รับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บริการข้อมูลข่าวสาร ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

           รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
           ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
           ให้คำปรึกษา
           รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
           ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
           คำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 1599/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      

      


พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โปรดแจ้ง ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567