การติดตั้งอินเตอร์เน็ต
(POCSARABURI)การติดตั้งโมเด็ม
การติดตั้งโปรโตรคอล TCP/IP
การสร้าง Dial Up