ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ

....................................................

                        ตามที่เทศบาลตำบลหินกอง  ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ  ในสังกัดเทศบาลตำบลหินกอง  จังหวัดสระบุรี  ตามประกาศเทศบาลตำบลหินกอง   เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  ระดับ  1  ระดับ  2  และระดับ  3  ประจำปี  2548  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2548  และได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2548  ถึงวันที่  23  ธันวาคม  2548  ไปแล้วนั้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  13  ประกอบมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2545  หมวด  4  ส่วนที่  1  การสอบแข่งขัน  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  3  ธันวาคม  2547  ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้น  และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันรวมทั้งเงื่อนไขการรับสมัครในเบื้องต้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบดังต่อไปนี้

                        ก.  จำนวนผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันแต่ละตำแหน่ง  ดังนี้

1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1                  จำนวน     583     คน

2.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1                                             จำนวน     914     คน

3.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน   2                                             จำนวน  1,067     คน

4.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2              จำนวน     516     คน

5.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2                                                   จำนวน  1,051     คน

6.  ตำแหน่งนายช่างโยธา  2                                                        จำนวน  1,128     คน

7.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  2                                                 จำนวน  2,646     คน

8.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2                                       จำนวน  1,076    คน

9.  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  2                                                       จำนวน     555    คน

10.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2                              จำนวน       99    คน

- 2 -

11.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  2                                     จำนวน  1,490   คน

12.  ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์  2                                              จำนวน     266    คน

13.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2                               จำนวน     813    คน

14.  ตำแหน่งบุคลากร  3                                                             จำนวน  2,243   คน

15.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร   3                    จำนวน  1,229   คน

16.  ตำแหน่งนักวิชาการคลัง  3                                                    จำนวน     946   คน

17.  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  3                                                 จำนวน  2,808     คน

18.  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  3                                                  จำนวน  5,203     คน

19.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สันทนาการ  3                                            จำนวน     319     คน

                                    หมายเหตุ  เทศบาลตำบลหินกองได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วส่วนคุณวุฒิ           จะตรวจต่อเมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้ว   และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อผู้สมัครสอบซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่  20  มกราคม  2549 ตรวจสอบดูได้จาก WWW.SARABURI.GO.TH                       

ทั้งนี้  การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน  และการประกาศรายชื่อผู้

มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ในข้างต้นนี้เทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสาร  และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบแข่งขันได้ยื่นการรับรองตนเองในใบสมัครสอบแข่งขันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของเทศบาลตำบลหินกอง   ดังนั้น  หากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  จะพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบแข่งขัน  หรือถอนรายชื่อผู้สมัครสอบรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ

 

ข.  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบข้อเขียน

            กำหนดสอบข้อเขียนภาคความรู้  ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  โดยระดับ 1  และระดับ 2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549    ระดับ 3  สอบในวันอาทิตย์ที่          5  กุมภาพันธ์  2549  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.   -  16.00 น.  ตามสถานที่การสอบแข่งแต่ละตำแหน่ง  ดังนี้

 

  

 

 

 

- 3 -

1.      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ  1

      สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549 

                                           สนามสอบ   โรงเรียนหินกอง  (พิบูลอนุสรณ์)     

2.      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ระดับ  1  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ    1.  โรงเรียนหินกองวิทยาคม   

2.  โรงเรียนวิชชากร  

3.      ตำแหน่ง  เจ้าพนังกานทะเบียน  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ    โรงเรียนเสาไห้  (วิมลวิทยานุกูล)

4.      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ  2 

       สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

       สนามสอบ    โรงเรียนเสาไห้  (วิมลวิทยานุกูล)

5.      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549    

สนามสอบ   1. โรงเรียนเทศบาล 4  (หนองแคอนุสรณ์)  

             2. โรงเรียนเทศบาล 1 (นาเริ่งราษฎร์บำรุง)

6.      ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ   1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรัตนาราม)  

             2. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง

7.      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ   1.  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  

                                     2.  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรัตนาราม)

                                     3.  โรงเรียนอดิศรศึกษา  (กองทัพบกอุปถัมภ์)

8.      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549   

สนามสอบ   1.  โรงเรียนวัดหนองสมัคร  (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

                                     2.  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  

9.      ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ    โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

10.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ    โรงเรียนเทศบาล 1  (นาเริ่งราษฎร์บำรุง)

                                        - 4 -

 

11.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ    1.  โรงเรียนเทศบาล  6 (วัดเชิงเขา)

                                      2.  โรงเรียนเทศบาล  7  (วัดแก่งขนุน)

                                      3.  โรงเรียนเทศบาล  9  (วัดเขาคูบา)

4.      โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)

12.   ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องยนต์  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

 สนามสอบ     โรงเรียนบำรุงปัญญา

13.    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ  2  สอบในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ     โรงเรียนปากข้าวสาร

14.    ตำแหน่ง  บุคลากร  ระดับ  3  สอบในวันอาทิตย์ที่  5  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ    1.  โรงเรียนปากข้าวสาร

                                       2.  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

                                       3.  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)

                                       4.  โรงเรียนอดิศรศึกษา  (กองทัพบกอุปถัมภ์)

15.    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  ระดับ  3                                         สอบในวันอาทิตย์ที่  5  กุมภาพันธ์  2549  

       สนามสอบ

                                      1.  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

                                      2.  โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

                                      3.  โรงเรียนบำรุงวิทยา

16.    ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง  ระดับ  3  สอบในวันอาทิตย์ที่  5  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ   1.  โรงเรียนหินกอง  (พิบูลอนุสรณ์)  สระบุรี

2.      โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 

 

 

 

 

- 5 -

17.    ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ  3  สอบในวันอาทิตย์ที่  5  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ   1.  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)

                                      2.  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรัตนาราม)

                                      3.  โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน)

                                      4.  โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)

5.      โรงเรียนหินกองวิทยาคม

18.    ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  3  สอบในวันอาทิตย์ที่  5  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ     1.  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

                                        2.  โรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล)

                                        3.  โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย)

                                        4.  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)

                                        5.  โรงเรียนเทศบาล 4 (หนองแคอนุสรณ์)

                                        6.  โรงเรียนเทศบาล 1 (นาเริ่งราษฎร์บำรุง)

19.    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สันทนาการ  ระดับ  3  สอบในวันอาทิตย์ที่  5  กุมภาพันธ์  2549  

สนามสอบ     โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

            หมายเหตุ  ตารางการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้  ส่วนห้องสอบ  เลขที่สอบ                  

จะประกาศให้ทราบที่สนามสอบแข่งขันในวันสอบ

ค.      ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

การสอบข้อเขียนภาคความรู้  ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

      1.  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องทราบวัน  เวลา  และสถานที่ตั้งของสนามสอบแข่งขัน

      2.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

      3.  ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบและต้องวางบัตรประจำตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ทำการสอบ  หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง  กรรมการกำกับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับ    ผู้สมัครสอบ  จึงอนุญาตให้เข้าสอบ

 

                                                     - 6 -

      4.  ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบพอสมควร  (ผู้ใดไปไม่ทันเวลาเริ่มสอบวิชาใด  ไม่มีสิทธิ์สอบวิชานั้น)  ผู้ใดไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบแล้ว  15 นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น

      5.  ภายในเวลา  1  ชั่วโมง  นับแต่เริ่มทำการสอบ  จะออกจากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่มีเหตุ     จำเป็น  แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

      6.  หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อกรรมการกำกับห้องสอบ  หรือประธานกรรมการสนามสอบได้ทันที  เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม  การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควารอาจไม่ได้รับการพิจารณา

      7.  ผู้เข้าสอบรายใดที่ทุจริตหรือร่วมกันทุจริตหรือมีความประพฤติกรรมส่อเค้าทุจริต  เช่น สอบถาม  ชำเลือง  หรือแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ผู้ควบคุมเห็นว่าส่อเค้าทางทุจริตจะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขัน  หรือไม่ตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบรายนั้น ๆ โดยไม่แจ้งให้บุคคลนั้นทราบ

      8.  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นไปเอง  เช่น  ดินสอ 2 B ขึ้นไป  ยางลบดินสอ  ส่วนกระดาษเขียนคำตอบทางศูนย์ฯ สอบจะจัดให้  และห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

      9.  ห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์  เครื่องมือสื่อสารอื่น  เครื่องคำนวณ  หรือเครื่องอิเลคทรอนิคส์  ใด ๆ เข้ามาในห้องสอบเด็ดขาด  หากผู้ใดฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขัน ฯ หรือไม่ตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบรายนั้น

 

ง.  เกณฑ์การตัดสิน

                                 หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ

(ก)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                                (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)

(ข)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง      (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)

(ค)  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง                              (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)                             

                                 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม     

หลักสูตรไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ  60

จ.  ประกาศผลสอบข้อเขียน

                             การประกาศผลสอบข้อเขียนจะประกาศเฉพาะผู้ผ่านหลักเกณฑ์กำหนด  เป็นรายภาคและรายวิชา

 

 

 

 

- 7 -

ฉ.  การสอบสัมภาษณ์

                             คณะกรรมการการสอบแข่งขัน  จะกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันประกาศผลสอบ  ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน   ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในภาคความเหมาะสมจะต้องสอบผ่านข้อเขียนในภาคความรู้  ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  และผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

1.      ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องไปถึงสนามที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน  เวลาที่กำหนดผู้ใดไปถึงสนามที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการไปแล้วกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้

2.      ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ  และบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ   

เข้ารับการสัมภาษณ์

                        3.  รอการคัดเลือก    สถานที่ที่จัดให้

                        4.  คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะจัดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามลำดับที่กำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

                        5.  ต้องเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด

ช.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

                              1.  เทศบาลตำบลหินกอง  จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  โดยเรียงลำดับที่จาก    ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สมัครสอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                              2.  เทศบาลตำบลหินกอง  จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ไม่เกิน  2  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีการสอบแข่งขัน  ได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  ผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ  ไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน  2  ปี  และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่ให้ถือว่าผู้นั้นยังมี

- 8 -

สิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  30  วัน  นับแต่  วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ  2  ปี  หรือวันขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  แล้วแต่กรณี

                              3.  ผู้ที่สอบแข่งขันได้  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ

                                    -  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

                                    -  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เทศบาลหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกำหนดโดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

                                    -  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุ  และ แต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

                                    -  ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน  แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน  และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน  ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะ   รับการบรรจุ

                                    -  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี  ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

                                    -  ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่เทศบาลตำบลหินกองได้รับสมัครและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว

3.      ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีใดไปแล้ว  ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก 

และเทศบาลตำบลหินกอง  พิจารณาเห็นว่ามีเหตุสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้  สำหรับผู้ซึ่งเคยถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  และประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นอันดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9 -

                            

                             ประกาศต่าง ๆ ของเทศบาลเกี่ยวกับการสอบแข่งขันจะปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ไว้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง และที่  WWW.SARABURI.CO.TH   และที่ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ  เป็นหน้าที่ของ      ผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตาม   และปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนด จะอ้างว่าไม่ทราบในภายหลังไม่ได้ 

                                                ประกาศ    วันที่     13     มกราคม  พ.ศ. 2549

 

 

 

(นายสุรินทร์   โรจนะ)

                                                      นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง