รายงานผลการดำเนินการตามประกาศและคำสั่งคสช.
คำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 1666/2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดสระบุรีเพื่อ
สนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 1205/2557 จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูปจังหวัดสระบุรี
คำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 1432/2557 แต่่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
และคณะทำงานจัดเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จังหวัดสระบุรี

การรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูป จังหวัดสระบุรี