จังหวัดสระบุรี

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ประกวดราคาจ้าง /ประกวดราคาซื้อ


ลำดับ

วันที่ลงนาม
ในประกาศ

รายการ

ราคากลาง

วันเวลายื่นซอง

ระยะเวลาขอรับซอง/ซื้อซอง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

หมายเลขโทรศัพท์

ประกาศประกวดราคาจ้าง

81

17 เม.ย.51

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ และค่าก่อสร้างส้วม ร.ร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ ครั้งที่ 2

12,656,700

5 มิ.ย.51

25 เม.ย.-27 พ.ค.51

เทศบาลตำบลหนองแค

0-3637-1414

80

 21 เม.ย.51

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย-แสลงพัน ปริมาณงาน 65,700 ตร.ม. 

 24,969,000

 6 พ.ค.51

22 เม.ย.-28 เม.ย.51 

แขวงการทางสระบุรี 

0-3621-1105 

79

4 เม.ย.51

ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลบ้านหมอ-โครงการบ้านเอื้ออาทร (บ้านหมอ) สำนักงานประปาบ้านหมอ

-

13 พ.ค.51

17-25 เม.ย.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

78

4 เม.ย.51

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อรับน้ำและขุดคลองชักน้ำพร้อมอาคารประกอบ

2,462,650

22 เม.ย.51

8-11 เม.ย.51

โครงการชลประทานสระบุรี

0-3621-4218

77

24 มี.ค.51

แก้ไขวงเงินการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 2 หลัง วงเงิน 2,175,000 บาท

76

31 มี.ค.51

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น และอาคารเภสัชกรรมชั้น 1 ของโรงพยาบาลสระบุรี

2,284,000

10 เม.ย.51

2- 8 เม.ย.51

โรงพยาบาลสระบุรี

0-3622-3647 ต่อ 3107

75

31 มี.ค.51

ประกวดราคาจ้างเหมา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านจัดสรรชมสวนซื้อตรงรังสิตคลอง 13 สำนักงานประปารังสิต

-

6 พ.ค.51

9-22 เม.ย.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

74

19 มี.ค.51

ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นม UHT จาก อสค.ไปยังบริษัท/ห้าง/ร้านต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

-

2 เม.ย.51

24 มี.ค.-1 เม.ย.51

อสค.

0-3634-1014

73

18 มี.ค.51

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.เมืองสระบุรี จำนวน 2 หลัง

2,260,000

28 มี.ค.51

19- 26 มี.ค.51

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

0-3622-1328

72

12 มี.ค.51

ประกวดราคาจ้างเหมาอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่สำนักงานประปาลพบุรี จ.ลพบุรี และสำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

9 เม.ย.51

19-27 มี.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0653 ต่อ 131

71

11 มี.ค.51

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงสูบน้ำเสาไห

12,545,000

19 มี.ค.51

11-14 มี.ค.51

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียวเสาไห้

0-3621-1164

70

18 ก.พ.51

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับแผนกที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี สำนักงานประปาลพบุรี

-

14 มี.ค.51

25 ก.พ.-4 มี.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

69

18 ก.พ.51

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2219-บ้านป่าเฝ้า(ช่วงที่ 2) ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.425 กิโลเมตร

5,169,000

26 ก.พ.51

18 - 22 ก.พ.51

สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

0-3622-5226

68

12ก.พ.51

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2

10,796,670

22ก.พ.51

12 -15 ก.พ.51

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

0-3631-7204 ต่อ 1116

67

12 ก.พ.51

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล ค.ส.ล. 4 ชั้นเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา (ตามประกาศลำดับที่ 63)

66

4 ก.พ.51

ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณคลองสี่ คลองหลวง-หมู่บ้านสุภาลัย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำนักงานประปารังสิต

-

3 มี.ค.51

11-19 ก.พ.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

65

4 ก.พ.51

ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านคลองหลวงโฮมเพลส ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำนักงานประปารังสิต

-

3 มี.ค.51

11-19 ก.พ.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

64

4 ก.พ.51

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โครงการเอื้ออาทรลพบุรี (ลำนารายณ์) เฟส 2 สำนักงานประปาชัยบาดาล

-

3 มี.ค.51

11-19 ก.พ.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

63

25 ม.ค.51

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง

10,796,670

6 ก.พ.51

31 ม.ค.51 - 4 ก.พ.51

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

0-3631-7204 ต่อ 1116

62

23 ม.ค.51

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สบ 4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3250 - บ้านโคกเสลา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

3,154,000

5 ก.พ.51

24 - 30 ม.ค.51

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

61

7 ม.ค.51

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำประปาปักธงชัย(วังน้ำเขียว) สำนักงานประปาปักธงชัย(วังน้ำเขียว)

-

24 ม.ค.51

11-17 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

60

7 ม.ค.51

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

3,083,000

24 ม.ค.51

10-21 ม.ค.51

โรงเรียนวัดสารภี

0-3630-0083

59

25 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมประตู - รั้ว - ป้าย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานประปานครราชสีมา

5,900,000

25 ม.ค.51

7-15 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

58

25 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อติดตั้งระบบเครื่องวัด DMA เพื่อควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เป็นระบบ สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา

2,900,000

25 ม.ค.51

7-15 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

57

25 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปาลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี สำนักงานประปาลพบุรี

4,400,000

25 ม.ค.51

7-15 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

56

21ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบ้านพักข้าราชการและโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี สำนักงานประปาลพบุร

-

21 ม.ค.51

28 ธ.ค.50 - 9 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

55

26 ธ.ค.50

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองม่วง ม.7 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

2,300,000

15 ม.ค.51

26 ธ.ค.50 - 7 ม.ค.51

อบต.ห้วยบง

0-3623-7476

54

26 ธ.ค.50

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6,11 และ 12 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จำนวน 3 ป้าย

4,500,000

16 ม.ค.51

27 ธ.ค.50 - 8 ม.ค.51

อบต.หัวปลวก

0-3623-7280 ต่อ 12

53

26 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร

3,629,000

10 ม.ค.51

27 ธ.ค.50 - 4 ม.ค.51

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

52

26 ธ.ค.50

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตั้งใหม่ ม.5 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

3,000,000

15 ม.ค.51

26 ธ.ค.50 - 7 ม.ค.51

อบต.ห้วยบง

0-3623-7476

51

14 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านฐานมั่นคง 1 คลอง 2 ต.คลองสอง จ.ปทุมธานี สำนักงานประปารังสิต

2,800,000

17 ม.ค.51

26 ธ.ค.-7 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

50

14 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านพรธิสาร 3,4,8 ต.คลองเจ็ด จ.ปทุมธานี สำนักงานประปารังสิต

8,900,000

17 ม.ค.51

26 ธ.ค.-7 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

49

14 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนเลียบคลองแปด(ลำลูกกา-ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี สำนักงานประปารังสิต

8,200,000

17 ม.ค.51

26 ธ.ค.-7 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

48

14 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาพร้อมถนนและประตูทางเข้า,รั้ว,ป้ายชื่อ สำนักงานประปาท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานประปาท่าเรือ

3,700,000

17 ม.ค.51

26 ธ.ค.-7 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

47

14 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปาหนองแค

3,000,000

17 ม.ค.51

26 ธ.ค.-7 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

46

11 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมอาคารเรือนแถวนายสิบ

2,510,000

21 ธ.ค.50

11-17 ธ.ค.50

ศูนย์การทหารม้า

0-3621-2058-9 ต่อ 64244

45

11 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล. 2 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง

3,850,000

9 ม.ค.51

17-26 ธ.ค.50

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง

0-3635-7320

44

29 พ.ย.50

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา จำนวน 1 หลัง

6,512,000

25 ธ.ค.50

30 พ.ย.- 13 ธ.ค.50

สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งคอย

0-3625-1914 ต่อ 114

43

6 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ลบ.5006 บ้านท่าวุ้ง - บ้านหนองปลาดุก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร

4,687,000

20 ธ.ค.50

6-14 ธ.ค.50

สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)

0-3622-5226

42

6 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3222- บ้านชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ความยาว 3.925 กม.

6,260,000

20 ธ.ค.50

6-14 ธ.ค.50

สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)

0-3622-5226

41

6 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำสนธ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ความยาว 70.00 เมตร

8,923,000

19 ธ.ค.50

6-14 ธ.ค.50

สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)

0-3622-5226

40

6 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางหอย อ.องครักษ์ จ.นครนายก ความยาว 60.00 เมตร

12,782,000

19 ธ.ค.50

6-14 ธ.ค.50

สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)

0-3622-5226

39

29 พ.ย.50

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

6,512,000

25 ธ.ค.50

30 พ.ย. 13 ธ.ค.50

สนง.เทศบาลตำบลแก่งคอย

0-3625-1914 ต่อ 114

38

30 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาขดลอกคลอง(โครงการ 2 ) ที่จังหวัดสระบุร

6,465,000

21 ธ.ค.50

6-13 ธ.ค.50

สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี

0-3626-8016

37

3 ธ.ค.50

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.5,8,12 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุร

-

26 ธ.ค.50

3-14 ธ.ค.50

อบต.กุ่มหัก

0-3637-0693

36

3 ธ.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปานครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

-

17 ธ.ค.50

3-11 ธ.ค.50

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

35

27 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำแม่ลา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

11,903,000

11 ธ.ค.50

27 พ.ย.-4 ธ.ค.50

สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)

0-3622-5226

34

19 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาใหม่ทดแทนสำนักงานเดิม สนง.ประปาปทุมธานี

5,090,000

20 ธ.ค.50

28 พ.ย.- 7ธ.ค.50

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

33

19 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปาปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

3,200,000

20 ธ.ค.50

28 พ.ย.- 7ธ.ค.50

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

32

19 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปาสิงห์บุรี

-

17 ธ.ค.50

26 พ.ย.- 3 ธ.ค.50

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

31

22 พ.ย.50

ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3,993,000

12 ธ.ค.50

22-30 พ.ย.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

0-3621-2428

30

22 พ.ย.50

ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบบ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ-ต.หนองโดน อ.หนองโดน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3,891,000

12 ธ.ค.50

22-30 พ.ย.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

0-3621-2428

29

14 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านผู้บริหารระดับ 7-8 แบบเลขที่ บ.001 จำนวน 1 หลังและก่อสร้างอาคารบ้านพักแฝด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

2,621,305.699

3 ธ.ค.50

14-26 พ.ย.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

0-3621-1016 ต่อ 702

28

15 พ.ย.50

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย 1(ต่อจากของเดิม 642 เมตร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

5,395,000

11 ธ.ค.50

15-27 พ.ย.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

27

13 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อสนง.ประปาบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สนง.ประปาบ้านหมี่

8,200,000

4 ธ.ค.50

14 พ.ย.-22 พ.ย.50

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

26

14 พ.ย.50

ประมูลจ้างโครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ 4,5,6 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2,424,000

30 พ.ย.50

14-22 พ.ย.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

0-3621-2428

25

14 พ.ย.50

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านคลองม่วงเหนือ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านหนองตอตะเคียน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านเขานมนาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก


-2,000,000
-2,000,000
-3,000,000

30 พ.ย.50

14-23 พ.ย.50

อบต.ลำพญากลาง

08-1977-3721

24

13 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ลบ 2034 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บ้านน้ำซับ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.800 กม.

6,947,000

26 พ.ย.50

13-20 พ.ย.50

สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)

0-3622-5226

23

13 พ.ย.50

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.1,4,5,6 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

3,500,000

4 ธ.ค.50

13-26 พ.ย.50

อบต.ไผ่ขวาง

0-3638-5199

22

6 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง ถนนสาย ลบ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บ้านปรางค์น้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.000 กม.

5,307,000

21 พ.ย.50

6-13 พ.ย.50

สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)

0-3622-5226

21

6 พ.ย.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชน.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1- บ้านหางน้ำสาคร อ.เมือง จ.ชัยนาท ระยะทาง 3.175 กม.

5,328,000

21 พ.ย.50

6-13 พ.ย.50

สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)

0-3622-5226

20

30 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย นย.4009 แยก ทล. 3369 - บ้านพระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 4.000 กม.

10,500,000

9 พ.ย.50

30 ต.ค. - 5 พ.ย.50

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

19

30 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนนสาย สพ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 333- บ้านด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ระยะทาง 2.500 กม.

4,554,000

9 พ.ย.50

30 ต.ค. - 5 พ.ย.50

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

18

30 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนนสาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222- บ้านห้วยตะเฆ่ อ.เมืองแก่งคอย ระยะทาง 2.375 กม.

5,335,000

9 พ.ย.50

30 ต.ค. - 5 พ.ย.50

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

17

31 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวด : สะพานในสาย สบ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านบุใหญ่ อ.แก่งคอย, อ.เมืองสระบุรี

2,886,000

15 พ.ย.50

1-7 พ.ย.50

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

16

31 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีต ในสายทาง สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านสองคอน อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 3.000 กม.

5,358,000

15 พ.ย.50

1-7 พ.ย.50

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

15

31 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล ในสายทาง สบ.6015 บ้านกอก-บ้านลาดเขาปูน อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 2.960 กิโลเมตร

3,982,000

15 พ.ย.50

1-7 พ.ย.50

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

14

30 ต.ค.50

ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระบุรีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

134,864

19 พ.ย.50

30 ต.ค.-8 พ.ย.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

13

30 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนน สาย บ้านวังม่วง - บ้านซับปลากั้ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก ระยะทาง 0.800 กม.

3,054,000

14 พ.ย.50

31 ต.ค.-6 พ.ย.50

สน.ทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

12

30 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน สาย บ้านหนองกระเบา-บ้านแพะ ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ ระยะทาง 0.800 กม.

2,824,000

14 พ.ย.50

31 ต.ค.-6 พ.ย.50

สน.ทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

11

30 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2247- บ้านลำพญากลาง(ตอน2) ระยะทาง 0.850 กม.

3,875,000

14 พ.ย.50

31 ต.ค.-6 พ.ย.50

สน.ทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี

0-3622-5448-51

10

25 ต.ค.50

ประมูลจ้างติดตั้งเสาเหล็กไฟฟ้ารูปทรงกินนรา-กินรี พร้อมดวงโคม จำนวน 102 ต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

20,400,000

14 พ.ย.50

25 ต.ค. - 5 พ.ย.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

9

25 ต.ค.50

ประมูลจ้างติดตั้งเสาเหล็กไฟฟ้ารูปทรงม้า พร้อมดวงโคม จำนวน 45 ต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

4,500,000

14 พ.ย.50

25 ต.ค. - 5 พ.ย.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

8

24 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้าง ถนนสายแยก ทล.2243- บ้านซับสนุ่น(ช่วงที่ 2) ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก ระยะทาง 1.520 กิโลเมตร

6,227,000

5 พ.ย.50

24 - 30 ต.ค.50

สำนักทางเหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)

0-3622-5226

7

19 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลสระบุรี ขนาด 100 ห้อง จำนวน 1 หลัง

40,566,000

19 พ.ย.50

1-9 พ.ย.50

รพ.สระบุรี

0-3622-3647

6

22 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 2 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี จำนวน 1 หลัง

14,493,963

5 พ.ย.50

24-30 ต.ค.50

สนง.พลังงานภูมิภาคที่ 2

0-3622-5471-2

5

18 ต.ค.50

ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,5,6และ8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3,000,000

9 พ.ย.50

18-31 ต.ค.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

4

18 ต.ค.50

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง รร.เทศบาล 4(วัดบำรุงธรรม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8,307,000

8 พ.ย.50

18-30 ต.ค.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

3

16 ต.ค.50

ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย รพ.สระบุรี ประมาณ 912,500 กิโลกรัม

-

25 ต.ค.50

17-24 ต.ค.50

รพ.สระบุรี

0-3622-3647

2

18 ต.ค.50

ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,5,6 และ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3,000,000

9 พ.ย.50

18-31 ต.ค.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

1

16 ต.ค.50

ประมูลจ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งบนสะพานลอยคนเดินข้าม(หน้าห้าเอกภาพ)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2,480,000

6 พ.ย.50

16-26 ต.ค.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

ประกาศประกวดราคาซื้อ

34

16 พ.ค.51

ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-

4 มิ.ย.51

21-30 พ.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

33

16 พ.ค.51

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องช่วยพยุงชีวิต จำนวน 1 ชุด)

-

2 มิ.ย.51

23- 30 พ.ค. 51

โรงพยาบาลสระบุรี

0-3622-3647 ต่อ 3109

32

22 พ.ค.51

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 12 รายการ

6,194,000

3 มิ.ย.51

26 พ.ค.-2 มิ.ย.51

โรงพยาบาลสระบุรี

0-3622-3647 ต่อ 3107

31

27 มี.ค.51

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์บรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ และ Insulated Storage Tank

-

6 พ.ค.51

11-29 เม.ย.51

อสค.

0-3634-1014

30

4 เม.ย.51

ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-

22 เม.ย.51

4-17 เม.ย.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

29

21 มี.ค.51

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-

1 เม.ย.51

25-31 มี.ค.51

โรงพยาบาลสระบุรี

0-3622-3647ต่อ 3109

28

 

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชั้นวางสินค้า(RACK) พร้อมติดตั้ง

-

9 เม.ย.51

24 มี.ค.- 1 เม.ย.51

อสค.

0-3634-1014

27

17 มี.ค.51

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดเทปกาว

-

22 เม.ย.51

ถึง 21 เม.ย.51

อสค.

0-3634-1014

26

10 มี.ค.51

ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 400 C.C.

-

4 เม.ย.51

ถึง 3 เม.ย.51

อสค.

0-3634-1014

25

4 มี.ค.51

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 12 x 250 C.C.

-

12 มี.ค.51

6-11 มี.ค.51

อสค.

0-3634-1014

24

8 ก.พ.51

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด

-

25 ก.พ.51

13-22 ก.พ.51

รพ.สระบุรี

0-3622-3647ต่อ 3109

23

30 ม.ค.51

ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม UHT ชนิด 6หลอด/ชุด

-

5 มี.ค.51

ถึง 4 มี.ค.51

อสค.

0-3634-1014

22

25 ม.ค.51

ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม UHT ชนิด 12 หลอด/ชุด

-

5 มี.ค.51

ถึง 4 มี.ค.51

อสค.

0-3634-1014

21

25 ม.ค.51

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x250 C.C. จำนวน 545,000 ใบ

-

25 ก.พ.51

ถึง 22 ก.พ.51

อสค.

0-3634-1014

20

25 ม.ค.51

ประกวดราคาซื้อฟิล์มใสห่อนม UHT จำนวน 2 รายการ

-

26 ก.พ.51

ถึง 25 ก.พ.51

อสค.

0-3634-1014

19

4 ม.ค.51

ประกวดราคาซื้อ มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5,000 เครื่อง

-

25 ม.ค.51

9-18 ม.ค.51

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

18

3 ม.ค.51

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

-

15 ม.ค.51

7-11 ม.ค.51

โรงพยาบาลสระบุรี

0-3622-3647

17

14 ธ.ค.50

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายแบบยกเทมีปริมาตร จำนวน 1 รายการ

2,800,000

4 ม.ค.51

14-25 ธ.ค.50

เทศบาลตำบลหินกอง

0-3638-9517 ต่อ 114

16

14 ธ.ค.50

ประมูลซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

2,790,000

7 ม.ค.50

14-26 ธ.ค.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

15

14 ธ.ค.50

แก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอแนะและข้อกำหนดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูเรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

-

 

 

 

 

14

14 ธ.ค.50

ประมูลซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลต้นแบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2,790,00

7 ม.ค.51

14-26 ธ.ค.50

เทศบาลเมืองสระบุรี

0-3621-1712

13

30 พ.ย.50

ประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ทำการ อบต.หนองหมู

-

7 ม.ค.51

3 ธ.ค.50 - 4 ม.ค.51

อบต.หนองหมู

0-3635-3099

12

30 พ.ย.50

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

3,831,000

13 ธ.ค.50

30 พ.ย.-6 ธ.ค.50

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

0-3622-0237

11

14 พ.ย.50

ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 9 รายการ

-

27 พ.ย.50

19-26 พ.ย.50

โรงพยาบาลสระบุรี

0-3622-3647 ต่อ 3107

10

14 พ.ย.50

ซื้อสื่อการเรียนรู้ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

3,999,870

30 พ.ย.50

14-22 พ.ย.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

0-3621-1852

9

14 พ.ย.50

ซื้อสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในความรับผิดชอบสนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1,2 จำนวน 6 รายการ

26,000,000

30 พ.ย.50

14-22 พ.ย.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

0-3621-1852

8

9 พ.ย.50

ซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ครบชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-

29 พ.ย.50

12-22 พ.ย.50

สำนักงานประปาเขต 2

0-3623-0654

7

16 ต.ค.50

ซื้อกล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x250 C.C.

-

14 พ.ย.50

ถึง 13 พ.ย.50

อสค.

0-3634-1014

6

19 ต.ค.50

ซื้อกล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x200 C.C. จำนวน 1,340,000 ใบ

-

14 พ.ย.50

ถึง 13 พ.ย.50

อสค.

0-3634-1014

5

19 ต.ค.50

ซื้อฟิล์มห่อนม UHT จำนวน 2 รายการ

-

15 พ.ย.50

ถึง 14 พ.ย.50

อสค.

0-3634-1014

4

15 ต.ค.50

ซื้อหลอดดูดนม UHT ชนิด 6 หลอด/ชุด จำนวน 10,200,000 ชุด

-

13 พ.ย.50

ถึง 12 พ.ย.50

อสค.

0-3634-1014

3

18 ต.ค.50

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง)

-

5 พ.ย.50

25 ต.ค.-2 พ.ย.50

รพ.สระบุรี

0-3622-3647 ต่อ 3107-3109

2

16 ต.ค.50

ซื้อหินใหญ่ สำหรับงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านบ้านหินซ้อนเหนือ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี จำนวน 2 รายการ

-

26 ต.ค.50

16-19 ต.ค.50

คก.ก่อสร้าง1 สน.ชลประทานที่ 10

0-3649-4026-7

1

16 ต.ค.50

ซื้อหินใหญ่ สำหรับงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองใหญ่ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 2 รายการ

-

26 ต.ค.50

16-19 ต.ค.50

คก.ก่อสร้าง1 สน.ชลประทานที่ 10

0-3649-4026-7

::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ จังหวัดสระบุรี :::

© Copyright 2008. saraburi.go.th, All Rights Reserved.