รับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บริการข้อมูลข่าวสาร ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

บุคลากร/เจ้าหน้าที่บริการ
1. นางแก้วเรือน ศรีบุตร  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
2.นายดนัย พิพัฒน์ประดิษฐ์  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
3. นางพรพิมล เครือรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4.นางสาวสนธิชา ชาลง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ
5. นายหมู่ใหญ่หัสนัย แย้มโชติ พลบริการ(สมาชิก อส.)
6.นางสาวปวีณา โกคูณ ลูกจ้างชั่วคราว

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       

       


พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โปรดแจ้ง ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567