manu1

menu2

menu3
menu4
menu5
menu6
 

 
กำหนดการรับสิ่งของพระราชทาน ลำดับที่ 1-3000 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ลำดับที่ 3001-5951 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้างสนามกีฬากลางจังหวัด)
ตราสัญลักษณ์และสิ่งของพระราชทาน

          เข็มกลัดพระราชทาน

เสื้อพระราชทาน
Wristband พระราชทาน
น้ำพระราชทาน
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสมัครและลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. สมัครด้วยตัวเองที่ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 1
2. สมัครผ่านเว๊บไซด์จังหวัดสระบุรี www.saraburi.go.th หัวข้อ ปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD 2015)
วันเวลาในการสมัครและลงทะเบียน
วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศและวัย (กรณีเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด)
2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อการปั่นจักรยานในระยะทางที่กำหนด
3. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อร่างกายและจิตใจของตนเอง
4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถอยู่ร่วมงานได้ตลอดกิจกรรมจนงานเสร็จสิ้น
หลักฐานการสมัคร
1. กรณีมาสมัครด้วยตัวเอง
- ใช้ใบสมัครตามที่จังหวัดกำหนด

- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง /ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
2. กรณีลงทะเบียนผ่านเว๊บไซด์จังหวัด (Online)
- ให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงในช่อง พร้อมทั้งรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน
รูปแบบของกิจกรรม
- ปั่นตามเส้นทางสิริมงคล 29 กิโลเมตร ที่ทางจังหวัดกำหนด (ดูได้จากแผนผังด้านล่าง)


กำหนดการเข้ารับเสื้อพระราชทาน
ลำดับที่ วัน / เดือน / ปี พ.ศ. / เวลา สถานที่
1-3000
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ข้างสนามกีฬากลางจังหวัด)
3001-5951
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
หลักฐานการขอรับเสื้อพระราชทาน
- เอกสารหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ให้มี หนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นรับแทนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิและผู้มารับแทน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เกี่ยวกับกิจกรรม

.......ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ"ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr6
แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายกเหล่ากาชาด และ หัวหน้าส่วนราชการ ปั่นจักรยาน โชว์สื่อมวลชน บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ข่าวสาร
ผู้ว่าเตรียมงาน
       จังหวัดสระบุรี ประชุมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมใจเป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก” ......more
แผนที่
map_A
 
จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
map_point
       
       
ภาพกิจกรรม
ภาพประชาชนมาลงทะเบียน "ปั่นเพื่อพ่อ"
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปั่นทดสอบเส้นทาง สิริมงคล "ปั่นเพื่อพ่อ" 8 พ.ย.58 เวลา 08.30 น.

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระบุรี
โทร 036-220439,12929  E-mail : saraburi@moi.go.th