสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธิประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  850,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022 ต่อ 126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 25 พ.ค. 65 ประกวดราคา  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 91 รายการ  8,213,460  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022 ต่อ 126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 18 พ.ค. 65 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน  3,960,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022 ต่อ 126
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 พ.ค. 65 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต(มทช.230-2563)จำนวน 1,540 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤาภาคม 2565  3,665,492  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลวังม่วง 29 เม.ย. 65 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมเลียงหินป้องกันตลิ่ง สันฝาย  9,076,000  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิขาการพัสดุชำนาญการ
 036-359412
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 29 เม.ย. 65 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗  1,872,000  นางสุวรรณ ภูมิ์มี
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036374901 ต่อ 02
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 29 เม.ย. 65 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (รายจ่ายค้างจ่าย)  1,872,000  นางสุวรรณ ภูมิ์มี
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036374901 ต่อ 02
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 29 เม.ย. 65 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ให้กับสำนักปลัด  850,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022 ต่อ 126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 28 เม.ย. 65 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หีืออิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลเมืองสะรบุรี 25 ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  9,819,300  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022 ต่อ 126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 27 เม.ย. 65 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 400 เครื่อง  1,848,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022 ต่อ 126
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 25 เม.ย. 65 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗  1,872,000  นางสุวรรณ ภูมิ์มี
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036374901 ต่อ 02
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 5 เม.ย. 65 ประกวดราคา  โครงการก้อสร้างเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 3017 พร้อมติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง ชนิดกิ่ง  634,000  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิขาการพัสดุชำนาญการ
 036-359412
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 4 เม.ย. 65 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ (LED FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  1,042,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 4 เม.ย. 65 ประกวดราคา  โครงการก้อสร้างเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 3017 พร้อมติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง ชนิดกิ่ง  634,400  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิขาการพัสดุชำนาญการ
 036359412
ดำเนินการแล้ว