รายชื่อผู้ลงทะเบียน "Bike for Mom" จังหวัดสระบุรี
 
         1. ลำดับที่ 1-1,000  
          2. ลำดับที่ 1,001 เป็นต้นไป
          3. รายชื่อภาคประชาชน หลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

>> ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนรับเสื้อและเข็มที่ระลึกพระราชทาน

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (BIKE FOR MOM)

ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธาน ในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 และการจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละจังหวัด โดยรัฐบาลได้ขอพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ชื่อว่า “การจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “BIKE FOR MOM”                                           page counter


ขาไป

       จุดเริ่มต้นการปั่น (START) บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปั่นไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) เข้าสักการะพระบรม- ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร ในพื้นที่ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ หลังจากนั้น มุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธฉาย เพื่อนมัสการ รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา

ขากลับ

      เดินทางตามเส้นทางสายรองในพื้นที่กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มุ่งหน้าสู่พื้นที่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน บริเวณพื้นที่ชุมน้ำของค่ายอดิศร หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่บริเวณค่ายอดิศร เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน และเดินทางออกจากค่ายอดิศรโดยออกทางประตูทางเข้าโรงพยาบาล ค่ายอดิศรและใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ลอดใต้สะพานต่างระดับกลับสู่ถนนพหลโยธิน และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพิชัยรณรงค์สงคราม กลับสู่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร